新闻公告

2020年论文

发布时间:2021-04-08来源:

序号

论文名称

期刊名称

卷、期

收录类别

所有作者

1

"Thermal dissolution carbon enrichment" treatment of biomass wastes: Supercapacitor electrode preparation using the residue

Fuel Processing Technology

2020,205:106430

SCIEI同时收录

Zhenzhong Hu,Xian Li,Zhengjun Tu,Yuxian Wang,Omar Donovan Dacres,Yiming Sun,Mingyue Sun,Hong Yao

2

A benchmark study of kinetic models for shock waves

AIAA Journal

2020,58(6):2596-2608

EI收录

Fei Fei,Haihong Liu,Zhaohui Liu,Jun Zhang

3

A closed-loop ammonium salt system for recovery of high-purity lead tetroxide product from spent lead-acid battery paste

Journal of Cleaner Production

2020,250:119488

SCIEI同时收录

Mingyang Li,Jiakuan Yang*,Sha Liang,Junxiong Wang,Peiyuan Zhang,Wenhao Yu,Jingping Hu,Keke Xiao,Huijie Hou,Bingchuan Liu,R.Vasant Kumar

4

A comparative process simulation study of Ca[sbnd]Cu looping involving post-combustion CO2 capture

Chinese Journal of Chemical Engineering

2020,28(9):2382-2390

EI收录

Xiaoyu Wang,Haibo Zhao,Mingze Su

5

A comprehensive model of biomass char-CO2 gasification reactivity with inorganic element catalysis in the kinetic control zone based on TGA analysis

Chemical Engineering Journal

2020,398:125624

EI收录

Qianshi Song,Xiaohan Wang,Chunhan Gu,Ning Wang,Haowen  Li,Hang Su,Jiepeng Huo,Yu Qiao

6

A full spectrum k-distribution-based weighted-sum-of-gray-gases model for pressurized oxy-fuel combustion

International Journal of Energy Research

2020,1-11

EI收录

Guo Junjun, Shen Lingqi, Wan Jiawei, Li Pengfei, Liu Zhaohui

7

A hybrid peripheral fragmentation and shrinking-core model for fixed-bed biomass gasification

Chemical Engineering Journal

2020,400:124940

EI收录

Zhiyi Yao,Xin He,Qiang Hu,Wei Cheng,Haiping Yang,Chi-Hwa Wang

8

A multiscale study of density-driven flow with dissolution in porous media

Advances in Water Resources

2020,142:103640

EI收录

Xuhui Meng,Haoran Sun,Zhaoli Guo*

9

A non-monotonic blow-off limit of micro-jet methane diffusion flame at different tube-wall thicknesses

Journal of Central South University

2020,27(6):1880-1890

SCIEI同时收录

Dan Li,Bing Liu,Long Huang,Lei Liu,Weichang Ke,Jianlong Wan,Hao Liu

10

A novel CO2-water leaching method for AAEM removal from coal:Suppression of PM formation and release during Zhundong coal combustion

Fuel

2020,271:117689

SCIEI同时收录

Zhao Xiong,Yaxin Gao,Xian Li*,Lizhi Ding,Guangqian Luo,Dunxi Yu,Xin Yu,Hong Yao

11

A novel light scattering method with size analysis and correction for on-line measurement of particulate matter concentration

Journal of Hazardous Materials

2020,401:123721

SCIEI同时收录

Jinke Han , Xiaowei Liu *, Meng Jiang , Zhaofeng Wang , Minghou Xu

12

A novel method for salts removal from municipal solid waste incineration fly ash through the molten salt thermal treatment

Chemosphere

2020,241:125107

SCIEI同时收录

Kang Xie,Hongyun Hu*,Jinxiu Cao,Fu Yang,Huan Liu,Aijun Li*,Hong Yao

13

A numerical study on diffusion H2/air flames in Y-shaped mesoscale combustors

Fuel

2020,275:117935

SCIEI同时收录

Ying Xiang, Aiwu Fan

14

A Review of Recent Advances in Biomass Pyrolysis

Energy & Fuels

2020,34(12):15557-15578

SCIEI同时收录

Guanyu Wang, Yujie Dai, Haiping Yang, Qingang Xiong, Kaige Wang, Jinsong Zhou, Yunchao Li,and Shurong Wang

