新闻公告

2022年论文

发布时间:2023-07-17来源:

序号

论文名称

期刊名称

所有作者

期卷页

1

"Thermal-dissolution based carbon enrichment" treatment of biomass: Modeling and kinetic study via combined lumped reaction model and machine learning algorithm

Fuel

Hu Zhenzhong ,Yuan Yue ,Li Xian ,Wang Yuxian ,Dacres Omar Donovan ,Yi Linlin ,Liu Xianzhe ,Hu Hongyun ,Liu Huan ,Luo Guangqian ,Yao Hong

2022,324:124701

2

2022 Pioneers in Energy Research: Anders Lyngfelt

Energy and Fuels

Zhao Haibo

2022,36(17):9365-9370

3

A closed-loop acetic acid system for recovery of PbO@C composite derived from spent lead-acid battery

Resources, Conservation and Recycling

Hu Guang,Zhang Peiyuan,Yang Jiakuan,Li Zhaoyang,Liang Sha,Yu Wenhao,Li Mingyang,Tong Yuxin,Hu Jingping,Hou Huijie,Yuan Shushan,Kumar R. Vasant

2022,184:106391

4

A Kinetic Study on Mercury Oxidation by Hcl Over Typical Mn-Based Scr Catalysts

Fuel

Zhang Shibo ,Zhang Qingzhu ,Díaz-Somoano Mercedes ,Dang Juan ,Xu Yang ,Zhao Yongchun ,Zhang Junying

2022,329:125421

5

A new nitrogen-enriched biochar modified by ZIF-8 grafting and annealing for enhancing CO2 adsorption

Fuel Processing Technology

Zhang Junjie ,Huang Danru ,Shao Jingai ,Zhang Xiong,Zhang Shihong ,Yang Haiping ,Chen Hanping

2022,231:107250

6

A new shift mechanism for micro-explosion of water-diesel emulsion droplets at different ambient temperatures

Applied Energy

Wang Zhaowen,Yuan Bo,Cao Junhui,Huang Yuhan,Cheng Xiaobei,Wang Yuzhou,Zhang Xinhua,Liu Hao

2022,323:119448

7

A numerical study on the combustion limits of mesoscale methane jet flames with hydrogen addition

International Journal of Hydrogen Energy

Hou Bin,Fan Aiwu

2022,47(71):30639-30652

8

A particle-tracking image pyrometer for characterizing ignition of pulverized coal particles

Fuel Processing Technology

Chen Qianyun,Qin Dingyi,Li Jing*,Liu Zhaohui

2022,225:107065

9

A pressure compensation method for lattice Boltzmann simulation of particle-laden flows in periodic geometries

Physics of Fluids

Jiang Maoqiang,Liu Zhaohui

2022,34:82004

10

A ReaxFF molecular dynamic study on pyrolysis behavior and sulfur transfer during pyrolysis of vulcanized natural rubber

Waste Management

Wei Xin,Yu Jie*,Du Jiaxing,Sun Lushi

2022,139:39-49

11

A review of rare earth elements and yttrium in coal ash: content, modes of occurrences, combustion behavior, and extraction methods

Progress in Energy and Combustion Science

Fu Biao,Hower James C.,Zhang Wencai,Luo Guangqian,Hu Hongyun,Yao Hong*

2022,88:100954

12

A review on granulation of CaO-based sorbent for carbon dioxide capture

Chemical Engineering Journal

Zhang Xiaoyu,Liu Wenqiang,Zhou Shimeng,Li Zexin,Sun Jian,Hu Yingchao,Yang Yuandong

2022,446(2):136880

13

A shock tube experiment and an improved high-temperature diisopropyl ketone model by Bayesian optimization

Combustion and Flame

Lin Qianjin,Zou Chun,Luo Jianghui,Xia Wenxiang,Li Wenyu,Peng Chao

2022,245:112305

14

A simple and efficient parallel immersed boundary-lattice Boltzmann method for fully resolved simulations of incompressible settling suspensions

Computers and Fluids

Jiang Maoqiang,Li Jing,Liu Zhaohui*

2022,237:105322

15

A Smart Temperature-Regulating Garment for Portable, High-Efficiency and Comfortable Cooling

Journal of Electronic Packaging, Transactions of the ASME

Shu Weicheng,Zhang Xinfeng,Yang Xuan,Luo Xiaobing*

2022,144(3):31010

16

A thermal-assisted electrochemical strategy to synthesize carbon dots with bimodal photoluminescence emission

Carbon

Ran Qingqiang ,Wang Xuepeng ,Ling Peng ,Yan Peiwen ,Xu Jun ,Jiang Long ,Wang Yi ,Su Sheng ,Hu Song ,Xiang Jun

2022,193:404-411

17

A zero-waste strategy to synthesize geopolymer from iron-recovered Bayer red mud combined with fly ash: Roles of Fe, Al and Si

Construction and Building Materials

Ke Yan,Liang Sha,Hou Huijie,Hu Yong,Li Xilong,Chen Ye,Li Xingwu,Cao Liqiong,Yuan Shushan,Xiao Keke,Hu Jingping*,Yang Jiakuan

2022,322:126176

18

Acetate acid and glucose assisted subcritical reaction for metal recovery from spent lithium ion batteries

Journal of Cleaner Production

Liang Zhilin,Ding Xiaoyu,Cai Chen,Peng Gangwei,Hu Jingping,Yang Xiaorong,Chen Sijing,Liu Lu,Hou Huijie,Liang Sha,Xiao Keke,Yuan Shushan,Zhou Shoubin,Yang Jiakuan

2022,369:133281

19

Activation-free synthesis of nitrogen-doped biochar for enhanced adsorption of CO2

Journal of Cleaner Production

Zhang Junjie ,Huang Danru ,Shao Jingai ,Zhang Xiong ,Yang Haiping ,Zhang Shihong ,Chen Hanping

2022,355:131642

20

Advances in applications of ionic liquids for phase change CO2 capture

Chemical Engineering Journal

Jiang Wufeng,Li Xiaoshan,Gao Ge,Wu Fan,Luo Cong,Zhang Liqi

2022,445:136767

21

An Electric-Field-Reinforced Hydrophobic Cationic Sieve Lowers the Concentration Threshold of Water-In-Salt Electrolytes

Advanced Materials

Zhou Anxing ,Zhang Jinkai ,Chen Ming ,Yue Jinming ,Lv Tianshi ,Liu Binghang ,Zhu Xiangzhen ,Qin Kun ,Feng Guang ,Suo Liumin

2022,2207040:1-11

22

An improved low and high-temperature dimethyl ether kinetic model for the combustion atmospheres with high CO2 concentration

Combustion and Flame

Dai Lingfeng,Lu Lixin,Zou Chun*,Lin Qianjin,Xia Wenxiang,Shi Haiyang,Luo Jianghui,Peng Chao,Wang Shusen

2022,238:111922

23

An optimized kinetic model for H2/CO combustion in CO2 diluent at elevated pressures

Combustion and Flame

Li Wenyu,Zou Chun*,Yao Hong,Lin Qianjin,Fu Rui,Luo Jianghui

2022,241:112093

24

Anaerobic digestion of sludge by different pretreatments: Changes of amino acids and microbial community

Frontiers of Environmental Science and Engineering

Xiao Keke,Yu Zecong,Pei Kangyue,Sun Mei,Zhu Yuwei,Liang Sha,Hou Huijie,Liu Bingchuan,Hu Jingping,Yang Jiakuan*

2022,16(2):23

25

Analysis of ammonium bisulfate/sulfate generation and deposition characteristics as the by-product of SCR in coal-fired flue gas

Fuel

Qing Mengxia,Lei Siyuan,Kong Fanhai,Liu Liang,Zhang Wei,Wang Lele,Guo Tingting,Su Sheng*,Hu Song,Wang Yi,Xiang Jun

2022,313:122790

26

Anchoring LiCl in the Nanopores of Metal-Organic Frameworks for Ultra-High Uptake and Selective Separation of Ammonia

Angewandte Chemie

Shi Yunlei ,Wang Zhenxiang ,Li Zhiyong ,Wang Huiyong ,Xiong Dazhen ,Qiu Jikuan ,Tian Xiaoxin ,Feng Guang ,Wang Jianji

2022,e202212:1-7

27

Application of Carbon Nanotubes from Waste Plastics As Filler to Epoxy Resin Composite

ACS Sustainable Chemistry and Engineering

Wang Yuanyuan*,Cai Ning,Yang Haiping*,Wu Chunfei

2022,10(6):2204-2213

28

Arsenic chemistry in municipal sewage sludge dewatering, thermal drying, and steam gasification: Effects of Fenton-CaO conditioning

Water Research

Jin Minghao,Liu Huan*,Deng Hongping,Xiao Han,Lu Geng,Yao Hong

2022,213:118140

29

As2O3 capture from incineration flue gas by Fe2O3-modified porous carbon: Experimental and DFT insights

Fuel

Wu Dawei,Yang Yingju,Liu Jing

2022,321:124079

30

Ash formation and the inherent heavy metal partitioning behavior in a 100 t/d hazardous waste incineration plant

Science of the Total Environment

Liu Huimin,Li Shuai,Guo Guangzhao,Gong Lifang,Zhang Liqi,Qie Yana,Hu Hongyun*,Yao Hong

2022,814:151938

31

Assessment of concentrated solar power generation potential in China based on Geographic Information System (GIS)

Applied Energy

Chen Fuying ,Yang Qing,Zheng Niting ,Wang Yuxuan ,Huang Junling,Xing Lu,Li Jianlan ,Feng Shuanglei ,Chen Guoqian,Kleissl Jan

2022,315:119045

32

BaCoO3−δ perovskite-type oxygen carrier for chemical looping air separation, part : Determination of oxygen non-stoichiometry and cyclic stability of oxygen carrier

Separation and Purification Technology

Cai Guoqiu,Luo Cong,Zheng Ying,Cao Dingshan,Luo Tong,Li Xiaoshan,Wu Fan,Zhang Liqi

2022,302:121972

33

Beneficiation of coal ash from ash silos of six Chinese power plants and its risk assessment of hazardous elements for land application

Process Safety and Environmental Protection

Han Jingkun,Yu Dunxi*,Wang Qunying,Yu Neng,Wu Jianqun,Liu Ying,Luo Lin,Pan Haoxiang

2022,160:641-649

34

Biomass hydrothermal conversion under CO2 atmosphere: A way to improve the regulation of hydrothermal products

Science of the Total Environment

Yi Wei,Zheng Diweina,Wang Xianhua*,Chen Yingquan,Hu Junhao,Yang Haiping,Shao Jingai,Zhang Shihong,Chen Hanping

2022,807:150900

35

Boosted Thermal Storage Performance of LiOH·H2O by Carbon Nanotubes Isolated Multilayered Graphene Oxide Frames

Advances in Materials Science and Engineering

Wang Yuxian ,Gu Jing,Li Xian ,Zhu Yan ,Hu Hongyun ,Liu Huan ,Luo Guangqian ,Yao Hong

2022,2022:3109178

36

Ca and Cu Doped Lafeo3 to Promote Coupling of Photon Carriers and Redox Cycling for Facile Photo-Fenton Degradation of Bisphenol a

Chemosphere

Pan Keliang,Hou Huijie, Hu Jingping,Yang Jun, Xiang Jianqiao, Li Chuncheng,Xu Chunyan,Chen Sijing, Liang Sha, Yang Jiakuan

2022,308(2):136325

37

Catalytic oxidation of Hg0 over Mn-doped CeO2-ZrO2 solid solution and MnOx/CeO2-ZrO2 supported catalysts: Characterization, catalytic activity and SO2 resistance

Fuel

Zhou Zijian,Liu Lei,Liu Xiaowei*,Zhou Yue,Wang Changqing,Xu Jingying,Chang Guozhang,Xu Minghou

2022,310:122317

38

Ce-modified SrFeO3-δ for ethane oxidative dehydrogenation coupled with CO2 splitting via a chemical looping scheme

Applied Catalysis B: Environmental

Tian Xin,Zheng Chaohe,Zhao Haibo

2022,303:120894

39

China's changing city-level greenhouse gas emissions from municipal solid waste treatment and driving factors

Resources, Conservation and Recycling

Kang Yating,Yang Qing*,Wang Liang,Chen Yingquan,Lin Guiying,Huang Junling,Yang Haiping,Chen Hanping

2022,180:106168

40

CO2 Adsorption Performance of Na/K-Impregnated MgO

Environmental Science and Engineering

Zou Jie,Ding Ning,Luo Cong*

2022,2022:597-606

41

CO2 adsorption performance of nitrogen-doped porous carbon derived from licorice residue by hydrothermal treatment

Fuel

Zhou Yabin,Tan Peng*,He Ziqian,Zhang Cheng,Fang Qingyan,Chen Gang

2022,311:122507

42

CO2.8Mg0.2O4 as a promising thermochemical energy storage material with lower reduction onset temperature and higher energy density

Journal of Energy Storage

Liu Lei,Zhou Zijian,Zhou Yue,Peng Dejun,Liu Xiaowei,Xu Minghou

2022,55:105594

43

Coal-direct chemical looping hydrogen generation with BaMnO3 perovskite oxygen carrier

Fuel Processing Technology

Cao Dingshan,Luo Cong,Xing Wenting,Cai Guoqiu,Luo Tong,Wu Fan,Li Xiaoshan,Zhang Liqi

2022,233:107296

44

Coeffect of pyrolysis temperature and potassium phosphate impregnation on characteristics, stability, and adsorption mechanism of phosphorus-enriched biochar

Bioresource Technology

Zhang Han,Liao Wei,Zhou Xiaoming,Shao Jingai,Chen Yingquan,Zhang Shihong,Chen Hanping

2022,344:126273

45

Colored radiative cooling coatings using phosphor dyes

Materials Today Nano

Xu J.,Wan R.,Xu W.,Ma Z.,Cheng X.,Yang R.,Yin X.

2022,19:100239

46

Combustion regimes and fuel-NO mechanism of CH4/NH3 jet diffusion flames in hot O2/CO2 co-flow

Fuel Processing Technology

Zhao Zhenghong,Li Xiaoshan,Zhang Zewu,Zha Xiaojian,Chen Yuxiao,Gao Ge,Wu Fan,Luo Cong,Zhang Liqi

2022,229:107173

47

Comparative study of catalytic and non-catalytic steam reforming of bio-oil: Importance of pyrolysis temperature and its parent biomass particle size during bio-oil production process

Fuel

Xiong Zhe,Fang Zhou,Jiang Long,Han Hengda,He Limo,Xu Kai,Xu Jun,Su Sheng,Hu Song,Wang Yi,Xiang Jun(1)

2022,314:122746

48

Comparative study on fuel characteristics and pyrolysis kinetics of corn residue-based hydrochar produced via microwave hydrothermal carbonization

Chemosphere

Zhang Tianle,Kang Kang*,Nanda Sonil,Dalai Ajay K.,Xie Teng,Zhao Yongchun*

2022,291:132787

49

Comparing the thermal conversion behavior of bio-wastes in three molten nitrates

Renewable Energy

Yang Yuhan ,Wang Tiancheng ,Zou Chan ,Xu Kai ,Hu Hongyun ,Gao Linxia ,Li Xian ,Yao Hong

2022,196:617-624

50

Comparison of PM10 emission from co-combustion of Platanus orientalis leaf and wood in different seasons with coal

Fuel Processing Technology

Li Xiaomin,Gong Xun,Zhang Chuxuan,Feng Tianyi,Ouyang Zhipeng,Peng Yang

2022,234:107334

51

Comparison of the formation characteristics of condensable particulate matter from the combustion of three solid fuels

Fuel

Zhai Yunfei,Liu Xiaowei,Zhang Aoyang,Xu Minghou

2022,329:125492

52

Computational design and experimental validation of transition-metal doped CuFe2O4 as oxygen carriers in chemical-looping combustion

Fuel

Li Yu,Liu Jing,Liu Feng,Yang Yingju

2022,330:125492

53

Confinement effect on thermopower of electrolytes

Materials Today Physics

Qian Xin,Liu Te-Huan,Yang Ronggui

2022,23:100627

54

Cooperation of multiple active species generated in hydrogen peroxide activation by iron porphyrin for phenolic pollutants degradation.