15

A Stirred Self-Stratified Battery for Large-Scale Energy Storage

Joule

2020,4(4):953-966

EI收录

Jintao Meng,Qi Tang,Liangyi Zhou,Chang Zhao,Ming Chen,Yiding Shen,Jun Zhou,Guang Feng,Yue Shen*,Yunhui Huang

16

A study of the effect of H2O on char oxidation during O2/H2O combustion using reactive dynamic simulation

Fuel

2020,280:118713

SCIEI同时收录

Dikun Hong,Zehua Li,Ting Si,Xin Guo

17

A unified stochastic particle Bhatnagar-Gross-Krook method for multiscale gas flows

Journal of Computational Physics

2020,400:108972

SCIEI同时收录

Fei Fei,Jun Zhang,Jing Li,ZhaoHui Liu*

18

A Well-Balanced Gas Kinetic Scheme for Navier-Stokes Equations with Gravitational Potential

Communications in Computational Physics

2020,28:902-926

SCIEI同时收录

Songze Chen, Zhaoli Guo,Kun Xu

19

Adding salt to expand voltage window of humid ionic liquids

Nature Communication

2020,11:5809

SCIEI同时收录

Ming Chen,Jiedu Wu,Ting Ye,Jinyu Ye,Chang Zhao,Sheng Bi,Jiawei Yan,Bingwei Mao,Guang Feng

20

Advances in mercury removal from coal-fired flue gas by mineral adsorbents

Chemical Engineering Journal

2020,379:122263

SCIEI同时收录

Huan Liu,Lin Chang,Weijie Liu,Zhuo Xiong,Yongchun Zhao*,Junying Zhang*

21

AMn2O4 (A=Cu, Ni and Zn) sorbents coupling high adsorption and regeneration performance for elemental mercury removal from syngas

Journal of Hazardous Materials

2020,388:121738

SCIEI同时收录

Zhen Wang, Jing Liu*, Yingju Yang, Yingni Yu, Xuchen Yan, Zhen Zhang

22

An antibody-aptamer sandwich cathodic photoelectrochemical biosensor for the detection of progesterone

Biosensors & Bioelectronics

2020,160:112210

SCI收录

Yuhan Zhu,Zuwei Xu,Jie Gao,Weihao Ji,Jingdong Zhang*

23

An improved 3-pentanone high temperature kinetic model using Bayesian optimization algorithm based on ignition delay times, flame speeds and species profiles

Fuel

2020,279:118540

SCIEI同时收录

Qianjin Lin,Junmei Zheng,Chun Zou,Jia Cheng,Jiarui Li,Wenxiang Xia,Haiyang Shi

24

Anchoring mechanisms of a holder-stabilized premixed flame in a preheated mesoscale combustor

Physics of Fluids

2020,32(9):097103

SCIEI同时收录

Jianlong Wan,Haibo Zhao,V'Yacheslav Akkerman

25

Anomalous blow-off limit of methane-air premixed flame in a micro preheated combustor with a flame holder

International Journal of Hydrogen Energy

2020,45(55):31202-31212

SCIEI同时收录

Jianlong Wan,Haibo Zhao

26

Application of Boehm Titration for the Quantitative Measurement of Soot Oxygen Functional Groups

Energy & Fuels

2020,34(6):7363-7372

SCIEI同时收录

Hui Wu,Wei Lu,Yiwei Chen,Pu Zhang,Xiaobei Cheng

27

Application of coatings to alleviate fireside corrosion on heat transfer tubes during the combustion of low-grade solid fuels: A review

Energy & Fuels

2020,34(10):11752-11770

SCIEI同时收录

Xiuju Zhang, Huan Liu,* Tongzhou Chen, Geyi Wang, Haiyan Li, Hongyun Hu, Yun Yu, Hong Yao

28

Ash Formation and Deposition in Oxy-fuel Combustion of Rice Husk,Coal, and Their Blend with 70% Inlet O2

Energy & Fuels

2020,34:890-899

SCIEI同时收录

Jianqun Wu,Yueming Wang,Jingkun Han,Xiaolong Li,Dunxi Yu,Minghou Xu*,Jost O. L. Wendt

29

Assessing the chemical composition of heavy components in bio-oils from the pyrolysis of cellulose, hemicellulose and lignin at slow and fast heating rates

Fuel Processing Technology

2020,199:106299

SCIEI同时收录

Zhe Xiong,Junhao Guo,Weerawut Chaiwat,Wei Deng,Xun Hu,Hengda Han,Yuanjing Chena,Kai Xu*,Sheng Su,Song Hu,Yi Wang*,Jun Xiang

30

Atomistic mechanisms study of the carbonation reaction of CaO for high-temperature CO2 capture

Applied Surface Science

2020,532:147425

SCIEI同时收录

Nana Wang,Yuchuan Feng,Xin Guo

31

Bamboo wastes catalytic pyrolysis with N-doped biochar catalyst for phenols products

Applied Energy

2020,260:114242

SCIEI同时收录

Wei Chen,Yang Fang,Kaixu Li,Zhiqun Chen,Mingwei Xia,Meng Gong,Yingquan Chen,Haiping Yang*,Xin Tu,Hanping Chen

32

Behavior of active species on Pt-Sn/SiO2 catalyst during the dehydrogenation of propane and regeneration

Applied Catalysis A-General

2020,606: 117826

SCIEI同时收录

Lidan Deng,Zijian Zhou,Tetsuya Shishido

33

Bimetallic carbon nanotube encapsulated Fe-Ni catalysts from fast pyrolysis of waste plastics and their oxygen reduction properties

Waste Management

2020,109:119-126

SCIEI同时收录

Ning Cai,Haiping Yang*,Xiong Zhang,Sunwen Xia,Dingding Yao,Pietro Bartocci,Francesco Fantozzi,Yingquan Chen a,Hanping Chen,Paul T. Williams d

34

Bioenergy in China: Evaluation of domestic biomass resources and the associated greenhouse gas mitigation potentials

Renewable and Sustainable Energy Reviews

2020,127:109842

SCIEI同时收录

Yating Kang,Qing Yang*,Pietro Bartocci,Hongjian Wei,Sylvia Shuhan Liu,Zhujuan Wu,Hewen Zhou,Haiping Yang,Francesco Fantozzi,Hanping Chen

35

Biogas and phosphorus recovery from waste activated sludge with protocatechuic acid enhanced Fenton pretreatment,anaerobic digestion and microbial electrolysis cell

Science of the Total Environment

2020,704:135274

SCIEI同时收录

Huijie Hou,Zhen Li,Bingchuan Liu,Sha Liang,Keke Xiao,Qian Zhu,Shaogang Hu,Jiakuan Yang,Jingping Hu*

36

Biomass gasification in molten salt for syngas production

Energy

2020,210:118563

SCIEI同时收录

Jun Li,Yingpu Xie,Kuo Zeng*,Gilles Flamant,Haiping Yang,Xinyi Yang,Dian Zhong,Zhenyi Du,Hanping Chen

37

Blow-off mechanism of a holder-stabilized laminar premixed flame in a preheated mesoscale combustor

Combustion and Flame

2020,220:358-367

SCIEI同时收录

Jianlong Wan,Haibo Zhao

38

Blowout limit of premixed flame in a micro preheated combustor with a flame holder at different blockage ratios

International Journal of Hydrogen Energy

2020,45(46):25468-25478

SCIEI同时收录

Jianlong Wan,Haibo Zhao*

39

Buoyancy effects on hydrogen diffusion flames confined in a small tube

International Journal of Hydrogen Energy

2020,45(38):19926-19935

SCIEI同时收录

Ming Zhao, Aiwu Fan

40

Can we find steady-state solutions to multiscale rarefied gas flows within dozens of iterations?

Journal of Computational Physics

2020,407:109245

SCIEI同时收录

Wei Su,Lianhua Zhu,Peng Wang,Yonghao Zhang,Lei Wu*

41

CaO/CaCO3 thermochemical heat storage performance of CaO-based micrometre-sized tubular composite

Energy Conversion and Management

2020,222:113222

SCIEI同时收录

Sun Hao,Li Yingjie,Yan Xianyao,Wang Zeyan,Liu Wenqiang

42

Catalytic Hydrotreatment of Industrial Wood Tar under Supercritical Ethanol Conditions

Energy & Fuels

2020,34(5):5983-5989

SCIEI同时收录

Hanping Chen,Haoyu Xiao,Sunwen Xia,Danyan Wu,Yingquan Chen,Xianhua Wang,Haiping Yang,Jianjun Xiao

43

Catalytic performance and debromination of Fe–Ni bimetallic MCM-41 catalyst for the two-stage pyrolysis of waste computer casing plastic