Environmental pollution

Yang Xiaorong ,Hu Jingping ,Wu Longsheng ,Hou Huijie ,Liang Sha ,Yang Jiakuan

2022,313:120097

55

Cu/FeSx modified AC for removing gaseous elemental mercury from flue gas

Environmental Science and Pollution Research

Xingyu Qian,Xin Guo,Bang Wu

2022,29:62393-62403

56

Decoupling Investigation of Furnace Side and Evaporation System in a Pulverized-Coal Oxy-Fuel Combustion Boiler

Energies

Luo Zixue ,Feng Zixuan ,Wu Bo ,Cheng Qiang

2022,15(7):2354

57

Demonstration and application of heterogeneous agglomeration technology in a 350 MW coal-fired power plant: Removal of particulate matter and trace elements

Fuel

Cui Xiangzheng,Zhao Yongchun*,Ji Yushan,Liu Jingchao,Gao Tian,Yang Gangzhong,Wang Yi,Xiao Rihong,Chuai Xing,Zhang Junying

2022,309:122361

58

Design and screening of transition-metal doped chalcogenides as CO2-to-CO electrocatalysts

Journal of CO2 Utilization

Wei Junzhuo,Yang Yingju,Liu Jing,Xiong Bo

2022,64:102165

59

Drag and lift forces acting on linear and irregular agglomerates formed by spherical particles

Physics of Fluids

Chen Sheng,Chen Pinzhuo,Fu Jianhong

2022,34(2):23307

60

Dynamic characteristics and real-time control of a particle-to-s CO2 moving bed heat exchanger assisted by BP neural network

Energy

Fang Wenchao,Chen Sheng,Shi Shuo

2022,256:124597

61

Economic analysis and cost modeling of supercritical CO2 coal-fired boiler based on global optimization

Energy

Zhu Meng,Zhou Jing,Chen Lei,Su Sheng*,Hu Song,Qing Haoran,Li Aishu,Wang Yi,Zhong Wenqi,Xiang Jun

2022,239:122311

62

Effect mechanism of NO on electrocatalytic reduction of CO2 to CO over Pd@Cu bimetal catalysts

Fuel

Xiong Bo,Liu Jing,Yang Yingju,Yang Yuchen,Hua Zhixuan

2022,323:124339

63

Effect mechanism of SO2 on Hg0 adsorption over CuMn2O4 sorbent

Fuel

Xiao Yiyang,Yang Yingju,Liu Jing,Zhang Aijia

2022,329:125399

64

Effect of Calcination Atmosphere on High Temperature H2S Removal of MnxOy/Al2O3 Sorbent in Synthesis Gas

Environmental Science and Engineering

Haifeng Li,Sheng Su*,Lijun Liu,Kai Xu,Song Hu,Yi Wang,Jun Xiang

2022,2022:963-973

65

Effect of CO2 on the As2O3 Adsorption Over Carbonaceous Surface Experiment and Quantum Chemistry Study

Chemical Engineering Journal

Zou Chan,Liu Huimin,Hu Hongyun,Huang Yongda,Wang Chunbo,Yao Hong

2022,446:137156

66

Effect of different biomass species and pyrolysis temperatures on heavy metal adsorption, stability and economy of biochar

Industrial Crops and Products

Liao Wei,Zhang Xiong,Ke Shujia,Shao Jingai,Yang Haiping,Zhang Shihong,Chen Hanping

2022,186:115238

67

Effect of hydrated lime on the migration behavior of selenium in the MSWI plants: Experimental and theoretical study

Chemical Engineering Journal

Yuan Bing,Hu Hongyun*,Huang Yongda,Guo Guangzhao,Gong Lifang,Zou Chan,Dong Lu,Yao Hong

2022,433(1):134603

68

Effect of large temperature difference on drag coefficient and Nusselt number of an ellipsoidal particle in compressible viscous flow

Powder Technology

Fu Jianhong,Jiang Kaijun,Chen Sheng,Du Xiaoze

2022,408:117766

69

Effect of Ni/Al2O3 mixing on the coking behavior of bio-oil during its pyrolysis: Further understanding based on the interaction between its components

Fuel

Deng Zengtong,Syed-Hassan Syed Shatir A.,Chen Yuanjing,Jiang Long*,Xu Jun,Hu Song,Su Sheng,Wang Yi,Xiang Jun

2022,315:123136

70

Effect of oxidative torrefaction on particulate matter emission from agricultural biomass pellet combustion in comparison with non-oxidative torrefaction

Renewable Energy

Cheng Wei,Shao Jing'ai*,Zhu Youjian*,Zhang Wennan,Jiang Hao,Hu Junhao,Zhang Xiong,Yang Haiping,Chen Hanping

2022,189:39-51

71

Effects of ammonia addition on soot formation in ethylene laminar diffusion flames. Part 2. Further insights into soot inception, growth and oxidation

Fuel

Zhang Kai,Xu Yishu,Liu Yang,Wang Huakun,Liu Yimin,Cheng Xiaobei

2022,331:125623

72

Effects of aspect ratio on char structure during the pyrolysis of sawdust pellet

Fuel

Chen Yuanjing,Syed-Hassan Syed Shatir A.,Deng Zengtong,Hu Xun,Xu Jun,Jiang Long,Su Sheng,Hu Song,Wang Yi,Xiang Jun

2022,325:124850

73

Effects of inorganic sodium on the combustion characteristics of Zhundong coal with fast-heating rate

Fuel

Song Yawei,Chen Yifeng,Su Sheng*,Tang Hao,Han Hengda,Xu Jun,Jiang Long,Qing Mengxia,Wang Yi,Hu Song,Xiang Jun

2022,319:123801

74

Effects of molten salt thermal treatment on the properties improvement of waste tire pyrolytic char

Waste Management

Zou Chan,Ren Yang,Li Songgeng,Hu Hongyun,Cao Chengyang,Tang Hua,Li Xian,Yao Hong

2022,149:53-59

75

Effects of P-based additives on agricultural biomass torrefaction and particulate matter emissions from fuel combustion

Renewable Energy

Li Yu ,Tan Zhiwu ,Zhu Youjian ,Zhang Wennan ,Du Zhenyi ,Shao Jingai ,Jiang Long ,Yang Haiping ,Chen Hanping

2022,190:66-77

76

Effects of Pressure and Coal Rank on the Oxy-Fuel Combustion of Pulverized Coal

Energies

Qin Dingyi,Chen Qianyun,Li Jing*,Liu Zhaohui

2022,15(1):265

77

Effects of second metals (M = Fe, Cu, Ga, In, Sn) on the geometric and electronic properties of platinum for the direct dehydrogenation of propane

Journal of Alloys and Compounds

Deng Lidan ,Wang Jiawei ,Wu Zaikun ,Liu Chenhong ,Qing Ling ,Liu Xiaowei ,Xu Jie ,Zhou Zijian ,Xu Minghou

2022,909:164820

78

Effects of temperature and aspect ratio on heterogeneity of the biochar from pyrolysis of biomass pellet

Fuel Processing Technology

Chen Yuanjing,Syed-Hassan Syed Shatir A.,Li Qiaoling,Deng Zengtong,Hu Xun,Xu Jun,Jiang Long,Su Sheng,Hu Song,Wang Yi,Xiang Jun

2022,235:107366

79

Effects of vapor-/solid-phase interactions among cellulose, hemicellulose and lignin on the formation of heavy components in bio-oil during pyrolysis

Fuel Processing Technology

Xiong Zhe,Xiong Yimin,Li Qiaoling,Han Hengda,Deng Wei,Xu Jun,Jiang Long,Su Sheng,Hu Song,Wang Yi*,Xiang Jun

2022,225:107042

80

Efficiently treating waste nylon-tire to prepare sulfur and nitrogen doped porous carbon material via pyrolysis and activation

Journal of Environmental Chemical Engineering

Wu Ziyue,Zhang Jialin,Hu Song,Lei Zhiwen,Huang Rui,Chen Zhaoyu,Ren Qiangqiang,Su Sheng,Wang Yi,Jiang Long,Xu Jun,Xiang Jun

2022,10(4):108103

81

Electrocatalytic reduction of CO2 to C1 products over bimetal catalysts: A DFT screening study

Fuel Processing Technology

Xiong Bo,Yang Yingju,Liu Jing,Hua Zhixuan,Yang Yuchen

2022,233:107315

82

Enhanced Near-Field Radiative Heat Transfer between Graphene/hBN Systems

Small

Lu Lu,Zhang Bo,Ou Han,Li Bowen,Zhou Kun,Song Jinlin,Luo Zixue*,Cheng Qiang*

2022,18:2108032

83

Enhanced photocatalytic Hg0 oxidation activity of iodine doped bismuth molybdate (Bi2MoO6) under visible light

Journal of Colloid and Interface Science

Zhang Yili,Zhao Yongchun*,Xiong Zhuo,Xiao Rihong,Gao Tian,Liu Pengfei,Liu Jing,Zhang Junying

2022,607:1864-1875

84

Enhanced silicon bioavailability of biochar derived from sludge conditioned with Fenton's reagent and lime

Science of the Total Environment

Tao Shuangyi,Liang Sha,Wu Xiang,Hou Huijie,Yu Wenbo,Xiao Keke,Liu Bingchuan,Yuan Shushan,Hu Jingping,Yang Jiakuan

2022,806(4):150941

85

Evaluation of different particle-actuation modes in molecular dynamics and their impact on nanoscale flow behaviors

Physics of Fluids

Guan Qingshan,Shan Baochao,Wang Runxi,Feng Guang,Guo Zhaoli

2022,34:72006

86

Evaluation of Thermochemical Energy Storage Performance of Fe-/Mn-Doped, Zr-Stabilized, CaO-Based Composites under Different Thermal Energy Storage Modes

ACS Applied Energy Materials

Sun Jian ,Bai Shengbin ,Li KeKe ,Zhou Yue ,Chen Yuning,Liu Lei ,Zhou Zijian

2022,5(4):4903-4915

87

Evolution of char structure during the pyrolysis of biomass pellet: Further understanding on the effects of chars two phases

Fuel

Chen Yuanjing,Deng Zengtong,Ren Qiangqiang,Ren Dejun,Su Sheng,Hu Song,Wang Yi*,Xiang Jun

2022,312:122994

88

Evolution of coke structures during electrochemical upgrading of bio-oil

Fuel Processing Technology

Deng Wei,Wang Xuepeng,Lam Chun Ho,Xiong Zhe,Han Hengda,Xu Jun,Jiang Long,Su Sheng,Hu Song,Wang Yi*,Xiang Jun

2022,225:107036

89

Evolution of Stable Free Radicals during Bio-Oil Pyrolysis and Its Relation to Coke Formation: An in Situ EPR Study

Energy and Fuels

Ma Liqun,Syed-Hassan Syed Shatir A.,Xiong Zhe,Chen Yuanjing,Xu Jun,Jiang Long,Su Sheng,Hu Song,Wang Yi,Xiang Jun

2022,36(14):7608-7616

90

Experimental and numerical study of soot volume fraction and number density in laminar co-flow diffusion flames of n-decane/n-butanol blends

Fuel

Zhang Kai,Xu Yishu,Qin Longjiang,Liu Yang,Wang Huakun,Liu Yimin,Cheng Xiaobei

2022,330:125620

91

Experimental and numerical study on the ignition delay times of dimethyl ether/propane mixtures in O2/CO2 atmospheres

Fuel

Yang Jinling,Zou Chun*,Li Wenyu,Lin Qianjin,Lu Lixin,Xia Wenxiang

2022,316:123301

92

Experimental and theoretical study of arsenic removal by porous carbon from MSW incineration flue gas

Fuel

Wu Dawei,Liu Jing*,Yang Yingju,Zheng Ying,Zhang Junying

2022,312:123000

93

Experimental Investigation of Gaseous Sodium Release in Slag-Tapping Coal-Fired Furnaces by Spontaneous Emission Spectroscopy

Energies

Jing Xuehui,Pu Yang,Li Zhaoyu,Tang Quanli,Yao Bin,Fu Peifang,Lou Chun,Lim Mooktzeng

2022,15(11):4165

94

Experimental investigation on co-firing residual char and pulverized coal under MILD combustion using low-temperature preheating air

Energy

Hu Fan,Li Pengfei*,Zhang Tai,Zu Daohua,Cheng Pengfei,Liu Yaowei,Mi Jianchun,Liu Zhaohui

2022,244:122574

95

Experimental study and mechanism analysis of the NOx emissions in the NH3 MILD combustion by a novel burner

Fuel

Shi Haiyang,Liu Shibo,Zou Chun*,Dai Lingfeng,Li Jiarui,Xia Wenxiang,Yang Jinling,Luo Jianghui,Li Wenyu

2022,310:122417

96

Experimental study on combustion characteristics of n-C4H10/air mixtures in a meso-scale tube partially filled with wire mesh

Fuel

Yang Guangyao,Fan Aiwu*

2022,319:123783

97

Experimental study on thermal runaway of sodium nitrate-containing hazardous waste during thermal treatment

Journal of Environmental Chemical Engineering

Cao Chengyang ,Hu Hongyun ,Ren Yang ,Guan Yu ,Zhu Kai ,Wang Linling

2022,10(3):107518

98

Fate and emission behavior of heavy metals during hazardous chemical waste incineration

Journal of Hazardous Materials

Chuai Xing,Xiao Rihong,Chang Lin,Wang Jiang,Yong Heng,Jiang Renyuan,Zhang Tianle,Tan Shuting,Zhao Yongchun,Xiong Zhuo,Zhang Junying*

2022,431:128656

99

FeOx-Based Minerals Derived from Coal-Fired Fly Ash Used for High-Temperature Thermochemical Energy Storage

Energy and Fuels

Zhou Yue,Zhou Zijian,Liu Lei, Peng Dejun,Liu Fangqi,Sun Jian,Gong Xun

2022,36(18):11205-11218

100

Fine particulate-bound arsenic and selenium from coal-fired power plants: Formation, removal and bioaccessibility

Science of the Total Environment

Huang Yongda,Hu Hongyun*,Fu Biao,Zou Chan,Liu Huimin,Liu Xiaowei,Wang Linling,Luo Guangqian,Yao Hong

2022,823:153723

101

Flow characteristics and packing structures of dense granular flow around an immersed cylindrical tube

Chemical Engineering Science

Chen Sheng,Fang Wenchao,Shi Shuo

2022,258:117773

102

Flow resistance analysis of non-isothermal supercritical CO2

Applied Thermal Engineering

Zhu Meng,Chen Lei,Su Sheng,Hu Song,Xu Kai,Yan Peiwen,Qing Haoran,Zhou Lingang,Li Aishu,Zhou Jing,Wang Yi,Xiang Jun

2022,215:119022

103

Gas-pressurized torrefaction of biomass wastes: Self-promoted deoxygenation of rice straw at low temperature

Fuel

Sun Yiming,Tong Shan,Li Xian*,Hu Zhenzhong,Sun Mingyue,Guo Li,Liu Huan,Hu Hongyun,Luo Guangqian,Yao Hong

2022,308:122029

104

Graded thermal conductivity in 2D and 3D homogeneous hotspot systems

Materials Today Physics

Zhang Chuang,Ma Dengke,Shang Manyu,Wan Xiao,Lü Jing-Tao,Guo Zhaoli*,Li Baowen,Yang Nuo

2022,22:100605

105

HCl-Induced Hg0 Transformation over CuMn2O4 Sorbent

Energy Engineering: Journal of the Association of Energy Engineering

Zhang Aijia,Yang Yingju,Liu Jing*,Ding Junyan

2022,119(2):499-510

106

Heat transfer enhancement of spray cooling by copper micromesh surface

Materials Today Physics

Hu Yongyan,Lei Yifan,Liu Xiuliang,Yang Ronggui

2022,28:100857

107

Heavy tar evolution characteristics during advanced sludge pyrolysis and biomass gasification integrated process

The Science of the total environment

Han Hengda ,Li Aishu ,Zhu Meng ,Hu Song ,Xu Jun ,Xiong Zhe ,Ren Qiangqiang ,Wang Yi ,Jiang Long ,Su Sheng ,Xiang Jun

2022,853:158107

108

High Temporal–spatial Distribution of Soot Temperature and Volume Fraction in Single Coal Combustion Flame

Combustion Science and Technology

Si Mengting,Cheng Qiang,Yuan Lin,Luo Zixue

2022,194(15):3246-3258

109

Highly efficient NH3-SCR of NOx over MnFeW/Ti catalyst at low temperature: SO2 tolerance and reaction mechanism

Fuel

Liu Lijun,Su Sheng,Chen Dezhi,Shu Tao,Zheng Xiaotao,Yu Jiuyang,Feng Yu,Wang Yi,Hu Song,Xiang Jun*

2022,307:121805

110

Hydrodynamic resolved simulation of a char particle combustion by immersed boundary-lattice Boltzmann method

International Communications in Heat and Mass Transfer

Jiang Maoqiang,Ma Kuang,Li Jing,Liu Zhaohui*

2022,132:105915

111

Hydrogen and aromatics recovery through plasma-catalytic pyrolysis of waste polypropylene