Chemosphere

2020,248:125964

SCIEI同时收录

Tao Chen,Jie Yu*,Chuan Ma,Kagiso Bikane,Lushi Sun*

44

Catalytic reaction mechanism of formaldehyde oxidation by oxygen species over Pt/TiO2 catalyst

Chemosphere

2020,248:125980

SCIEI同时收录

Junyan Ding,Yingju Yang,Jing Liu*,Zhen Wang

45

Catalytic reduction reactions over the silver ions embedded in polyacrylamide/graphene composite hydrogels: Kinetics and performance

Applied Surface Science

2020,508:144835

SCIEI同时收录

Huawen Hu,Yuyuan Zhang*,Yu Qiao,Dongchu Chen

46

Cellulose Pyrolysis Mechanism Based on Functional Group Evolutions by Two-Dimensional Perturbation Correlation Infrared Spectroscopy

Energy & Fuels

2020,34(3):3412-3421

SCIEI同时收录

Haiping Yang,Meng Gong,Junhao Hu,Biao Liu,Yingquan Chen*,Jianjun Xiao,Shujuan Li,Zhiguo Dong,Hanping Chen

47

CFD modeling on char surface reaction behavior of pulverized coal MILD-oxy combustion: Effects of oxygen and steam

Fuel Processing Technology

2020,204:106405

SCIEI同时收录

Zewu Zhang,Bowen Lu,Zhenghong Zhao,Liqi Zhang*,Yuxiao Chen,Shi'an Li,Cong Luo,Chuguang Zheng

48

Characteristics of dopant distribution and surface oxygen vacancy formation for modified Fe2O3 in chemical looping combustion

Fuel

2020,276:117942

SCIEI同时收录

Yuchuan Feng,Nana Wang,Xin Guo*,Shuoxin Zhang

49

Characteristics of iron and sulphur in high-ash lignite (Pakistani lignite) and their influence on long-term T23 tube corrosion under super-critical coal-fired boiler conditions

Fuel

2020,264:116855

SCIEI同时收录

Baiqian Dai, Xiaojiang Wu, Jianwen Zhang, Yoshihiko Ninomiya, Dunxi Yu, Lian Zhang

50

Charge-distribution modulation of copper ferrite spinel-type catalysts for highly efficient Hg0 oxidation

Journal of Hazardous Materials

2020,402:123576

SCIEI同时收录

Yingju Yang , Jing Liu *, Zhen Wang , Junyan Ding , Yingni Yu

51

Chelation of transition metals into MOFs as a promising method for enhancing CO2 capture: a computational study

AIChE Journal

2020,66(2):16835

SCIEI同时收录

Jianbo Hu,Yang Liu,Jing Liu*,Chenkai Gu

52

Chemical imaging of coal in micro-scale with Raman mapping technology

Fuel

2020,264:116826

SCIEI同时收录

Jun Xu,Jiawei Liu,Xin Zhang,Peng Ling,Kai Xu*,Limo He,Sheng Su,Yi Wang,Song Hu,Jun Xiang*

53

Chemical Looping Combustion Characteristics of Coal with a Novel CaSO4-Ca2CuO3Mixed Oxygen Carrier

Energy & Fuels

2020,34(6):7316-7328

SCIEI同时收录

Baowen Wang,Heyu Li,Yanchen Liang,Lingling Lv,Daofeng Mei,Ning Ding,Haibo Zhao

54

Chemical Looping Combustion of Coal in China: Comprehensive Progress, Remaining Challenges, and Potential Opportunities

Energy & Fuels

2020,34(6):6696-6734

SCIEI同时收录

Haibo Zhao,Xin Tian,Jinchen Ma,Xi Chen,Mingze Su,Chaohe Zheng,Yanan Wang

55

Chemical looping combustion of lignite with the CaSO4–CoO mixed oxygen carrier

Journal of the Energy Institute

2020,93:1229-1241

SCIEI同时收录

Baowen Wang*,Heyu Li,Wei Wang,Cong Luo,Daofeng Mei

56

Chemisorption and physisorption of fine particulate matters on the floating beads during Zhundong coal combustion

Fuel Processing Technology

2020,200:106310

SCIEI同时收录

Jing Zhao,Yufeng Zhang,Xiaolin Wei*,Teng Lia,Yu Qiao

57

CO2-mediated sulfur evolution chemistry of pyrite oxidation during oxy-fuel combustion

Combustion and Flame

2020,218:75-83

SCIEI同时收录

Yingju Yang,Jing Liu,Zhen Wang,Feng Liu,Junyan Ding

58

Coal and biomass co-pyrolysis in a fluidized-bed reactor: Numerical assessment of fuel type and blending conditions.

Fuel

2020,275:118004

SCIEI同时收录

Tamer M. Ismail; S. W. Banks; Y. Yang; Haiping Yang; Yingquan Chen; A. V. Bridgwater; Khaled Ramzy; M. Abd El-Salam,

59

Coke formation during thermal treatment of bio-oil

Energy & Fuels

2020,34(7):7863-7914

SCIEI同时收录

Xun Hu,Zhanming Zhang,Mortaza Gholizadeh,Shu Zhang,Chun Ho Lam,Zhe Xiong,Yi Wang

60

Collision-induced breakage of agglomerates in homogenous isotropic turbulence laden with adhesive particles

arXiv

2020,1-24

EI收录

Sheng Chen,Shuiqing Li

61

Combined Light Extinction and Scattering Measurement for Measuring a Low-Particulate-Mass Concentration with a White Cell-Based Optical System

Energy & Fuels

2020,34(6):7726-7734

SCIEI同时收录

Meng Jiang,Xiaowei Liu,Jinke Han,Zhaofeng Wang,Minghou Xu

62

Combustion and Pyrolysis Characteristics of Hydrochar Prepared by Hydrothermal Carbonization of Typical Food Waste: Influence of Carbohydrates, Proteins, and Lipids

Energy & Fuels

2020,34 (1):430-439

SCIEI同时收录

Yang Li,Huan Liu*,Kangxin Xiao,Minghao Jin,Han Xiao,Hong Yao

63

Combustion behavior of large size coal over a wide range of heating rates in a concentrating photothermal reactor

Fuel Processing Technology

2020,197:106187

SCIEI同时收录

Li Hanjian,Chi Huanying,Hu Song*,He Limo,Xu Kai,Mohamed E. Mostafa,Saad A. El-Sayed,Wang Yi*,Su Sheng,Xiang Jun

64

Combustion behaviour of biochars thermally pretreated via torrefaction, slow pyrolysis, or hydrothermal carbonisation and co-fired with pulverised coal

Renewable Energy

2020,161:867-877

SCIEI同时收录

Lichun Chen, Chang Wen*, Wenyu Wang, Tianyu Liu, Enze Liu, Haowen Liu, Zexin Li

65

Combustion kinetics and mechanism of biomass pellet

Energy

2020,205:117909

SCIEI同时收录

Inamullah Mian,Xian Li,Omar D. Dacres,Jianjiang Wang,Bo Wei,Yiming Jian, MeiZhong,Jingmei Liu,Fengyun Ma,Noor Rahman

66

Comparative pyrolysis behaviors of stalk, wood and shell biomass: Correlation of cellulose crystallinity and reaction kinetics

Bioresource Technology

2020,310:123498

SCIEI同时收录

Hanping Chen,Zihao Liu,Xu Chen*,Yingquan Chen,Zhiguo Dong,Xianhua Wang,Haiping Yan

67

Comparative study on the performance of different carbon fuels in a molten carbonate direct carbon fuel cell with a novel anode structure

Journal of Power Sources

2020,460: 228101

SCIEI同时收录

Kang Bie,Peifeng Fu*,Yang Liu,Ahsan Muhammad

68

Comparison of combustion efficiency of micro hydrogen jet flames confined in cylindrical tubes of different diameters

Chemical Engineering & Processing

2020,153:108000

SCIEI同时收录

Ming Zhao, Lei Liu, Aiwu Fan

69

Comprehensive mechanism of initial stage for lignin pyrolysis

Combustion and Flame

2020,215:1-9

SCIEI同时收录

Jian Li,Xiaowei Bai,Yang Fang,Yingquan Chen,Xianhua Wang,Hanping Chen,Haiping Yang*

70

Comprehensive Modeling of Sorption-Enhanced Steam Reforming of Coke Oven Gas in a Fluidized Bed Membrane Reactor

Energy & Fuels

2020,34:3065-3086

SCIEI同时收录

Yumin Chen*,Baoxu Zhang,Ruifeng Peng,Xing Chuai,Xin Cui,Bokai Kang,Weijie Yan,Junying Zhang