Journal of Cleaner Production

Xiao Haoyu ,Harding Jonathan ,Lei Shuaishuai ,Chen Wei ,Xia Sunwen ,Cai Ning ,Chen Xu ,Hu Junhao ,Chen Yingquan ,Wang Xianhua ,Tu Xin ,Yang Haiping ,Chen Hanping

2022,350:131467

112

Impact of biomass constituent interactions on the evolution of char's chemical structure: An organic functional group perspective

Fuel

Zhang Han,Liu Ming,Yang Haiping,Jiang Hao,Chen Yingquan*,Zhang Shihong,Chen Hanping

2022,319:123772

113

Impacts of the hydroxyls crosslinking on lignin softening and pyrolysis via in situ 1H NMR, rheology, DRIFT and SPI-MS

Fuel Processing Technology

Dong Zhiguo,Dufour Anthony,Laine Richard,Leclerc Sebastien,Jia Liangyuan,Chen Yingquan,Wang Xianhua,Chen Hanping,Yang Haiping

2022,236:107390

114

Importance of char-volatiles interactions during co-pyrolysis of polypropylene and biomass components

Journal of Environmental Chemical Engineering

Engamba Esso Samy Berthold,Yan Qunshan,Xiong Zhe,Hu Xun,Xu Jun,Jiang Long,Su Sheng,Hu Song,Wang Yi,Xiang Jun

2022,10(5):108202

115

Improved quasi-cycle capacity method based on microcalorimetry strategy for the fast screening of amino acid salt absorbents for CO2 capture

Separation and Purification Technology

Gao Ge,Li Xiaoshan,Jiang Wufeng,Zhao Zhenghong,Xu Yongqing,Wu Fan,Luo Cong,Zhang Liqi*

2022,289:120767

116

Improved well-balanced free-energy lattice Boltzmann model for two-phase flow with high Reynolds number and large viscosity ratio

Physics of Fluids

Zhang Chunhua,Guo Zhaoli*,Wang Lian-Ping

2022,34(1):12110

117

Improving the production of furfural from cellulose catalytic pyrolysis using WO3/γ-Al2O3 composite oxides

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

Djakaria Koïta,Tang Ziyue,Shao Jingai,Chen Xu, Xiao Haoyu,Smith Joseph,Yang Haiping,Chen Hanping

2022,167:105648

118

Increasing the bio-aromatics yield in the biomass pyrolysis oils by the integration of torrefaction deoxygenation pretreatment and catalytic fast pyrolysis with a dual catalyst system

Renewable Energy

Tian Hong,Chen Lei,Huang Zhangjun,Cheng Shan,Yang Yang*

2022,187:561-571

119

Influence of doping Al on the reactivity performance of Cu–Fe spinel-type oxygen carrier during chemical-looping combustion

Journal of the Energy Institute

Li Yu,Liu Jing,Liu Feng,Yang Yingju

2022,105:25-32

120

Influence of the synergistic effects between coal and hemicellulose/cellulose/lignin on the co-combustion of coal and lignocellulosic biomass

Fuel

Wang Shusen,Zou Chun*,Lou Chun,Yang Haiping,Pu Yang,Luo Jianghui,Peng Chao,Wang Cong,Li Zhicong

2022,311:122585

121

Insight into soot formed in coal combustion flame: Evolution of physiochemical structure, oxidation reactivity

Fuel

Xu Yishu,Zhu Jingji,Liu Xiaowei*,Qi Jiuxin,Wang Huakun,Cheng Xiaobei,Xu Jingying

2022,312:122948

122

Insight into the combustion effect of the high-reactivity char particle on the low-reactivity char particle in a hot O2/CO2 atmosphere

Chemical Engineering Research and Design

Ma Lun,Su Xianqiang,Chen Xinke,Fang Qingyan,Zhang Cheng,Li Yuan,Mao Rui,Ren Liming,Zhao Xinping

2022,188:15-26

123

Insight into the influence of calcium on the co-pyrolysis of coal and polystyrene

Fuel

Wu Bang,Guo Xin,Qian Xingyu,Liu Bo

2022,329:125471

124

Insight into the synergy effect on the improved reactivity of spinel NiMn2O4 oxygen carrier in chemical looping combustion

Fuel

Liu Feng,Fang Ruixue,Liu Jing*,Li Yu,Yang Yingju

2022,313:122680

125

Insights into the deposition and transformation characteristics of ammonium bisulfate on the fly ash as the by-product of SCR in air preheater

Fuel

Qing Mengxia,Zhang Xin,Lei Siyuan,Liu Liang,Zhang Gaoshan,Wang Shouyang,Zhao Bin,Zhang Wei,Wang Lele,Su Sheng,Hu Song,Wang Yi,Xiang Jun

2022,324:124582

126

Insights into the interaction between NO and char(N) containing different functional forms: Mechanistic, thermodynamic and kinetic studies

Combustion and Flame

Chen yifeng,Su Sheng*,Song yawei,Liu Tao,Wang Zhong-Hui,Shu Tao,Qing Meng-Xia,Wang Yi,Hu Song,Zhang Zhong-Xiao,Xiang Jun

2022,237:111823

127

Insights into the role of CaO addition on the products distribution and sulfur transformation during simulated solar-powered pyrolysis of waste tires

Fuel

Cao Chengyang,Ren Yang,Wang Hao,Hu Hongyun*,Yi Baojun,Li Xian,Wang Linling,Yao Hong

2022,314:122795

128

Insights into the transformation mechanism of Se in sized ash particles arising from coal combustion: Model vs. experiment

Fuel Processing Technology

Liu Huimin,Dong Lu,Hu Hongyun,Huang Yongda,Zou Chan,Yao Hong

2022,236:107392

129

In-situ measurements of temperature and emissivity during MSW combustion using spectral analysis and multispectral imaging processing

Fuel

Zheng Shu,Cai Weiguang,Sui Ran,Luo Zixue,Lu Qiang

2022,323:124328

130

Interaction mechanism between CO and H2S over CuFe2O4 oxygen carrier during chemical-looping combustion: A DFT study

Fuel

Li Yu,Liu Jing,Liu Feng,Yang Yingju,Fang Ruixue

2022,324:124720

131

Investigation of properties change in the reacted molten salts after molten chlorides cyclic thermal treatment of toxic MSWI fly ash

Journal of Hazardous Materials

Xu Sihua,Hu Hongyun*,Guo Guangzhao,Gong Lifang,Liu Huimin,Yao Hong

2022,421:126536

132

Investigation of soot inception limits and chemiluminescence characteristics of laminar coflow diffusion flames in C/O ratio space

Fuel

Li Zhicong,Lou Chun,Zou Chun,Yan Weijie,Kumfer Benjamin M.

2022,327:125140

133

Investigation on iron ore for the oxygen carrier aided combustion

Fuel Processing Technology

Ma Jinchen,Han Du,Zhao Haibo*

2022,230:107214

134

Iridescent Daytime Radiative Cooling with No Absorption Peaks in the Visible Range

Small

Ding Zhenmin,Pattelli Lorenzo,Xu Hongbo,Sun Wenhai,Li Xin,Pan Lei,Zhao Jiupeng,Wang Chengyu,Zhang Xiang,Song Ying,Qiu Jun,Li Yao,Yang Ronggui

2022,18(25):2202400

135

Iron porphyrin-TiO2 modulated peroxymonosulfate activation for efficient degradation of 2,4,6-trichlorophenol with high-valent iron-oxo species

Chemosphere

Chen Sijing ,Hu Jingping ,Lu Liu ,Wu Longsheng ,Liang Zhilin ,Tang Jianjian ,Hou Huijie ,Liang Sha ,Yang Jiakuan

2022,309:136744

136

Kinetic modeling of direct aqueous mineral carbonation using carbide slag in a stirred tank reactor

Fuel

Miao Endong,Zheng Xufan,Xiong Zhuo,Zhao Yongchun*,Zhang Junying

2022,315:122837

137

Kinetics of hydrothermal carbonization of kitchen waste based on multi-component reaction mechanism

Fuel

Yang Guangyan,Liu Huan,Li Yang,Zhou Qiaoyan,Jin Minghao,Xiao Han,Yao Hong

2022,324:124693

138

Large-eddy simulation of Cambridge-Sandia stratified flames under high swirl

Combustion and Flame

Qian Xiang,Zou Chun,Lu Hao,Yao Hong

2022,244:112241

139

LiMn2O4 cathodes with F anion doping for superior performance of lithium-ion batteries

Physical Chemistry Chemical Physics

Wan Zijing ,Jiang Xiaoxue ,Xu Dongwei ,Luo Xiaobing

2022,24:21638-21644

140

Lithium-based ceramics in nonsilicates for CO2 capture: current status and new trends

Journal of Materials Chemistry A

Yingchao Hu,Ruicheng Fu,Wenqiang Liu,Dingding Yao,Shuiping Yan

2022,10(4):1706-25

141

LSTM and Statistical Learning for Dynamic Inferential Modeling with Applications to a 660MW Boiler

IFAC-PapersOnLine

Li Jicheng,Tan Peng,Qin S. Joe

2022,55(7):600-605

142

Magnetically tunable dual-band terahertz absorption based on guided-mode resonance

Applied Optics

Qi Jingbo,Song Jinlin,Zhang Bo,Luo Zixue,Cheng Qiang

2022,61(14):3939-3944

143

Mechanistic insights into benzene oxidation over CuMn2O4 catalyst

Journal of Hazardous Materials

Zhao Liming,Yang Yingju*,Liu Jing,Ding Junyan

2022,431:128640

144

Mechanochemically assisted persulfate activation for the facile recovery of metals from spent lithium ion batteries

Waste Management

Liang Zhilin,Peng Gangwei,Hu Jingping,Hou Huijie,Cai Chen,Yang Xiaorong,Chen Sijing,Liu Lu,Liang Sha,Xiao Keke,Yuan Shushan,Zhou Shoubin,Yang Jiakuan

2022,150:290-300

145

Mercury/oxygen reaction mechanism over CuFe2O4 catalyst

Journal of Hazardous Materials

Yang Yingju,Liu Jing*,Ding Junyan,Yu Yingni,Zhang Junying

2022,424:127556

146

Microplastics affect rice (Oryza sativa L.) quality by interfering metabolite accumulation and energy expenditure pathways: A field study

Journal of Hazardous Materials

Wu Xiang,Hou Huijie,Liu Yao,Yin Shanshan,Bian Shijie,Liang Sha,Wan Chaofan,Yuan Shushan,Xiao Keke,Liu Bingchuan,Hu Jingping,Yang Jiakuan

2022,422:126834

147

Microscopic mechanism and kinetics of NO heterogeneous reduction on char surface: A density functional theory study

Energy

Chen Yi-Feng ,Su Sheng ,Liu Tao ,Song Ya-Wei ,Wang Xin ,Qing Meng-Xia ,Wang Yi ,Hu Song ,Zhang Zhong-Xiao ,Xiang Jun

2022,250:123861

148

MILD combustion of co-firing biomass and pulverized coal fuel blend for heterogeneous fuel NO and PM2.5 emission reduction

Fuel Processing Technology

Hu Fan,Li Pengfei*,Zhang Tai,Wang Feifei,Cheng Pengfei,Liu Yaowei,Shi Guodong,Liu Zhaohui

2022,230:107222

149

Mitigation of particulate matter emissions from co-combustion of rice husk with cotton stalk or cornstalk

Renewable Energy

Yang Wei ,Zhu Youjian ,Li Yu ,Cheng Wei ,Zhang Wennan ,Yang Haiping ,Tan Zhiwu ,Chen Hanping

2022,190:893-902

150

ML-guided design and screening of chalcogenide catalysts for hydrogen evolution reaction

International Journal of Hydrogen Energy

Tu Linnan,Yang Yingju,Liu Jing

2022,47(73):31321-31329

151

Molecular insight into replacement dynamics of CO2 enhanced oil recovery in nanopores

Chemical Engineering Journal

Wang Runxi ,Bi Sheng,Guo Zhaoli ,Feng Guang

2022,440:135796

152

Molecular kinetic modelling of nanoscale slip flow using a continuum approach

Journal of Fluid Mechanics

Shan Baochao ,Wang Peng ,Wang Runxi ,Zhang Yonghao ,Guo Zhaoli

2022,939:A9

153

Multi-scale kinetic study of the oxygen uncoupling of CuO oxygen carrier in chemical looping

Chemical Engineering Journal

Su Mingze,Zhao Haibo*,Wang Xiaoyu

2022,433:133784

154

Multi-Step Ahead Prediction of Reheat Steam Temperature of a 660 MW Coal-Fired Utility Boiler Using Long Short-Term Memory

Frontiers in Energy Research

Tan Peng,Zhu Hengyi,He Ziqian,Jin Zhiyuan,Zhang Cheng,Fang Qingyan*,Chen Gang

2022,10:845328

155

Na2CO3 promoted CaO-based heat carrier for thermochemical energy storage in concentrated solar power plants

Chemical Engineering Journal

Xu Yongqing,Lu Bowen,Luo Cong*,Wu Fan,Li Xiaoshan,Zhang Liqi

2022,435:134852

156

NO mechanisms of syngas MILD combustion diluted with N2, CO2, and H2O

International Journal of Hydrogen Energy

Shi Guodong ,Li Pengfei ,Hu Fan ,Liu Zhaohui

2022,47(37):16649-64

157

Non-isothermal kinetics of coal char oxyfuel combustion by isothermal model-fitting method

Energy Reports

Liu Yang,Fu Peifang*,Bie Kang,Xu Tianyao,Ahsan Muhammad

2022,8:2062-2071

158

Nonlinear model predictive control of USC boiler-turbine power units in flexible operations via input convex neural network

Energy

Zhu Hengyi,Tan Peng,He Ziqian,Zhang Cheng,Fang Qingyan,Chen Gang

2022,255:124486

159

Novel Photothermal Pyrolysis on Waste Tire to Generate High-Yield Limonene

Fuel

Ren Qiangqiang,Zhang Jialin,Hu Song,Ma Sijie,Huang Rui,Su Sheng,Wang Yi,Jiang Long,Xu Jun,Xiang Jun

2022,329:125482

160

Numerical investigation of CH4/H2/air flame bifurcations in a micro flow reactor with controlled wall temperature profile

Combustion and Flame

Wang Shixuan ,Fan Aiwu

2022,241:112070

161

Numerical Investigation of Exergy Loss of Ammonia Addition in Hydrocarbon Diffusion Flames

Entropy

Sun Haifeng,Zhang Zhongnong,Sun Hanxiao,Yao Bin,Lou Chun

2022,24(7):922

162

Numerical study on heterogeneous reaction characteristics of a single coal char particle under air- and oxy-fuel combustion: Effects of particle motion

Fuel

Zhang Zewu ,Zhong Yi ,Zhao Zhenghong ,Zhang Liqi ,Li Xiaoshan ,Zha Xiaojian ,Luo Cong ,Wu Fan

2022,320:123919

163

One-step fabricated Zr-supported, CaO-based pellets via graphite-moulding method for regenerable CO2 capture

The Science of the total environment

Long Yun ,Sun Jian ,Mo Changnian ,She Xiangyao ,Zeng Pengxin ,Xia Hongqiang ,Zhang Jubing ,Zhou Zijian ,Nie Xinming ,Zhao Chuanwen

2022,851(1):158357

164

Online measurement of soot formation distribution along time and axial in the volatile flames of coal and biomass using light scattering

Journal of the Energy Institute

Huang Yubo,Liu Xiaowei,Xu Minghou

2022,105:33-41

165

On-Line Measurement of Ultralow Mass Concentration Particulate Based on Light Scattering Coupled with Beta Ray Attenuation Method

Fuel

Liu Xiaowei,Huang Yubo,Wang Zhaofeng,Jiang Meng,Zhou Zijian,Xu Minghou,Han Jinke,Yang Bin,Fan Xinfeng

2022,329:125461

166

Optimization of sol-gel combustion synthesis for calcium looping CO2 sorbents, part 1: Effects of sol-gel preparation and combustion conditions

Separation and Purification Technology

Luo Tong,Luo Cong,Shi Zhaowei,Li Xiaoshan,Wu Fan,Zhang Liqi

2022,292:121081

167

Optimizing the gasification reactivity of biochar: The composition, structure and kinetics of biochar derived from biomass lignocellulosic components and their interactions during gasification process

Fuel

Tian Hong,Wei Yangyue,Cheng Shan,Huang Zhangjun,Qing Mengxia,Chen Yingquan,Yang Haiping,Yang Yang

2022,324:124709

168

Particulate matter emission during MSW/RDF/WW combustion: Inorganic minerals distribution, transformation and agglomeration

Fuel Processing Technology

Yang Wu,Pudasainee Deepak,Gupta Rajender,Li Wei,Wang Ben*,Sun Lushi

2022,228:107166

169

Particulate matter emission during municipal solid waste combustion: Submicron particulates formation mechanism

Fuel

Yang Wu,Pudasainee Deepak,Gupta Rajender,Li Wei,Wang Ben*,Sun Lushi

2022,310:122271

170

Passive sub-ambient cooling: radiative cooling versus evaporative cooling

Applied Thermal Engineering

Aili Ablimit,Yin Xiaobo,Yang Ronggui

2022,202:117909

171

Performance of elemental mercury removal by activated char prepared from high-chlorine Turpan-Hami coal

Fuel

Wang Zean,Huang Pu,Xie Yihao,Ning Jian,Tu Yaojie,Liu Hao*,Yu Dunxi

2022,307:121817

172

Phosphorus transformation during the carbonaceous skeleton assisted thermal hydrolysis of sludge

Science of the Total Environment

Deng Hongping,Liu Huan,Jin Minghao,Xiao Han,Yao Hong

2022,827:154252

173

Photo- and thermo-catalytic mechanisms for elemental mercury removal by Ce doped commercial selective catalytic reduction catalyst (V2O5/TiO2)

Chemosphere

Zhang Yili,Zhao Yongchun*,Xiong Zhuo,Gao Tian,Xiao Rihong,Liu Pengfei,Liu Jing,Zhang Junying*

2022,287:132336

174

Physical and chemical characterization of two kinds of coal-derived soot

Combustion and Flame

Si Mengting ,Cheng Qiang ,Yuan Lin ,Luo Zixue ,Xu Zuwei ,Zhao Haibo

2022,238:111759

175

Polymerization during low-temperature electrochemical upgrading of bio-oil: Effects of interactions among bio-oil fractions

Energy

Deng Wei ,Wang Xuepeng ,Syed-Hassan Syed Shatir A. ,Lam Chun Ho ,Hu Xun ,Xiong Zhe ,Han Hengda ,Xu Jun ,Jiang Long ,Su Sheng ,Hu Song ,Wang Yi ,Xiang Jun

2022,251:123944

176

Polymerization during low-temperature electrochemical upgrading of bio-oil: Multi-technique characterization of bio-oil evolution

Energy Conversion and Management

Deng Wei,Syed-Hassan Syed Shatir A.,Lam Chun Ho,Hu Xun,Wang Xuepeng,Xiong Zhe,Han Hengda,Xu Jun,Jiang Long,Su Sheng,Hu Song,Wang Yi*,Xiang Jun

2022,253:115165

177

Porous aromatic frameworks with metallized catecholate ligands for CO2 capture from gas mixtures: A molecular simulation study

Fuel

Hu Jianbo,Gu Chenkai,Liu Jing*

2022,319:123768

178

Prediction on the combined toxicities of stimulation-only and inhibition-only contaminants using improved inverse distance weighted interpolation

Chemosphere

Qu Rui,Hou Huijie*,Xiao Keke,Liu Bingchuan,Liang Sha,Hu Jingping,Bian Shijie,Yang Jiakuan*

2022,287:132045

179

Probing into Volatile Combustion Flame and Particulate Formation Behavior During the Coal and Ammonia Co-firing Process

Energy and Fuels

Zhu Jingji,Liu Xiaowei,Xu Yishu,Xu Jingying,Wang Huakun,Zhang Kai,Cheng Xiaobei,Yu Dunxi

2022,36(16):9347-9356

180

Probing the coalescence of non-Newtonian droplets on a substrate

Physics of Fluids

Chen Hao,Pan Xiaolong,Nie Qichun,Ma Qianli,Fang Haisheng*,Yin Zhouping*

2022,34(3):32109

181

Process control for improving dewatering performance of sewage sludge based on carbonaceous skeleton-assisted thermal hydrolysis

Chemosphere

Xiao Han,Liu Huan,Jin Minghao,Deng Hongping,Wang Jiaxing,Yao Hong

2022,296:134006

182

Processes simulation and environmental evaluation of biofuel production via Co-pyrolysis of tropical agricultural waste

Energy

Mo Wenyu,Xiong Zhe,Leong Huiyi,Gong Xi,Jiang Long*,Xu Jun,Su Sheng,Hu Song,Wang Yi*,Xiang Jun

2022,242:123164

183

Products distribution and hazardous elements migration during pyrolysis of oily sludge from the oil refining process

Chemosphere

Wan Gan,Bei Lei,Yu Jie,Xu Linlin,Sun Lushi

2022,288:132524

184

Products distribution and sulfur fixation during the pyrolysis of CaO conditioned textile dyeing sludge: Effects of pyrolysis temperature and heating rate

Waste Management

Cao Chengyang,Cheng Yetao,Hu Hongyun,Wang Hao,Liu Shuai,Hu Ming,Li Xian,Yao Hong

2022,153:367-375

185

Progress in experimental investigations on evaporation characteristics of a fuel droplet

Fuel Processing Technology

Wang Zhaowen,Yuan Bo,Huang Yuhan,Cao Junhui,Wang Yuzhou,Cheng Xiaobei*

2022,231:107243

186

Progress on predicting the electrochemical stability window of electrolytes

Current Opinion in Electrochemistry

Chen Ming,Zhang Jinkai,Ji Xiangyu,Fu Jiaping,Feng Guang

2022,34:101030

187

Promoting mechanism of SO2 resistance performance by anatase TiO2 {001} facets on Mn-Ce/TiO2 catalysts during NH3-SCR reaction

Chemical Engineering Science

Li Junchen,Zhang Cheng*,Li Quan,Gao Ting,Yu Shenghui,Tan Peng,Fang Qingyan,Chen Gang

2022,251:117438

188

PtCu alloy cocatalysts for efficient photocatalytic CO2 reduction into CH4 with 100% selectivity

Catalysis Science and Technology

Wang Junyi,Li Youzi,Zhao Jiangting,Xiong Zhuo,Zhao Yongchun,Zhang Junying

2022,12(11):3454-3463

189

Pyrolysis Characteristics and Kinetic Study of Coal in a Novel Concentrating Photothermal Thermogravimetric Analyzer: Effect of Heating Rate

Fuel

Chi Huanying, Li Hanjian ,Hu Song ,Shagali Abdulmajid Abdullahi ,Qing Haoran ,Xu Jun,Jiang Long,Wang Yi ,Su Sheng ,Xiang Jun

2022,322:124218

190

Pyrolysis kinetics and reaction mechanisms of coal slime for cleaner energy

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

Ling Peng,Xu Jun,Liu Tao,An Xiaoxue,Wang Xin,Mostafa Mohamed E.,Han Hengda,Xu Kai,Jiang Long,Wang Yi,Su Sheng,Hu Song,Xiang Jun

2022,168:105718

191

Pyrolysis of boron-crosslinked lignin: Influence on lignin softening and product properties

Bioresource Technology

Zhiguo Dong,Haiping Yang,Zihao Liu,Peiao Chen,Yingquan Chen,Xianhua Wang,Hanping Chen,Shurong Wang

2022,355:127218

192

Pyrolysis of hydrochar from hydrothermal treatment of kitchen waste: Effects of temperature, catalysts, and KOH addition

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

Zhang Weixi,Tan Haodi,Chen Yingquan,Yang Haiping,Chen Hanping

2022,167:105664

193

Pyrolysis reaction mechanism of typical Chinese agriculture and forest waste pellets at high heating rates based on the photo-thermal TGA

Energy

Song Gongxiang,Huang Dexin,Li Hanjian,Wang Xuepeng,Ren Qiangqiang,Jiang Long,Wang Yi,Su Sheng,Hu Song*,Xiang Jun

2022,244:123164

194

Quantitative evaluation of NO formation and destruction routes during methane MILD combustion using an improved calculation method

Fuel

Xu Shunta,Jin Shaocai,Tong Yuhang,Shi Bing,Tu Yaojie,Liu Hao

2022,324:124593

195

Reaction chemistry of PbSO4 formation over Al2O3 sorbent

Fuel

Zhang Aijia,Liu Jing,Yang Yingju,Yu Yingni,Zhang Junying

2022,310:122407

196

Reaction mechanism and kinetics of the important but neglected reaction of Hg with NO2 at low temperature

Chemical Engineering Journal

Li Xiaoshan,Yan Man,Dibble Theodore S.,Zhang Liqi*

2022,432:134373

197

Ready-to-implement low-carbon retrofit of coal-fired power plants in China: Optimal scenarios selection based on sludge and photovoltaic utilization

Environmental Science and Technology

Xia Yunchao ,Deng Jian ,Hu Bo ,Yang Qing ,Li Jianlan ,Gu Hongqun ,Zhou Guiping

2022,9:100147

198

Reducing the central mode particulate matter in coal combustion by additives: Impacts of nano Al2O3 and TiO2 addition

Fuel

Xu Yishu,Liu Xiaowei*,Zhu Jingji,Zhang Kai,Wang Huakun,Xu Jingying,Xu Minghou

2022,312:122989

199

Removal of elemental mercury from flue gas by recyclable CuCl2 modified magnetospheres catalyst from fly ash: Part 6. Commercial scale demonstration at a 1000MWth coal-fired power plant

Fuel

Xiao Rihong,Gao Tian,Cui Xiangzheng,Ji Yushan,Zhang Yili,Chuai Xing,Xiong Zhuo,Liao Yongjin,Gu Hongbai,Yang Jianping,Zhang Junying,Zhao Yongchun*

2022,310:122219

200

Revealing the competitive relationship between soot formation and chemiluminescence

Combustion and Flame

Li Zhicong,Lou Chun,Kumfer Benjamin M.

2022,245:112335

201

Review on synergistic effects during co-pyrolysis of biomass and plastic waste: Significance of operating conditions and interaction mechanism

Biomass and Bioenergy

Engamba Esso Samy Berthold,Xiong Zhe,Chaiwat Weerawut,Kamara Melvina Fudia,Longfei Xu,Xu Jun,Ebako Joseph,Jiang Long,Su Sheng,Hu Song,Wang Yi*,Xiang Jun

2022,159:106415

202

Review on the Theoretical Understanding of Oxygen Carrier Development for Chemical-Looping Technologies

Energy and Fuels

Liu Feng,Liu Jing,Yang Yingju

2022,36(17):9373-9384

203

Role of alkali chloride on formation of ultrafine particulate matter during combustion of typical food waste

Fuel

Cheng Mingkai,Chen Sheng*,Qiao Yu,Xu Minghou

2022,315:123153

204

Roles of inorganic potassium in the evolution of heavy volatile during cellulose steam reforming

Fuel

Han Hengda ,Jiang Long,Du Kuan ,Liu Changyi ,Liu Liangcai ,Xiong Zhe ,Hu Song ,Wang Yi ,Su Sheng ,Xiang Jun

2022,321:124099

205

Screening loaded perovskite oxygen carriers for chemical looping steam methane reforming

Journal of Environmental Chemical Engineering

Cao Dingshan,Luo Cong*,Wu Fan,Zhang Liqi,Li Xiaoshan

2022,10(2):107315

206

Selective production of aromatics from catalytic pyrolysis of biomass wastes: Effects of feedstock properties and key oxygenated intermediates on aromatics formation

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

Yi Linlin,Yao Hong,Li Xian,Hu Zhenzhong,Shi Liu,Wu Yangwei

2022,168:105675

207

Semi-continuous Operation of Chemical Looping Combustion of Coal Using a Low-Cost Composite Oxygen Carrier

Energy and Fuels

Li Lulu,Wang Yanan,Bu Hengfeng,Xu Zuwei,Zhao Haibo

2022,36(17):9450–9459

208

Simultaneous removal of cadmium and lead by biochar modified with layered double hydroxide

Fuel Processing Technology

Liao Wei,Zhang Xiong,Shao Jingai,Yang Haiping,Zhang Shihong,Chen Hanping

2022,235:107389

209

Simultaneous removal of cadmium, lead, chromate by biochar modified with layered double hydroxide with sulfide intercalation

Bioresource Technology

Liao Wei,Zhou Xiaoming,Cai Ning,Chen Zhuoyuan,Yang Haiping,Zhang Shihong,Zhang Xiong,Chen Hanping

2022,360:127630

210

Size Effect of (CuO)n (n=1-6) Clusters on the Modification of Rutile–TiO2 Photocatalysts

Energy Technology

Zheng Chaohe,Bu Hengfeng,Yang Fan,Xu Zuwei,Zhao Haibo*

2022,10(1):2100161

211

SnTa2O6: A novel CO2 reduction photocatalyst with nearly 100% CO selectivity

Chemical Engineering Journal

Zhao Jiangting,Xiong Zhuo,Wang Junyi,Qiu Yaqin,Liu Pengfei,Zhao Yongchun,Zhang Junying

2022,446:137242

212

Solution of Smoluchowski coagulation equation for Brownian motion with TEMOM

Particuology

Xie Mingliang*,He Qing

2022,70:64-71

213

Speciation and leaching characteristics of heavy metals from municipal solid waste incineration fly ash

Fuel

Chuai Xing,Yang Qinghua,Zhang Tiantian,Zhao Yongchun,Wang Jiang,Zhao Guodong,Cui Xiangzheng,Zhang Yili,Zhang Tianle,Xiong Zhuo,Zhang Junying

2022,328:125338

214

Structure and surface insight into a temperature-sensitive CaO-based CO2 sorbent

Chemical Engineering Journal

Xu Yongqing,Luo Cong*,Sang Huiying,Lu Bowen,Wu Fan,Li Xiaoshan,Zhang Liqi

2022,435:134960

215

Studies on the synergistically improved reactivity of spinel NiFe2O4 oxygen carrier for chemical-looping combustion

Energy

Liu Feng,Liu Jing*,Li Yu,Fang Ruixue,Yang Yingju

2022,239:122100

216

Study of effects of ammonia addition on soot formation characteristics in n-heptane co-flow laminar diffusion flames

Combustion and Flame

Cheng Xiaobei,Li Yu,Xu Yishu*,Liu Yang,Wang Bowen

2022,235:111683

217

Study on the combustion behavior of single coal particle using a thermal-imaging technique

Combustion and Flame

Si Mengting,Cheng Qiang,Yuan Lin,Zhang Yindi,Luo Zixue

2022,242:112178

218

Study on the physicochemical structure and gasification reactivity of chars from pyrolysis of biomass pellets under different heating rates

Fuel

Hu Qiang,Cheng Wei,Mao Qiaoting,Hu Junhao,Yang Haiping*,Chen Hanping

2022,314:122789

219

Study on the pyrolysis behavior of coal-water slurry and coal-oil-water slurry

Journal of the Energy Institute

Wan Gan,Yu Jie*,Wang Xuyang,Sun Lushi

2022,100:44855

220

Study on the removal characteristics of different air pollution control devices for condensable particulate matter in coal-fired power plants

Environmental Science and Pollution Research

李胜男,谭鹏,饶德备,杨涛,张成,方庆艳,陈刚

2022,29:34714-34724

221

Surface defects introduced by metal doping into layered double hydroxide for CO2 photoreduction: The effect of metal species in light absorption, charge transfer and CO2 reduction

Chemical Engineering Journal

Xu Jie ,Liu Xiaowei ,Zhou Zijian ,Deng Lidan ,Liu Lei ,Xu Minghou(1)

2022,442:136148

222

Surface sulfidation modification of magnetospheres from fly ash for elemental mercury removal from coal combustion flue gas

Chemical Engineering Journal

Xin Feng,Xiao Rihong,Zhao Yongchun*,Zhang Junying

2022,436:135212

223

Symmetrizing cathode-anode response to speed up charging of nanoporous supercapacitors

Green Energy and Environment

Mo Tangming,Zeng Liang,Wang Zhenxiang,Kondrat Svyatoslav,Feng Guang*

2022,7(1):95-104

224

Synergistic effects, gas evolution and ash interaction during isothermal steam co-gasification of biomass with high-sulfur petroleum coke

Energy

Yu Xin,Yu Dunxi,Liu Fangqi,Han Jingkun,Wu Jianqun,Xu Mingho

2022,240:122840

225

Synergistic Removal Effects of Ultralow Emission Air Pollution Control Devices on Trace Elements in a Coal-Fired Power Plant

Energy and Fuels

Liu Tao,Xie Yuxian,Su Sheng,Wang Lele,Song Yawei,Chen Yifeng,Liu Lijun,Wang Yi,Hu Song,Xiang Jun

2022,36(5):2474-2487

226

The fate of char structure and active groups in petroleum coke gasification in a drop tube furnace

Fuel

Li Wei,Pudasainee Deepak,Gupta Rajender,Yang Wu,Wang Ben*,Sun Lushi

2022,310:122438

227

The heating rate and final temperature impacts on the coconut shell char structure characteristics during photo-thermal pyrolysis