71

Computational screening of heterocycle decorations in metal-organic frameworks for efficient C2/C1 adsorption and separation

Fuel

2020,279:118431

SCIEI同时收录

Chenkai Gu,Weizhou Wang,Jianbo Hu,Jing Liu

72

Conversion of high-ash microalgae through hydrothermal liquefaction

Sustainable Energy & Fuels

2020,4(6):2782-2791

SCIEI同时收录

Huihui Liu,Yingquan Chen,Haiping Yang,Francesco G. Gentili,Ulf Söderlind,Xianhua Wang,Wennan Zhang,Hanping Chen

73

Co-pyrolysis characteristics of polysaccharides-cellulose and the co-pyrolyzed compound distributions over two kinds of zeolite catalysts

International Journal of Energy Research

2020,44(8):6350-6362

SCIEI同时收录

Bin Cao,Yangkai Sun,Jianping Yuan,Shuang Wang,Xun Gong,Bahram Barati,Anqing Zheng,Ding Jiang,Yamin Hu,Chuan Yuan,Zhixia He

74

Co-pyrolysis of microalgae with low-density polyethylene (LDPE) for deoxygenation and denitrification

Bioresource Technology

2020,311:123502

SCIEI同时收录

Ziyue Tang,Wei Chen,Junhao Hu*,Siqin Li,Yingquan Chen,Haiping Yang,Hanping Chen

75

Corrigendum to ‘Local reactive boundary scheme for irregular geometries in lattice Boltzmann method'

International Journal of Heat and Mass Transfer

2020,153:119644

SCIEI同时收录

Long Ju, Chunhua Zhang, Zhaoli Guo*

76

Deactivation mechanism of KCl and K2SO4 poisoned V2O5/WO3-TiO2 catalyst on gaseous elemental mercury oxidation

Fuel

2020,278:118245

SCIEI同时收录

Jingyuan Hu,Guangqian Luo,Zehua Li,Mengyuan Liu,Renjie Zou,Xian Li,Hong Yao

77

Deep dewatering of sewage sludge and simultaneous preparation of derived fuel via carbonaceous skeleton-aided thermal hydrolysis

Chemical Engineering Journal

2020,402:126255

EI收录

Jiaxing Wang,Huan Liua,Hongping Deng,Minghao Jin,Han Xiao,Hong Yao

78

Deep insight into the effect of NaCl/HCl/SO2/CO2 in simulated flue gas on gas-phase arsenic adsorption over mineral oxide sorbents

Journal of Hazardous Materials

2020,403:123617

SCIEI同时收录

Shenghui Yu, Cheng Zhang, Lun Ma, Peng Tan, Qingyan Fang and Gang Chen

79

Dependence of the blowout limit on flow structure, heat transfer, and pressure loss in a bluff-body micro-combustor

International Journal of Hydrogen Energy

2020,45(38):19912-19925

SCIEI同时收录

Minghao Wang,Pengfei Li,Feifei Wang

80

Development and evaluation of magnetic iron-carbon sorbents for mercury removal in coal combustion flue gas

Journal of the Energy Institute

2020,93:1615-1623

SCIEI同时收录

Yu Chen,Xin Guo*,Fan Wu

81

Development of tailor-made oxygen carriers and reactors for chemical looping processes at Huazhong University of Science & Technology.

International Journal of Greenhouse Gas Control

2020,93:102898

SCIEI同时收录

Haibo Zhao*,Xin Tian,Jinchen Ma,Mingze Su,Baowen Wang,Daofeng Mei

82

DFT insights to mercury species mechanism on pure and Mn doped Fe3O4(1 1 1) surfaces

Applied Surface Science

2020,514:145876

SCIEI同时收录

Jiamin Chen,Wenxin Zhu,Xiong Chang,Ding Ding,Tingting Zhang,Changsong Zhou*,Hao Wu,Hongmin Yang,Lushi Sun

83

DFT study on Hg0 adsorption over graphene oxide decorated by transition metals (Zn,Cu and Ni)

Applied Surface Science

2020,525:146519

SCIEI同时收录

Yili Zhang,Yongchun Zhao*,Yingju Yang,Pengfei Liu,Jing Liu,Junying Zhang*

84

Different impacts of magnesium on the catalytic activity of exchangeable calcium in coal gasification with CO2 and steam