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

Gongxiang Song,Yankui Wang,Dexin Huang,Hanjian Li,Abdullahi Shagali Abdulmajid,Jun Xu,Long Jiang,Yi Wang,Sheng Su,Song Hu,Jun Xiang

2022,167:105695

228

The reaction characteristics and mechanism of pine sawdust chemical-looping gasification based on CoFe2O4 oxygen carrier

Renewable Energy

Liu Feng,Fang Ruixue,Wang Xufeng,Liu Jing,Li Yu

2022,195:1300-1309

229

The reaction mechanism and sulfur evolution during vulcanized nature rubber pyrolysis in the atmosphere of H2O: A ReaxFF molecular dynamics study

Polymer Degradation and Stability

Du Jiaxing,Yu Jie,Qiao Lei,Reina Tomas Ramirez,Sun Lushi

2022,203:110064

230

The real cost of deep peak shaving for renewable energy accommodation in coal-fired power plants: Calculation framework and case study in China

Journal of Cleaner Production

Meng Yiqun,Cao Yuwei,Li Jinqiu,Liu Chuang,Li Jianlan,Wang Qingrui,Cai Guowei,Zhao Qingsong,Liu Yiping,Meng Xin,Ge Weichun,Yang Qing

2022,367:132913

231

Thermal Decomposition Pathways of Phenylalanine and Glutamic Acid and the Interaction Mechanism between the Two Amino Acids and Glucose

Fuel

Chen Peiao ,Gong Meng ,Chen Yingquan ,Zhou Zhongyue ,Liu Ming ,Fang Yang ,Chen Wei ,Yang Haiping ,Chen Hanping

2022,324:124345

232

Thermodynamics Irreversibilities Analysis of Oxy-Fuel Diffusion Flames: The Effect of Oxygen Concentration

Entropy

Huibo Yan,Guangtong Tang,Chaoyang Wang,Lujiang Li,Yuanke Zhou,Zhongnong Zhang,Chun Lou

2022,24(2):205

233

Tracing energy-water-greenhouse gas nexus in national supply chains: China 2017

Journal of Cleaner Production

Long Jun ,Wu Xiaofang ,Yang Qing,Chen Guoqian,Liu Zhaohui ,Huang Junling,Ba Shusong

2022,352:131586

234

Tunable Cu-M bimetal catalysts enable syngas electrosynthesis from carbon dioxide

New Journal of Chemistry

Xiong Bo,Liu Jing*,Yang Yingju,Ding Junyan,Hua Zhixuan

2022,46(3):1203-1209

235

Tunable Pd enrichment for switching CO2electroreduction product selectivity from HCOOH to CO

Journal of Environmental Chemical Engineering

Xiong Bo,Liu Jing,Yang Yingju,Liu Wei

2022,10(3):108056

236

Unconventional interfacial water structure of highly concentrated aqueous electrolytes at negative electrode polarizations

Nature Communications

Li Chao-Yu ,Chen Ming ,Liu Shuai ,Lu Xinyao ,Meng Jinhui ,Yan Jiawei ,Abruna Hector D. ,Feng Guang ,Lian Tianquan

2022,13(1):5330

237

Understanding A-site tuning effect on formaldehyde catalytic oxidation over La-Mn perovskite catalysts

Journal of Hazardous Materials

Ding Junyan,Liu Jing*,Yang Yingju,Zhao Liming,Yu Yingni

2022,422:126931

238

Vacancy-mediated transition metals as efficient electrocatalysts for water splitting

Nanoscale

Yang Yingju,Liu Jing,Xiong Bo

2022,14(19):7181-7188

239

Wake galloping energy harvesting in heat exchange systems under the influence of ash deposition

Energy

Junlei Wang,Chengyun Zhang,Guobiao Hu,Xiaowei Liu,Huadong Liu,Zhien Zhang,RajDas.

2022,253:124175

240

Water saving potential for large-scale photovoltaic power generation in China: Based on life cycle assessment

Renewable and Sustainable Energy Reviews

Yang Qing,Huang Tianyue,Chen Fuying,Uche Javier,Wang Yuxuan,Yuan Peng,Zhang Yinya,Li Jianlan

2022,167:112681

241

Weak magnetic field-controlled near-field radiative heat transfer between nanoparticle-based metamaterials

Optics Letters

Lu Lu,Zhang Bo,Li Bowen,Song Jinlin,Luo Zixue,Cheng Qiang

2022,47(16):4087-4090

242

Well-balanced discrete unified gas-kinetic scheme for two-phase systems

Physics of Fluids

Zeng Wei,Zhang Chunhua,Guo Zhaoli

2022,34(5):52111

243

Yield prediction of "Thermal-dissolution based carbon enrichment" treatment on biomass wastes through coupled model of artificial neural network and AdaBoost

Bioresource Technology

Hu Zhenzhong,Yuan Yue,Li Xian*,Tu Zhengjun,Donovan Dacres Omar,Zhu Yan,Shi Liu,Hu Hongyun,Liu Huan,Luo Guangqian,Yao Hong

2022,343:126083

244

A new insight of lignin pyrolysis characteristics based on dehydrogenation polymers (DHPs)

Fuel Processing Technology

Wang Lei,Liang Mengdi,Fang Yang,Yin Jun,Jiang Jungang,Zhang Yifan,Yang Haiping

2022,236:107397

245

A novel sludge pyrolysis and biomass gasification integrated method to enhance hydrogen-rich gas generation

Energy Conversion and Management

Li Aishu,Han Hengda,Hu Song,Zhu Meng,Ren Qiangqiang,Wang Yi,Xu Jun,Jiang Long,Su Sheng,Xiang Jun

2022,254:115205

246

A review on removal of mercury from flue gas utilizing existing air pollutant control devices (APCDs)

Journal of Hazardous Materials

Li Ying,Yu Jianglong,Liu Yangxian,Huang Renkun,Wang Zhihua,Zhao Yongchun

2022,427:128132

247

Activation of waste paper: Influence of varied chemical agents on product properties

Waste Management

Inkoua Stelgen,Li Chao,Kontchouo Félix Mérimé Bkangmo,Sun Kai,Zhang Shu,Gholizadeh Mortaza,Wang Yi,Hu Xun

2022,146:94-105

248

Active Control of Near-Field Radiative Heat Transfer Between InSb and Graphene Multilayered Magneto-Optical Metamaterials

International Journal of Heat and Mass Transfer

Zhang Bo,Lu Lu,Song Jinlin,Luo Zixue,Cheng Qiang

2022,192:122868

249

Actively tunable hybrid plasmon-phonon polariton modes in ferroelectric/graphene heterostructure systems at low-THz frequencies

Optical Materials

Zhou Kun,Zhong Xiaoxing,Cheng Qiang,Wu Xiaohu

2022,131:112623

250

Adsorption of Ni2+ in aqueous solution by KMnO4 modified biomass: investigation on adsorption kinetics and modification mechanism

Environmental Technology

Tong Yuxing,Yan Qunshan,Gao Song,Xiong Bin,Tang Xiangbing,Liu Zhichang,Li Pengfei,Huang Ming,Wang Ziwei,Le Xi,Pei Wei,Dai Zejun,Xiong Zhe,Wang Yi

2022,43(18):2855-2866

251

Amine-modified silica zeolite from coal gangue for CO2 capture

Fuel

Quan Cui,Chu Hua,Zhou Yingying,Su Sheng,Su Ruirui,Gao Ningbo

2022,322:24184

252

Angle Scattering Method for Soot Concentration Measurement under Ultra-Low Emissions Condition

Energy Engineering: Journal of the Association of Energy Engineering

Yang Bin,Zhu Xingchen,Deng Jie,Guo Xiaoxu,Han Jinke,Liu Xiaowei

2022,119(2):511-522

253

Behavior Study of Migration and Transformation of Heavy Metals during Oily Sludge Pyrolysis

Energy and Fuels

Quan Cui,Zhang Guangtao,Gao Ningbo,Su Sheng,Artioli Nancy,Feng Dongdong

2022,36(15):8311-8322

254

Bioenergy with Carbon Capture and Storage (BECCS) developed by coupling a Pressurised Chemical Looping combustor with a turbo expander: How to optimize plant efficiency

Renewable and Sustainable Energy Reviews

Bartocci Pietro,Abad Alberto,Mattisson Tobias,Cabello Arturo,Loscertales Margarita de las Obras,Negredo Teresa Mendiara,Zampilli Mauro,Taiana Andrea,Serra Angela,Arauzo Inmaculada,Cortes Cristobal,Wang Liang,Skreiberg Øyvind,Yang Haiping,Yang Qing,Lu Wang,Chen Yingquan,Fantozzi Francesco

2022,169:112851

255

Boosting Interfacial Ion Transfer in Potassium-Ion Batteries via Synergy Between Nanostructured Bi@NC Bulk Anode and Electrolyte

ACS Applied Materials & Interfaces

Xiang Xinyuan,Liu Dan,Zhu Xinxin,Wang Yingying,Qu Deyu,Xie Zhizhong,Zhang Xiong,Zheng Hua

2022,14(30):34722-34732

256

Carbon material-TiO2 for photocatalytic reduction of CO2 and degradation of VOCs: A critical review

Fuel Processing Technology

Guo Dawei ,Feng Dongdong ,Zhang Yu ,Zhang Yalong ,Zhao Yijun ,Zhou Zijian ,Sun Jian ,Quan Cui,Chang Guozhang,Sun Shaozeng

2022,231:107261

257

Catalytic fast pyrolysis of cellulose over different metal-modified ZSM-5 zeolites for light olefins

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

Shao Jing'ai,Jiang Hao,Yang Mingfa,Xiao Jianjun,Yang Haiping,Chen Yingquan,Zhang Shihong,Chen Hanping

2022,166:105628

258

Catalytic pyrolysis of cellulose with sulfonated carbon catalyst to produce levoglucosenone

Fuel Processing Technology

Yang Haiping,Lei Shuaishuai,Xu Kun,Fang Yang,Chen Xu,Chen Yingquan,Wang Xianhua,Chen Hanping

2022,234:107323

259

Catalytic pyrolysis of cotton stalk to produce aromatic hydrocarbons over Fe modified CaO catalysts and ZSM-5

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

Chen Xu,Liu Zihao,Chen Wei,Yang Haiping,Chen Hanping

2022,166:105635

260

Central-moment discrete unified gas-kinetic scheme for incompressible two-phase flows with large density ratio

Journal of Computational Physics

Zhang Chunhua,Wang Lian-Ping,Liang Hong,Guo Zhaoli

2022,2206:15257

261

Characteristics and evolution of heavy components in bio-oil from the pyrolysis of cellulose, hemicellulose and lignin

Renewable and Sustainable Energy Reviews

Zhong Dian,Zeng Kuo,Li Jun,Qiu Yi,Flamant Gilles,Nzihou Ange,Vladimirovich Vasilevich Sergey,Yang Haiping,Chen Hanping

2022,157:111989

262

Characterization of in-situ and cooling char from ten typical Chinese coals

Combustion and Flame

Li Zehua,Zou Renjie,Xu Yang,Fang Yuan,Luo Guangqian,Yao Hong

2022,238:111884

263

China's power transformation may drastically change employment patterns in the power sector and its upstream supply chains

Environmental Research Letters

Zhou Sili,Chen Bin,Wei Wendong,Liu Zhaohui,Song Song,Feng Kuishuang,Li Jiashuo

2022,17:65005

264

CO2-diluted CH4-air premixed spherical flames with microwave-assisted spark ignition

Journal of Central South University

Zhang Xin-hua,Wang Zhao-wen,Wu Hui-min,Liu Chao-hui,Wang Zhi-hao,Li Xiao-jie,Cheng Xiao-bei,Chen Jyh-Yuan

2022,29(7):2157-2164

265

Co-gasification of petroleum coke with coal at high temperature: Effects of blending ratio and the catalyst

Fuel

Song Hao,Yang Haiping,Zhao Chuang,Hu Junhao,Zou Jun,Wu Peng,Li Siqin,Chen Hanping

2022,307:121863

266

Co-hydrothermal carbonization of sewage sludge and model compounds of food waste: Influence of mutual interaction on nitrogen transformation

Science of the Total Environment

Wang Zhenqi,Huang Jingchun,Wang Bo,Hu Wei,Xie Di,Liu Shuai,Qiao Yu

2022,807(3):150997

267

Coke formation in the co-production of hydrogen and phenols from pyrolysis-reforming of lignin

International Journal of Hydrogen Energy

Li Xianglin,Liang Jingyi,Zhang Lijun,Zhang Shu,Xu Leilei,Wang Yi,Hu Xun

2022,47(77):32835-32848

268

Comparison of different valent iron on anaerobic sludge digestion: Focusing on oxidation reduction potential, dissolved organic nitrogen and microbial community

Frontiers of Environmental Science and Engineering

Yu Zecong,Xiao Keke,Zhu Yuwei,Sun Mei,Liang Sha,Hu Jingping,Hou Huijie,Liu Bingchuan,Yang Jiakuan

2022,16(6):80

269

Conflicting Role of Inversion of the LiMn2O4Spinel on Lithium-Ion Battery Capacity from First-Principles Calculations

Journal of Physical Chemistry C

Wan Zijing,Xu Yaxin,Sun Guoqing,Xu Dongwei,Luo Xiaobing

2022,126(17):7374-7382

270

Copper supported on activated carbon from hydrochar of pomelo peel for efficient H2S removal at room temperature: Role of copper valance, humidity and oxygen

Fuel

Wang Zhenqi,Huang Jingchun,Zhong Yi,Hu Wei,Xie Di,Zhao Changxi,Qiao Yu

2022,319:123774

271

Co-pyrolysis of municipal solid waste (MSW) and biomass with Co/sludge fly ash catalyst

Fuel

Gao Ningbo,Humphrey Milandile Mwenya,Tariq Sipra Ayesha,Su Sheng,Miskolczi Norbert,Quan Cui

2022,322:124127

272

Correlations of Lewis acidic sites of nickel catalysts with the properties of the coke formed in steam reforming of acetic acid

Journal of the Energy Institute

Wang Yiran,Zhang Zhanming,Zhang Shu,Wang Yi,Hu Song,Xiang Jun,Wei Tao,Niu Shengli,Hu Xun

2022,101:277-289

273

Corrigendum to "Numerical study of fuel-NO formation and reduction in a reversed flow MILD combustion furnace firing ammonia-doped methane"

Energy

Wang Qingxiang,Xie Mengqian,Tu Yaojie,Liu Hao,Li Weijie

2022,255:124578

274

Coupled simulation and deep-learning prediction of combustion and heat transfer processes in supercritical CO2 CFB boiler

Advanced Powder Technology

Cui Ying,Zhong Wenqi,Zhou Zongyan,Yu Aibing,Liu Xuejiao,Xiang Jun

2022,33(1):103361

275

Coupling of pretreatment and pyrolysis improving the production of levoglucosan from corncob

Fuel Processing Technology

Liu Zihao,Tan Xuesong,Zhuang Xinshu,Yang Haiping,Chen Xu,Wang Qingfeng,Chen Hanping

2022,228:107157

276

Cyclic performance of coke oven gas - Steam reforming with assistance of steel slag derivates for high purity hydrogen production

Renewable Energy

Zhang Baoxu,Chen Yumin,Zhang Bing,Peng Ruifeng,Lu Qiancheng,Yan Weijie,Yu Bo,Liu Fang,Zhang Junying

2022,184:592-603

277

Cyclized Polyacrylonitrile as a Promising Support for Single Atom Metal Catalyst with Synergistic Active Site

Small

Liu Lulu,Duan Yandong,Liang Yu,Kan Amin,Wang Lin,Luo Qingzhi,Zhang Yaqiang,Zhang Bingkai,Li Zhen,Liu Jing,Wang Desong

2022,18(8):2104142

278

Deciphering the role of extracellular polymeric substances in the regulation of microbial extracellular electron transfer under low concentrations of tetracycline exposure: Insights from transcriptomic analysis

Science of the Total Environment

Zhu Qian,Hou Huijie,Wu Yaqian,Hu Jingping,Liu Bingchuan,Liang Sha,Xiao Keke,Yu Wenbo,Yuan Shushan,Yang Jiakuan,Su Xintai

2022,838(2):156176

279

Deciphering the role of extracellular polymeric substances in the regulation of microbial extracellular electron transfer under low concentrations of tetracycline exposure: Insights from transcriptomic analysis.

The Science of the total environment

Zhu Qian,Hou Huijie,Wu Yaqian,Hu Jingping,Liu Bingchuan,Liang Sha,Xiao Keke,Yu Wenbo,Yuan Shushan,Yang Jiakuan,Su Xintai

2022,838:156176

280

Direct melting of municipal solid wastes pyrolysis char and its promotion by the char combustion

Fuel

Pan Wei,Chen Dezhen,Hu Song,Yu Dunxi,Yin Lijie,Hu Yuyan

2022,327:125091

281

Discrete unified gas kinetic scheme for the conservative Allen-Cahn equation

Physical Review E

Zhang Chunhua ,Liang Hong ,Guo Zhaoli ,Wang Lian-Ping

2022,105:45317

282

Dolomite-derived composites doped with binary ions for direct solar thermal conversion and stabilized thermochemical energy storage

Solar Energy Materials and Solar Cells

Bai Shengbin,Sun Jian,Liu Lei,Da Yun,Zhou Zijian,Wang Ruiling,Guo Yafei,Zhao Chuanwen

2022,239:111659

283

Effect of Fe components in red mud on catalytic pyrolysis of low rank coal

Journal of the Energy Institute

Wang Yiming,Li Yang,Wang Guijin,Wu Yunfei,Yang He,Jin Lijun,Hu Song,Hu Haoquan

2022,100:1-9

284

Effect of H2S presence on chemical looping reforming (CLR) of biogas with a firebrick supported NiO oxygen carrier

Fuel Processing Technology

Zheng Teng,Li Mengjun,Mei Daofeng,Ma Jingjing,Wang Baowen,Xu Zuwei

2022,226:107088

285

Effect of support type and crystal form of support in the catalytic gasification of old corrugated containers using Fe-based catalysts

Waste Management

Lu Wang,Lei Shuaishuai,Chen Xu,Sun Lin,Xia Sunwen,Bartocci Pietro,Chen Yingquan,Yang Haiping,Chen Hanping

2022,151:163-170

286

Effects of CaO-Fe2O3-Fe3(PO4)2 in sewage sludge on combustion characteristics and kinetics of coal slime

Fuel

Wang Yanlin,Jia Li,Guo Baihe,Wang Biru,Zhang Liu,Zheng Xin,Xiang Jun,Jin Yan

2022,322:124267

287

Effects of cellulose-lignin interaction on the evolution of biomass pyrolysis bio-oil heavy components

Fuel

Qiu Yi,Zhong Dian,Zeng Kuo,Li Jun,Flamant Gilles,Nzihou Ange,Yang Haiping,Chen Hanping

2022,323:124413

288

Effects of interactions between organic solid waste components on the formation of heavy components in oil during pyrolysis

Fuel Processing Technology

Engamba Esso Samy Berthold,Xu Longfei,Han Hengda,Xiong Zhe,Kamara Melvina Fudia,Xu Jun,Jiang Long,Su Sheng,Hu Song,Wang Yi,Xiang Jun(1)

2022,225:107041

289

Effects of potassium additives on the combustion behavior of chrysanthemum biochar blended with graphite carbon as a heating source for heat-not-burn tobacco

RSC Advances

Luo Chenghao,Huang Long,Chen Yikun,Wang Zean,Ren Hao,Liu Hao,Liu Zhaohui

2022,12(6):3431-3436

290

Efficient MnFeW/Ti catalyst for simultaneous removal of NO and Hg0 in flue gas at low temperature: Effect of NO on Hg0 oxidation and reaction mechanism

Fuel

Liu Lijun,Zheng Xiaotao,Su Sheng,Yu Jiuyang,Liu Tao,Wang Yi,Hu Song,Xiang Jun

2022,327:125218

291

Enhanced potassium storage property of copper phosphide anode by simultaneous carbon hybridization and porosity construction

Journal of Power Sources

Wang Yingying,Liu Dan, Lei Jiaheng,Tang Haolin, Zhang Ruiming,Zhang Xiong,Qu Deyu

2022,544:231820

292

Enhancement of the production of aromatics and bio-syngas from microwave ex-situ pyrolysis based on Zn/Zr modified biochar and multi-catalysts

Energy

Shi Xiaopeng,Li Pan,Wang Xianhua,Song Jiande,Fang Shuqi,Chang Chun,Pang Shusheng

2022,261:125307

293

Experimental and kinetic studies of NO reduction by ammonia injection into high-temperature reducing atmosphere

Fuel

Zhu Zhixiang,Zhang Zhongxiao,Yu Juan,Wu Xiaojiang,Li Zixiang,Bi Degui,Su Sheng

2022,329:231820

294

Facile synthesis of phosphorus-doped porous biochars for efficient removal of elemental mercury from coal combustion flue gas

Chemical Engineering Journal

Zhou Mengli,Xu Yang,Luo Guangqian,Zhang Qingzhu,Du Lin,Cui Xiaowei,Li Zehua

2022,432:134440

295

Facile Synthesis of Ternary Agbr/Bioi/Bi2o2co3 Heterostructures Via Bioi Self-Sacrifice for Efficient Photocatalytic Removal of Gaseous Mercury

Separation and Purification Technology

Liu Yanwen,Zhang Anchao,Zhang Qianqian,Mei Yanyang,Wang Chenkai,Wang Yuxin,Xiang Jun,Su Sheng,Zhang Xinmin,Tan Zengqiang

2022,299:121722

296

Fast pyrolysis of guaiacyl-syringyl (GS) type milled wood lignin: Product characteristics and CH4 formation mechanism study

Science of the Total Environment

Wang Lei,Fang Yang,Yin Jun,Li Xiaohan,Jiang Jungang,Zhang Yifan,Yang Haiping

2022,838(3):156395

297

Fe occurrence form and slagging mechanism on water-wall during high iron Zhundong coal combustion process

Fuel

Liu Kunpeng,Wei Bo,Zhang Yaxin,Wang Jianjiang,Chen Lijuan,Wu Wenya,Tan Houzhang,Yao Hong

2022,315:123268

298

Feasibility study on co-processing of automobile shredder residue in coal-fired power plants via pyrolysis

Waste Management

Ren Yang,Cao Chengyang,Cheng Yetao,Hu Hongyun,Liu Hui,Li Xian,Liu Huimin,Yao Hong

2022,143:135-143

299

Fe-Co based synergistic catalytic graphitization of biomass: Influence of the catalyst type and the pyrolytic temperature

Energy

Xia Sunwen,Yang Haiping,Lu Wang,Cai Ning,Xiao Haoyu,Chen Xu,Chen Yingquan,Wang Xianhua,Wang Shurong,Wu Peng,Chen Hanping

2022,239:122262

300

FeMn/Al2O3 as a high-efficient and low-cost catalyst for chlorobenzene removal in a nonthermal plasma-catalysis reactor

Process Safety and Environmental Protection

Qin Linbo,Song Jia,Chen Wangsheng,Luo Guangqian,Han Jun

2022,163:384-394

301

Flexible Janus Functional Film for Adaptive Thermal Camouflage

Advanced Materials Technologies

Yida Liu,Huaiyu Zuo,Wang Xi,Run Hu,Xiaobing Luo

2022,7(3):2100821 (8 pp.)

302

Fuel molecular structure influences the polycyclic aromatic hydrocarbons formation of butanol/butane isomers: A ReaxFF molecular dynamics study

Fuel

Zhang Pu,Wu Hui,Song Xueli,Liu Yang,Cheng Xiaobei

2022,310:122460

303

H2 produced by catalytic reforming of acetic acid over Ni/char catalyst recycled from the biochar adsorption purification of simulated Ni electroplating wastewater

Fuel

Li Jiahang,He Limo,Yu Xinlai,Han Hengda,Ren Qiangqiang,Shagali Abdulmajid Abdullahi,Jiang Long,Hu Song,Wang Yi,Su Sheng,Xiang Jun

2022,328:125243

304

Hierarchically porous biochar preparation and simultaneous nutrient recovery from sewage sludge via three steps of alkali-activated pyrolysis, water leaching and acid leaching

Resources, Conservation and Recycling

Qiu Jingjing,Hou Huijie,Liang Sha,Yang Liang,Gan Quan,Tao Shuangyi,Yu Wenbo,Lv Ruibin,Ding Lian,Xiao Keke,Hu Jingping,Liu Bingchuan,Yang Jiakuan

2022,176:105953

305

Highly efficient removal of toluene over Cu-V oxides modified γ-Al2O3 in the presence of SO2

Journal of Hazardous Materials

Lyu Yue,Xu Jingying,Cao Qingquan,Zhou Zijian,Hu Wei,Liu Xiaowei

2022,436:129041

306

Hydrogen production via in-line pyrolysis-reforming of organic solid waste enhanced by steel slags

International Journal of Hydrogen Energy

Zhang Bing,Lu Qiancheng,Huang Wenjie,Chen Yumin,Yan Weijie,Yu Bo,Yang Xiao,Zhang Junying

2022,47(10):6605-6619

307

Identifying at molecular scale the pyrolysis heavy components from two lignin monomers

Fuel

Qiu Yi,Zhong Dian,Zeng Kuo,Li Jun,Flamant Gilles,Nzihou Ange,Yang Haiping,Chen Hanping

2022,328:125333

308

In situ evolution of functional groups in char during cellulose pyrolysis under the catalysis of KCl and CaCl2

Fuel

Leng Erwei,Guo Yilin,Yin Yanshan,Yu Yun,Gong Xun,Chen Jingwei,Xue Yuan,E Jiaqiang

2022,309:122227

309

Influence mechanism of Na2O on the network structure depolymerization of ZD coal ash silicate under high temperature

Journal of Non-Crystalline Solids

Ma Fangru,Wei Bo,Wang Jianjiang,Maierhaba Abudoureheman,Chen Lijuan,Li Xian

2022,584:121507

310

Influence of calcination temperature on calcined carbide slag assisted biomass pyrolysis

Fuel Processing Technology

Chen Xu,Li Shujuan,Chen Wei,Chen Yingquan,Chen Hanping,Yang Haiping

2022,234:107339

311

Influence of CH4/air injection location on non-premixed flame blow-off limits in a novel micro-combustor

International Journal of Hydrogen Energy

Ma Lun,Fang Qingyan,Zhang Cheng,Chen Gang

2022,47(9):6323-6333

312

Influence of interaction between biomass inorganic components and volatiles on corncob pyrolysis and char structure

Fuel Processing Technology

Chen Yingquan,Zhang Yi,Yang Haiping,Zhang Han,Zhang Shihong,Chen Hanping

2022,235:107360

313

Influence of metal chloride modified biochar on products characteristics from biomass catalytic pyrolysis

Energy

Liu Zihan ,Li Pan,Chang Chun,Wang Xianhua,Song Jiande,Fang Shuqi,Pang Shusheng

2022,250:123776

314

Influence of SO3 on the MnOx/TiO2 SCR catalyst for elemental mercury removal and the function of Fe modification

Journal of Hazardous Materials

Zhang Shibo ,Zhang Qingzhu ,Díaz-Somoano Mercedes ,Dang Juan ,Xu Yang ,Zhao Yongchun ,Zhang Junying

2022,433:128737

315

Insight into mercury-laden activated carbon adsorbent product bonding nature by DFT calculations

Chemical Engineering Journal

Sun Ruize,Luo Guangqian,Wu Hui,Li Xian,Tian Hong,Yao Hong

2022,433(1):134461

316

Insight into the formation mechanism of N, P co-doped mesoporous biochar from H3PO4 activation and NH3 modification of biomass

Fuel Processing Technology

Yang Haiping,Chen Peiao,Chen Wei,Li Kaixu,Xia Mingwei,Xiao Haoyu,Chen Xu,Chen Yingquan,Wang Xianhua,Chen Hanping

2022,230:107215

317

Insights into removal of sulfonamides in anaerobic activated sludge system: Mechanisms, degradation pathways and stress responses

Journal of Hazardous Materials

Zhao Qi,Guo Wanqia*,Luo Haichao,Xing Chuanming,Wang Huazhe,Liu Banghai,Si Qishi,Li Denian,Sun Lushi,Ren Nanqi

2022,423:127248

318

Insights into the slagging process during the utilization of food waste: Ash-making temperature and additives

Chemical Engineering Science

Qing Mengxia,Long Yutian,Luo Yidong,Luo Ziying,Li Wenhao,Tian Hong,Yin Yanshan,He Jinqiao,Liu Liang,Xiang Jun

2022,255:117680

319

In-situ catalytic upgrading of coal pyrolysis volatiles over red mud-supported nickel catalysts

Fuel

Wang Yiming,Li Yang,Wang Guijin,Zhu Jialong,Yang He,Jin Lijun,Hu Song,Hu Haoquan

2022,324:124742

320

In-situ polymerized composite polymer electrolyte with cesium-ion additive enables dual-interfacial compatibility in all-solid-state lithium-metal batteries

Journal of Colloid and Interface Science

Wu Mengjun,Liu Dan,Qu Deyu,Lei Jiaheng,Zhang Xiong,Chen Hanping,Tang Haolin

2022,615:627-635

321

Interaction mechanism of in-situ catalytic coal H2O-gasification over biochar catalysts for H2O-H2-tar reforming and active sites conversion

Fuel Processing Technology

Zhang Yu,Shang Qi,Feng Dongdong,Sun Hongliang,Wang Fuhua,Hu Zhichao,Cheng Zhenyu,Zhou Zijian,Zhao Yijun,Sun Shaozeng

2022,233:107307

322

Investigation of interaction mechanisms during co-combustion of sewage sludge and coal slime: Combustion characteristics and NO/SO2 emission behavior

Science of the Total Environment

Wang Yanlin,Jia Li,Guo Baihe,Shen Xin,Zheng Xin,Xiang Jun,Jin Yan

2022,851:158166

323

Kinetic study on high-temperature gasification of medical plastic waste coupled with hydrogen-rich syngas production catalyzed by steel-converter ash

Journal of the Energy Institute

Qin Linbo,Xu Zhe,Zhao Bo,Zou Chun,Chen Wangsheng,Han Jun

2022,102:14-21

324

Lithium-based ceramics in nonsilicates for CO2capture: Current status and new trends

Journal of Materials Chemistry A

Hu Yingchao,Fu Ruicheng,Liu Wenqiang,Yao Dingding,Yan Shuiping

2022,10(4):1706-1725

325

Long-term coal chemical looping gasification using a bimetallic oxygen carrier of natural hematite and copper ore

Fuel

Liu Siqi,He Fang,Zhao Kun,Zhao Haibo,Huang Zhen,Wei Guoqiang,Yang Wen

2022,309:122106

326

Mechanistic study of PM2.5 reduction by kaolin-limestone compound additive in pulverized coal combustion

Fuel

Liu Fangqi,Xu Jingying,Yu Congming,Wu Jianqun,Han Jingkun,Yu Dunxi

2022,318:123699

327

MILD combustion of methane in a model combustor with an inverse-diffusion flame configuration

Fuel

Tu Yaojie,Liu Hao,Zhu Yuqi,Guiberti Thibault F.,Roberts William L.

2022,328:125315

328

Moderate and Intense Low-Oxygen Dilution (MILD) Combustion of Liquid Fuels: A Review

Energy and Fuels

Wang Feifei,Li Pengfei,Wang Guochang,Mi Jianchun

2022,36(15):8026-8053

329

Molecular insight into oil displacement by CO2 flooding on rough silica surface

Journal of Supercritical Fluids

Lu Pengfei,Mo Tangming,Wei Yan,Guo Zhaoli,Feng Guang

2022,181:105507

330

Multi-objective optimization on flow characteristics of pressure swirl nozzle: A LES-VOF simulation

International Communications in Heat and Mass Transfer

Chen Yuxiao,Luo Junwei,Wu Fan,Zhang Zewu,Zhao Zhenghong,Zhang Liqi,Luo Cong,Li Xiaoshan

2022,133:105926

331

N migration and transformation during the co-combustion of sewage sludge and coal slime

Waste Management

Yanlin Wang,Li Jia,Baihe Guo,Biru Wang,Liu Zhang,Xin Zheng,Jun Xiang,Yan Jin

2022,145:83-91

332

Nanostructured AlOOH – A promising catalyst to reduce energy consumption for amine-based CO2 capture

Separation and Purification Technology

Jiang Cong,Fan Maohong,Gao Ge,Jiang Wufeng,Li Xiaoshan,Luo Cong,Zhang Liqi,Wu Fan

2022,303:122232

333

NO formation mechanism of CH4/NH3 jet flames in hot co-flow under MILD-oxy condition: Effects of co-flow CO2 and H2O

Fuel

Zhao Zhenghong,Zhang Tai,Li Xiaoshan,Zhang Liqi,Zhang Zewu,Chen Yuxiao,Wu Fan,Luo Cong,Zheng Chuguang

2022,313:123030

334

Numerical study of fuel-NO formation and reduction in a reversed flow MILD combustion furnace firing ammonia-doped methane

Energy

Qiangxiang Wang,Mengqian Xie,Yaojie Tu,Hao Liu,Weijie Li

2022,252:124111

335

On the inverse kinetic energy cascade in premixed isotropic turbulent flames

International Journal of Modern Physics C

Xiang Qian,Hao Lu,Chun Zou,Hong Yao

2022,33(1):2250015 (16 pp.)

336

On-Demand Solar and Thermal Radiation Management Based on Switchable Interwoven Surfaces

ACS Energy Letters

Ke Yujie,Li Yanbin,Wu Lichen,Wang Shancheng,Yang Ronggui,Yin Jie,Tan Gang,Long Yi

2022,7(5):1758-1763

337

Optimisation of syngas production from a novel two-step chemical looping reforming process using Fe-dolomite as oxygen carriers

Fuel Processing Technology

Xu Tingting,Wang Xun*,Xiao Bo,Zhao Haibo,Liu Wen

2022,228:107169

338

Optimization of nickel-iron bimetallic oxides for coproduction of hydrogen and syngas in chemical looping reforming with water splitting process

Energy

Wang Xun,Fu Genshen,Xiao Bo,Xu Tingting*

2022,246:123410

339

Oxidation mechanism of ammonia-N/coal-N during ammonia-coal co-combustion

International Journal of Hydrogen Energy

Chen Ping,Wang Ying,Wang Peipei,Gu Mingyan,Jiang Boyu,Luo Kun,Fan Jianren,Wang Yi

2022,47(83):35498-35514

340

Performance and mechanism of CuS-modified MWCNTs on mercury removal: Experimental and density functional theory study

Fuel

Liu Haoyun,Ruan Wei,Zhang Zhen,Zhou Yaming,Shen Fenghua,Liu Jing,Yang Hongmin

2022,309:122238

341

Perspective on the disposal of PVC artificial leather via pyrolysis: Thermodynamics, kinetics, synergistic effects and reaction mechanism

Fuel

Xu Maolin,Cao Chengyang,Hu Hongyun,Ren Yang,Guo Guangzhao,Gong Lifang,Zhang Junwei,Zhang Tong,Yao Hong

2022,327:125082

342

Plasma-catalytic synthesis of ammonia over Ru-based catalysts: Insights into the support effect

Journal of the Energy Institute

Zhu Xinbo ,Liu Jin ,Hu Xueli ,Zhou Zijian ,Li Xinbao ,Wang Weitao ,Wu Renbing ,Tu Xin

2022,102:240-246

343

Pore-Size-Dependent Capacitance and Charging Dynamics of Nanoporous Carbons in Aqueous Electrolytes

Journal of Physical Chemistry C

Bi Sheng,Li Zihan,Xiao Dewei,Li Zhiwei,Mo Tangming,Feng Guang,Zhang Xiaogang

2022,126(15):6854-6862

344

Porous oxygen-deficient TiNb2O7 spheres wrapped by MXene as high-rate and durable anodes for liquid and all-solid-state lithium-ion batteries

Chemical Engineering Journal

Wu Yarong,Liu Dan,Qu Deyu,Li Junsheng,Xie Zhizhong,Zhang Xiong,Chen Hanping,Tang Haolin

2022,438:135328

345

Potassium channel blocker selectively enriched Geobacter from mixed-cultured electroactive biofilm: Insights from microbial community, functional prediction and gene expressions.

Bioresource Technology

Zhu Qian ,Hu Jingping ,Liu Bingchuan ,Liang Sha ,Xiao Keke ,Yu Wenbo ,Yuan Shushan ,Yang Jiakuan ,Hou Huijie

2022,364:128109

346

Preparation and formation mechanism of biomass-based graphite carbon catalyzed by iron nitrate under a low-temperature condition

Journal of environmental management

Sun Zhengshuai,Yao Dingding,Cao Chengyang,Zhang Zihang,Zhang Liqi,Zhu Haodong,Yuan Qiaoxia,Yi Baojun

2022,318:115555

347

Pretreatment of sludge with sodium iron chlorophyllin-H2O2 for enhanced biogas production during anaerobic digestion

Environmental Research

Li Zhen,Chen Shuo,Liu Bingchuan,Yang Jiakuan,Liang Sha,Xiao Keke,Hu Jingping,Hou Huijie

2022,204:112223

348

Production of Water-Permeable Ceramic Bricks Derived from Fly Ash Via a Simple Pellet Method: Mechanism of Mechanical Strength and Permeability

Construction and Building Materials

Lv Ruibin,Liang Sha,Li Xilong,Hou Huijie,Ke Yan,Li Xingwu,Tang Mingliang,Quan Junda,Yuan Shushan,Hu Jingping,Yang Jiakuan

2022,351:128989

349

Promotion effects of oxygen vacancies on activity of Na-doped CeO2 catalysts for reverse water gas shift reaction

Applied Surface Science

Lu Bowen,Zhang Tai,Zhang Liqi,Xu Yongqing,Zhang Zewu,Wu Fan,Li Xiaoshan,Luo Cong

2022,587:152881

350

Pyranoid-O-dominated graphene-like nanocarbon for two-electron oxygen reduction reaction

Applied Catalysis B: Environmental

Zhang Chang,Liu Wei,Song Min,Zhang Jingjing,He Feng,Wang Jiao,Xiong Mo,Zhang Jian,Wang Deli

2022,307:121173

351

Pyrolysis of the food waste collected from catering and households under different temperatures: Assessing the evolution of char structure and bio-oil composition

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

Qing Mengxia,Long Yutian,Liu Liang,Yi Yuan,Li Wenhao,He Ruoyu,Yin Yanshan,Tian Hong,He Jinqiao,Cheng Shan,Xiang Jun

2022,164:105543

352

Rational design via surface engineering on dual 2-dimensional ZnSe/g-C3N4 heterojunction for efficient sequestration of elemental mercury

Chemical Engineering Journal

Liu Haoyun,Zhang Zhen,Xu Xinrong,Zhou Yaming,Liu Jing,Yang Hongmin

2022,448:137606

353

Reaction characteristics investigation of CeO2-enhanced CaSO4 oxygen carrier with lignite

Chinese Journal of Chemical Engineering

Wang Baowen,Cai Zhongyuan,Li Heyu,Y. Liang; T. Jiang; N. Ding; H. Zhao

2022,42:319-328

354

Recent Advances on the Development of Functional Materials in Microbial Fuel Cells: From Fundamentals to Challenges and Outlooks

Energy and Environmental Materials

Zhu Qian,Hu Jingping,Liu Bingchuan,Hu Shaogang,Liang Sha,Xiao Keke,Yang Jiakuan,Hou Huijie

2022,5(2):401-426

355

Refluxing-coprecipitation to synthesize Fex−Mny/γ-Al2O3 catalyst for toluene removal in a nonthermal plasma-catalysis reactor

Molecular Catalysis

Qin Linbo,Zhao Bo,Chen Wangsheng,Liu Xiaowei,Han Jun

2022,517:112023

356

Removal of elemental mercury from coal combustion flue gas using bentonite modified with Ce-Fe binary oxides

Applied Surface Science

Zhou Mengli,Xu Yang,Luo Guangqian,Zhang Qingzhu,Du Lin,Li Zehua

2022,590:153090

357

Revealing G-lignin model compounds pyrolysis behavior: β-O-4 and 5-5 dimer and trimer

Fuel

Wang Lei,Yin Jun,Jiang Jungang,Zhang Yifan,Song Mingyao,Zhang Ran,Dong Zhiguo,Yang Haiping,Yu Hongbo

2022,317:123531

358

Role of iron conditioners on organics evolution in overall process of sludge hydrothermal carbonization followed by pyrolysis

Renewable Energy

Mu Kai,Zhang Qiang,Luo Guangqian,Han Jun,Qin Linbo,Zhao Bo,Chen Wangsheng,Yi Linlin

2022,198:169-175

359

Sawdust wastes-derived porous carbons for CO2adsorption. Part 2. Insight into the CO2adsorption enhancement mechanism of low-doping of microalgae

Journal of Environmental Chemical Engineering

Jin Chen,Sun Jian,Bai Shengbin,Zhou Zijian,Sun Yahui,Guo Yafei,Wang Ruilin,Zhao Chuanwen

2022,10(5):108265

360

Simulation of three-dimensional forced compressible isotropic turbulence by a redesigned discrete unified gas kinetic scheme

Physics of Fluids

Chen Tao,Wen Xin,Wang Lian-Ping,Guo Zhaoli,Wang Jianchun,Chen Shiyi,Zhakebayev Dauren B.

2022,34(2):25106

361

Simultaneous catalytic oxidation of nitric oxide and elemental mercury over Cu-Fe binary oxide treated by oxygen non-thermal plasma

Fuel

Cui Wei,Xu Yang*,Luo Guangqian,Zhang Qingzhu,Li Zehua

2022,320:123895

362

Simultaneous removal of NO and elemental mercury from coal-fired flue gas using natural ferruginous manganese ore at low temperature

Fuel

Xu Yang,Zhou Mengli,Chen Mantang,Zhang Qingzhu,Du Lin,Luo Guangqian

2022,326:125118

363

Solar pyrolysis of biomass - part I: Volatile evolution mechanism

Energy Conversion and Management

Zhong Dian,Chang Zheshao,Zeng Kuo,Li Jun,Qiu Yi,Lu Qiang,Flamant Gilles,Yang Haiping,Chen Hanping

2022,267:115951

364

Solar pyrolysis of waste plastics with photothermal catalysts for high-value products

Fuel Processing Technology

Luo Hao,Yao Dingding,Zeng Kuo,Li Jun,Yan Shuai,Zhong Dian,Hu Junhao,Yang Haiping,Chen Hanping

2022,230:107205

365

Spindle-shaped nanoclusters self-assembled into bayberry-like hollow alumina microspheres for efficient catalytic hydrogenation of CS2 to CH3SH

Molecular Catalysis

Wang WeiMing,Chen XinTian,Peng Shuai,Peng Chuang,Zeng Dong,Liu Hao,Yang XiXian,Li Ming,Xiong Jun,Chen YingMing

2022,531:112714

366

Steam gasification of the raw and torrefied mixed typical food wastes: Effect of interactions on syngas production

Fuel

Xie Di,Zhong Yi,Huang Jingchun,Wang Bo,Wang Zhenqi,Hu Wei,Zhao Changxi,Qiao Yu

2022,323:124354

367

Structure and reactivity of chars prepared from low-volatile coal under O2/N2 and O2/CO2 conditions in a flat-flame assisted entrained flow reactor

Energy

Huang Xiaohong,Hu Fan,Liu Xuhui,Liu Zhaohui

2022,261:125370

368

Study on the elemental mercury removal performance of co-pyrolyzed Cl-loading activated carbon and the formation mechanism of C-Cl functional groups

Fuel

Lv Min,Luo Guangqian,Zou Renjie,Ji Qingyu,Fang Can,Wang Li,Li Xian,Yao Hong

2022,322:124229

369

Study on the reaction mechanism of nitrogenous compounds in zeolite-catalyzed pyrolysis of blue-green algae

Fuel Processing Technology

Qian Yingying,Liu Peiqi,Zhuang Haifeng,Chen Lin,Jia Liangyuan,Yang Jiuzhong,Pan Yang,Chen Yingquan

2022,236:107413

370

Synergistic effect on the co-gasification of petroleum coke and carbon-based feedstocks: A state-of-the-art review

Journal of the Energy Institute

Wang Ben,Li Wei,Ma Chuan*,Yang Wu,Pudasainee Deepak,Gupta Rajender,Sun Lushi

2022,102:44574

371

The effect of SO2 on CaO capture selenium in the flue gas: Density functional theory and experimental study

Chemical Engineering Journal

Yu Yang,Zhao Ruihua,Chen Juan,Yao Hong

2022,431(3):134267

372

Theoretical research on mercury-laden halogenated activated carbon adsorbent bonding nature

Chemical Engineering Journal

Sun Ruize,Fu Biao,Luo Guangqian,Li Xian,Tian Hong,Yao Hong

2022,428:131076

373

Thermal transformation of coal pyrite with different structural types during heat treatment in air at 573–1473 K

Fuel

Wang Xiaoshuai,Ma Tengda,Tang Yuegang,Gupta Rajender,Schobert Harold H.,Zhang Junying

2022,327:124918

374

Time-Dependent Cation Selectivity of Titanium Carbide MXene in Aqueous Solution

Advanced Sustainable Systems

Wang Lei,Torkamanzadeh Mohammad,Majed Ahmad,Zhang Yuan,Wang Qingsong,Breitung Ben,Feng Guang, Naguib Michael,Presser Volker

2022,6:100383

375

Transformation behavior and fate of chlorine in polychloroprene (PCP) during its pyrolysis

Fuel

Ren Yang,Cao Chengyang,Hu Hongyun,Lei Su,Yuan Xiangzhou,Li Xian,Yao Hong

2022,317:123573

376

Transformation of HCl during pyrolysis of biomass and its model compounds

Fuel

Wang Bo,Gao Xiangpeng*,Huang Jingchun,Mofrad Alireza Z.,Wang Zhenqi,Feng Chao,Li Chen,Hu Wei,Qiao Yu

2022,309:122139

377

Transformation of nitrogen during microalgae model compounds liquefaction in sub-/supercritical ethanol

Fuel

Zhang Chuxuan,Gong Xun,Peng Yang,Feng Tianyi,Li Xiaomin

2022,311:122616

378

Tuning the atomic configuration of Co-N-C electrocatalyst enables highly-selective H2O2 production in acidic media

Applied Catalysis B: Environmental

Liu Wei,Zhang Chang,Zhang Jingjing,Huang Xiao,Song Min,Li Jingwen,He Feng,Yang Haiping,Zhang Jian,Wang Deli

2022,310:121312

379

Two-dimensional WS2 as a new mercury removal material: Mercury conversion pathway and effect of defect

Fuel

Liu Haoyun,Zhang Zhen,Shen Fenghua,Zhou Yaming,Liu Jing,Yang Hongmin

2022,307:121864

380

Uncertainty Management and Differential Model Decomposition for Fault Diagnosis and Prognosis

IEEE Transactions on Industrial Electronics

Lyu Dongzhen,Niu Guangxing,Liu Enhui,Yang Tao,Chen Gang,Zhang Bin

2022,69(5):5235-5246

381

Condensation and adsorption characteristics of gaseous selenium on coal-fired fly ash at low temperatures

Chemosphere

Yuan Bing,Hu Hongyun*,Huang Yongda,Fu Biao,Liu Huimin,Luo Guangqian,Zhao Yongchun,Yao Hong

2022,287:132127

382

Mitigating CO2 emission in pulverized coal-fired power plant via co-firing ammonia: A simulation study of flue gas streams and exergy efficiency

Energy Conversion and Management

Xu Yishu,Wang Huakun,Liu Xiaowei,Zhu Jingji,Xu Jingying,Xu Minghou

2022,256:115328

383

Theoretical investigation of high coverage water adsorption on Co and Ni doped γ-Al2O3 surface

Journal of Materials Science

Li Huaxi,Shi Liu,Ye Runping,Zhang Rongbin,Feng Gang,Zhang Jian-Li

2022,57(35):16710-16724

384

Theoretical studies on the reaction kinetics of methyl 2-furoate with hydroxyl radical

Chinese Journal of Chemical Physics

He Wei,Lu Jing,Zhang Li-Dong,Liu Jing,Wei Li-Xia

2022,35(4):664-672

385

Treating waste tire to prepare high-yield sulfur-doped porous char via ZnCl2–KOH heat treatment method

Journal of Cleaner Production

Ren Qiangqiang,Hu Song,Li Qing,Zhang Jialin,Han Hengda,Su Sheng,Wang Yi,Jiang Long,Xu Jun,Xiang Jun

2022,372:133672

386

1000MW超低排放燃煤机组SCRLLT-ESP对颗粒物排放特性的影响

煤炭转化

李洋,刘芳琪,周俊波,吴建群,吴昊,于聪明,于敦喜

2022,45(3):71-79

387

300MW燃煤机组电除尘器内部极线裹灰关键影响因素

洁净煤技术

黄见勋,谢玉仙,王乐乐,苏胜,尹子骏,王中辉,雷嗣远,向军

2022,28(5):197-203

388

435m2烧结机机头化学团聚强化细颗粒物及重金属脱除试验研究

燃料化学学报

揣兴,崔向峥,雍恒,熊卓,赵永椿,张军营

2022,50(3):295-303

389

K改性钙基吸附剂的CO2捕集特性研究

工程热物理学报

徐勇庆,鲁博文,张泽武,罗聪,张立麒,郑楚光

2022,43(8):2106-2110

390

LaFeO3氧载体在乙烷化学链干重整中的性能评估

燃烧科学与技术

李梦双,彭鹏,田鑫,赵海波

2022,28(1):70-77

391

MgO-Al2O3复合氧化物负载MnOx吸附剂的Hg脱除性能

洁净煤技术

桂本,许杰,胡玉清,陈牧,刘瑜,周子健,刘小伟

2022,28(8):93-101

392

Mn基低温SCR催化剂抗中毒研究进展

洁净煤技术

张成,李君臣,方鼎立,谭鹏,马仑,方庆艳,陈刚

2022,28(10):110-135

393

ReaxFF模拟钙对煤与塑料共热解的影响

煤炭转化

吴棒,郭欣,洪迪昆

2022,45(3):26-33

394

SCR脱硝氨转化、吸附及飞灰氨脱除技术研究现状

洁净煤技术

唐潇,徐仁博,张发捷,马云龙,赵宏,王乐乐,孙路石,于洁

2022,28(4):75-85

395

SCR脱硝装置大颗粒灰拦截网压降特性

洁净煤技术

孟磊,雷彧,陈晟,刘小伟,岳朴杰,谷小兵

2022,28(6):168-174

396

WO3/TiO2催化剂活性组分WSO2的氧化特性

洁净煤技术

钟毓秀,尹子骏,苏胜,卿梦霞,谢玉仙,刘涛,宋亚伟,许凯,汪一,胡松,向军

2022,28(10):136-144

397

W型燃煤锅炉掺烧酒糟的数值模拟

洁净煤技术

刘瑞东,卓晓辉,马仑,程强,罗自学,周怀春

2022,28(3):65-71

398

城市固体废弃物焚烧飞灰碳酸化研究进展

洁净煤技术

郑旭帆,杜艺,苗恩东,熊卓,赵永椿,张军营

2022,28(1):187-197

399

初始条件对H2-空气湍流扩散燃烧及NO生成的影响

动力工程学报

黄章俊,唐志峰,何洪浩,李鹏飞,田红

2022,42(8):693-700

400

储氢介质MgH2水解制氢研究进展

华中科技大学学报(自然科学版)

于敦喜,刘颖,喻鑫,吴建群,韩京昆

2022,50(7):110-120

401

从噪声数据学习偏微分方程的复合神经网络

计算物理

潘剑,郭照立,陈松泽

2022,39(2):223-232

402

大颗粒灰对SCR催化剂的堵塞及预防研究现状分析

湖北电力

岳朴杰,雷彧,周晓辰,陈晟,刘小伟,孟磊,谷小兵

2022,46(3):44757

403

大型循环流化床锅炉与煤粉炉汞排放特性研究

燃料化学学报

高天,肖日宏,揣兴,熊卓,韦耿,李铁,杨凯,李果,赵永椿,张军营

2022,50(3):275-282

404

典型木质素气化动力学及产物析出特性

燃料化学学报

刘素敏,杨海平,胡俊豪,邹俊,陈汉平,王晨光

2022,50(4):428-435

405

典型污泥与煤泥混合燃烧及硫氧化物释放特性

洁净煤技术

王鑫,凌鹏,安晓雪,韩亨达,徐俊,江龙,汪一,苏胜,胡松,向军

2022,28(6):44-53

406

电伴热布置方式对管内熔盐解冻过程的影响研究

节能技术

王佳明,黄静,曾柱楷,曾勇,徐顺塔,刘豪

2022,40(1):36-42+51

407

复合赤铁矿和铜矿石载氧体在化学链燃烧中的循环反应性能研究

发电技术

苗桢武,沈来宏,赵海波

2022,43(4):574-583

408

改性氧化钛光催化氧化单质汞性能及其影响因素研究进展

化工进展

高天,张伊黎,熊卓,赵永椿,张军营

2022,41(2):690-700

409

钙基碱对粉煤灰中氨脱附的影响

洁净煤技术

唐潇,徐仁博,马云龙,张发捷,赵宏,王乐乐,于洁,孙路石

2022,28(2):152-159

410

高温物理气相合成Ag纳米颗粒的Monte Carlo-GPU并行模拟

工程热物理学报

尚诚,Gregor Kotalczyk,赵海波,徐祖伟,FRANK Einar Kruis

2022,43(3):982-988

411

管内加装电伴热装置时熔盐熔化过程研究

热力发电

吴旺松,匡敬柱,毛正江,曾勇,徐顺塔,刘豪

2022,51(3):79-87

412

锅炉智能吹灰优化建模及应用

广东电力

黄书益,陈鸿,廖勇,白彬,谭鹏,张成

2022,35(7):114-121

413

海水湿法烟气脱硫曝气过程中汞、砷再释放特性实验研究

热力发电

雷嗣远,王中辉,黄见勋,苏胜,王乐乐,谢建南,向军,马云龙

2022,51(2):105-111

414

烘焙对于典型厨余组分共气化特性影响研究

华中科技大学学报(自然科学版)

朱飞,王泉斌,谢迪,乔瑜

2022,50(7):143-148

415

基于Aspen Plus模拟WFGD对燃煤烟气有机污染物脱除的影响

锅炉技术

向家涛,张雄,黎俊廷,胡鹏,邵敬爱,张世红

2022,53(2):74-80

416

基于PL-Raman光谱分析的煤质快速检测方法

动力工程学报

于鹏峰,苏攀,刘佳薇,钟毓秀,徐俊,苏胜,胡松,向军

2022,42(3):215-220

417

基于ReaxFF MD方法的煤焦增压富氧燃烧模拟

动力工程学报

洪迪昆,雷鸣,翟晓明,郭欣

2022,42(4):302-308

418

基于贝叶斯正则化BP神经网络的超临界二氧化碳流动阻力特性预测

热力发电

伍权,朱萌,陈磊,卿浩然,周琳刚,许凯,苏胜,胡松,刘辉,向军

2022,51(6):50-58

419

基于吹灰器敏感性分析的电站锅炉吹灰策略优化

湖南电力

梅海龙,蒲靖凡,周林,虞兵,张林,谭鹏

2022,42(2):1-4+10

420

基于低分辨率红外光谱分析的燃烧气相组分温度测量

广东电力

李兆宇,张仲侬,郜宁,曲欣,娄春

2022,35(7):64-71

421

基于多层感知器神经网络的锅炉再热蒸汽温度预测

湖南电力

陈刚,蒲靖凡,梅海龙,虞兵,张林,石川,谭鹏

2022,42(1):71-75

422

基于多层感知器神经网络的燃煤电站SCR脱硝系统建模

湖北电力

黄镇柯,金志远,朱恒毅,刘宇浓,谭鹏

2022,46(3):100-105

423

基于仿生算法的全废渣水泥生料配料优化研究

华中科技大学学报(自然科学版)

宋晓玲,徐盼盼,胡敬平,杨忠

2022,50(10):45-50

424

基于火焰光谱的准东煤旋风燃烧过程中碱金属检测

洁净煤技术

蒲旸,刘洋,傅培舫,娄春

2022,28(7):81-87

425

基于机器学习的乙烯火焰温度和炭黑体积分数反演研究

煤炭转化

袁林,司梦婷,黄文秀,李蜜,罗自学,程强

2022,45(5):25-34

426

基于深度学习的乙烯层流扩散火焰温度和碳烟体积分数分布重建

燃烧科学与技术

李智聪,娄春

2022,28(2):198-205

427

基于原位自适应制表与动态自适应机理的无焰燃烧氮转化研究

洁净煤技术

成鹏飞,李鹏飞,刘璐,胡帆,柳朝晖,郑楚光

2022,28(8):102-111

428

挤出滚圆法规模制备复合矿石氧载体及长周期反应性能研究

工程热物理学报

程杰,董云昌,卜恒丰,赵海波

2022,43(8):2072-2079

429

加压富氧下单煤粉颗粒燃烧的光学诊断研究

工程热物理学报

陈前云,秦丁益,栗晶,柳朝晖

2022,43(8):2179-2185

430

流化床条件下城市污泥和烟煤煤泥混烧对颗粒物排放特性的影响

煤炭学报

张柳,贾里,王彦霖,王碧茹,张佳栋,金燕,向军

2022,47(7):2808-2816

431

卤族元素对湿法脱硫系统汞释放影响

洁净煤技术

常林,张翼,刘毅,廖海燕,余学海,韩涛,赵瑞,张帅,王靖,赵永椿

2022,28(8):126-132

432

氯元素对全废渣水泥性能的影响

环境工程学报

宋晓玲,刘龙敏,杨忠,黄东,胡敬平,汤建建,梁智霖,李星吾,侯慧杰,梁莎,罗光前,杨家宽

2022,9:1-11

433

喷雾干燥规模制备复合铜铁矿石氧载体及其性能评价

工程热物理学报

翟文旭,苏钊,张田田,罗希,卜恒丰,赵海波

2022,43(8):2090-2097

434

气固两相各向同性湍流的自适应网格模拟

工程热物理学报

蔡汝武,熊琰,唐剑,栗晶,柳朝晖

2022,43(2):431-436

435

燃煤超细颗粒物的扫描电镜图像优化方法

中国测试

徐国荣,黄琳,丁宏刚,周子健,陈文

2022,48(2):113-117+153

436

燃煤电厂稀土元素的迁移转化与提取技术

洁净煤技术

付彪,姚洪,罗光前,李显,邹仁杰,HOWER James C,ZHANG Wenca

2022,28(10):145-159

437

燃煤电站锅炉氨燃烧研究进展及展望

华中科技大学学报(自然科学版)

徐静颖,朱鸿玮,徐义书,于敦喜

2022,50(7):55-65

438

燃煤脱硝装置大颗粒灰拦截网多尺度计算方法

能源与节能

岳朴杰,雷彧,陈晟,刘小伟,孟磊,谷小兵

2022,7:44566

439

燃煤烟气污控设备对挥发性有机物和常规污染物的协同控制特性

动力工程学报

向家涛,黎俊廷,周晓鸣,廖新杰,廖玮,任少辉,张雄,张世红

2022,42(7):671-676

440

燃烧过程中碱金属原位测量技术综述

热力发电

黄书益,白彬,岑新坤,王浩帆,蒲旸,姚斌,娄春

2022,51(9):44885

441

热辐射成像法测量大型炉膛内三维温度场的算法新进展

洁净煤技术

闫慧博,唐广通,李路江,汪潮洋,李欣,闫晓沛,李智聪,娄春

2022,28(5):97-108

442

融合数据与机理的燃煤发电机组协调系统建模

工程热物理学报

李胜男,谭鹏,饶德备,杨涛,张成,方庆艳,陈刚

2022,43(1):19-26

443

深度空气分级下煤粉耦合氨燃烧及NO生成特性

洁净煤技术

马仑,方庆艳,张成,陈刚,王学斌

2022,289(3):201-213

444

生物油非催化热转化过程中受热结焦特性研究进展

化工进展

熊哲,邓伟,刘佳,汪雪棚,徐俊,江龙,苏胜,汪一,胡松,向军

2022,41(4):1802-1813

445

生物质/煤粉混合燃料无焰燃烧中试试验研究

工程热物理学报

胡帆,李鹏飞,成鹏飞,施国栋,刘耀蔚,柳朝晖

2022,43(8):2136-2142

446

生物质高值化利用研究综述

华中科技大学学报(自然科学版)

邹俊,陈应泉,杨海平,陈汉平

2022,50(7):79-88

447

生物质在增氧气氛下燃烧行为的研究

发电设备

李昊,经慧祥,卢丙举,邹春

2022,36(1):32-36

448

双碳目标下燃煤电厂碳计量方法研究进展

洁净煤技术

王萍萍,赵永椿,张军营,熊卓

2022,28(10):170-183

449

水平浓淡分离技术在1000MW双切圆燃煤锅炉的应用与数值模拟

广东电力

陈鑫科,马仑,方庆艳,张成,陈刚,毛睿,李源,张平安,赵鑫平,任利明

2022,35(4):111-121

450

水蒸气对CaO碳酸化过程的影响机制研究

工程热物理学报

王娜娜,冯于川,郭欣

2022,43(4):1132-1139

451

塑料催化热解制备高附加值产品的研究进展

化工学报

肖皓宇,杨海平,张雄,陈应泉,王贤华,陈汉平

2022,73(8):3461-3471

452

碳氢扩散火焰实验研究:燃烧气氛对火焰光谱与温度的影响(英文)

光谱学与光谱分析

唐广通,闫慧博,汪潮洋,刘志强,李欣,闫晓沛,张仲侬,娄春

2022,42(5):1654-1660

453

微藻固碳耦合燃煤电厂污染物减排的研究进展

华中科技大学学报(自然科学版)

龚勋,曾建辉,陈茜,彭阳

2022,50(7):66-78

454

温度与粒径对生物质热解特性影响实验研究

能源研究与管理

刘啸天,于洁,孙路石

2022,1:57-64

455

纤维素、半纤维素和木质素对生物质燃烧行为影响研究

洁净煤技术

刘洋,姜通,邹春,章海生

2022,28(4):137-143

456

纤维素低氧环境下热解特性和糖类生成机制

化工学报

欧阳志鹏,刘庭峰,冷尔唯,冯天毅,曾建辉,龚勋

2022,73(3):1351-1358

457

选择性催化还原大颗粒灰拦截装置效率及压降特性实验研究

热力发电

岳朴杰,雷彧,陈晟,刘小伟,孟磊,谷小兵

2022,51(9):119-125

458

烟气强化水洗对高碱煤脱碱及热转化行为研究

工程热物理学报

马剑飞,王祥曦,程小爱,马金荣,孙铭跃,武爱玲,李建,李月,郭丽,魏博,罗光前,姚洪

2022,43(9):2518-2524

459

有机固废燃烧/气化过程AsPb释放特性及热力学研究

燃料化学学报

李鹏程,张成,赵彦,余圣辉,方庆艳,陈刚

2022,50(8):1084-1092

460

运行氧量对某600MW四角切圆锅炉烟气组分浓度和飞灰含碳量影响的试验研究

湖北电力

蔡宏,马仑,谭鹏

2022,46(2):70-75

461

准东煤掺烧煤矸石的捕钠机制

洁净煤技术

许天瑶,傅培舫,刘洋,谢梓涵,熊哲

2022,28(7):157-166

462

组分特性对焦油黏附的影响及作用机理研究

煤炭转化

吴扬威,李爱军,易琳琳,雷苏,满高智,邓倩,刘欢,姚洪

2022,45(5):1-9

463

Ag-PANI/BiOI光催化剂湿法脱除气态单质汞

中国环境科学

刘艳雯,张倩倩,张安超,李成伟,代冰洁,梅艳阳,张森,苏胜,向军

2022,42(3):1104-1112

464

Ni-xFe/Mayenite促进CO2-CH4重整的稳定性调控实验研究

燃烧科学与技术

陈玉民,卢钱程,任燕燕,彭瑞峰,张兵,黄文捷,赵永椿,张军营

2022,28(3):229-238

465

不同粒径准东煤CO2强化水洗脱钠及燃烧特性研究

动力工程学报

杨涛,魏博,马金荣,程延峰,李显,王峰

2022,42(7):589-594

466

不同预处理生物质的热解及催化热解特性研究

华中科技大学学报(自然科学版)

方书起,蒋璐瑶,李攀,王贤华

2022,50(1):69-74

467

富氧下半焦/秸秆混燃交互作用实验研究

燃烧科学与技术

马仑,陈鑫科,方庆艳,夏季,张成,陈刚

2022,28(3):247-253

468

钙基吸附剂的CO2捕集及其热化学储能研究进展

华中科技大学学报(自然科学版)

罗聪,罗童,徐勇庆,李小姗,邬凡,张立麒

2022,50(7):101-109

469

基于BP神经网络的固体废弃物热解产物分布规律预测

燃烧科学与技术

顾春晗,汪小憨,宋谦石,李浩文,乔瑜

2022,28(2):133-140

470

基于分子动力学的镁硅酸盐熔融特性机理研究

新疆大学学报(自然科学版)(中英文)

马芳茹,魏博,李显,陈丽娟,王建江,买尔哈巴·阿不都热合曼

2022,39(4):455-561

471

生物炭应用于修复重金属污染的湖泊底泥

水处理技术

江来,吴棒,郭欣,钱星宇,刘俊伯

2022,48(4):24-29+41

472

松木屑及其热解产物在熔融锡阳极固体氧化物燃料电池中的电化学特性

热力发电

王天成,徐凯,董继州,邹潺,胡红云,高林霞,李曦,姚洪

2022,51(5):113-120


联系我们 contact us

联系地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号

联系电话:027-58868758

                   027-87542417-8405/8407(仪器公共平台)

邮政邮编:430074


© Copyright 2015 华中科技大学煤燃烧国家重点实验室版权所有

技术支持:华中科技大学