Fuel

2020,266:117050

SCIEI同时收录

Ge Yu,Dunxi Yu*,Fangqi Liu,Jingkun Han,XinYu,Jianqun Wu,Minghou Xu

85

Discrete unified gas kinetic scheme for all Knudsen number flows. IV. Strongly inhomogeneous fluids

Physical Review E

2020,101:043303

SCIEI同时收录

Baochao Shan,Peng Wang,Yonghao Zhang, Zhaoli Guo*

86

Discrete unified gas kinetic scheme for steady multiscale neutron transport

Journal of Computational Physics

2020,423:109767

SCIEI同时收录

Xiafeng Zhou,Zhaoli Guo

87

Distributed thermal management system for downhole electronics at high temperature

Applied Thermal Engineering

2020,180:115853

SCIEI同时收录

Wei Lan,Jiawei Zhang,Jiale Peng,Yiming Ma,Shuling Zhou,Xiaobing Luo

88

Dopant screening of modified Fe2O3 oxygen carriers in chemical looping hydrogen production

Fuel

2020,262:116489

SCIEI同时收录

Yuchuan Feng,Nana Wang,Xin Guo*,Shuoxin Zhang

89

Dual-band tunable narrowband near-infrared light trapping control based on a hybrid grating-based Fabry–Perot structure

Optics Express

2020,28(2):1647-1656

SCIEI同时收录

Kun Zhou,Qiang Cheng*,Lu Lu,Bowen Li,Jinlin Song,Zixue Luo

90

Dynamic Modeling on the Mode Switching Strategy of a 35 MW th Oxy-fuel Combustion Pilot Plant

Energy & Fuels

2020,34(2):2260-2271

SCIEI同时收录

Zihan Chen,Xiang Zhang,Wei Luo,Junjun Guo,Zhang Tai,Pengfei Li,Zhaohui Liu*

91

Dynamic thermal camouflage via a liquid-crystalbased radiative metasurface

Nanophotonics

2020,9(4):855-863

SCIEI同时收录

Yida Liu,Jinlin Song,Weixian Zhao,Xuecheng Ren,Qiang Cheng,Xiaobing Luo,Nicholas,Xuanlai Fang*,Run Hu*

92

Dynamics of a holder-stabilized laminar methane-air premixed flame in a preheated mesoscale combustor at ultra-lean condition

Fuel

2020,279:118473

SCIEI同时收录

Jianlong Wan,Haibo Zhao*

93

Effect of burner diameter on structure and instability of turbulent premixed flames

Fuel

2020,271:117545

SCIEI同时收录

Xin Wang,Xiaobei Cheng*,Hao Lu,Fumin Pan,Longjiang Qin,Zhaowen Wang

94

Effect of CO2 and H2O on Char Properties. Part 1: Pyrolysis Char Structure and Reactivity

Energy & Fuels

2020,34(4):4243-4250

SCIEI同时收录

Juncheng Ouyang,Dikun Hong,Liangkui Jiang,Zehua Li*,Huan Liu,Guangqian Luo,Hong Yao

95

Effect of CO2 and H2O on Char Properties. Part 2: In Situ and Ex Situ Char in Oxy-Steam Combustion

Energy & Fuels

2020,34(6):7554-7563

SCIEI同时收录

Zehua Li,Renjie Zou,Dikun Hong,Juncheng Ouyang,Liangkui Jiang,Huan Liu,Guangqian Luo,Hong Yao

96

Effect of CO2 atmosphere on Ca-containing mineral transformation behaviors during a Ca dominated coal co-firing with a Si/Al dominated coal in oxy-fuel condition

Journal of the Energy Institute

2020,93(6):2536-2543

SCIEI同时收录

Lun Ma,Xinke Chen,Shenghui Yu,Zhongjian Zhang,Qingyan Fang,Cheng Zhang,Gang Chen

97

Effect of combining water washing and carbonisation on the emissions of PM10 generated by the combustion of typical herbs

Fuel Processing Technology

2020,200:106301

SCIEI同时收录

Wenyu Wang, Chang Wen*, Lichun Chen, Tianyu Liu, Changkang Li, Enze Liu, Yang Zhang

98

Effect of conjugate heat exchange of flame holder on laminar premixed flame stabilization in a meso-scale diverging combustor

Energy

2020,198:117294

SCIEI同时收录

Jianlong Wan,Haibo Zhao*

99

Effect of deashing on activation process and lead adsorption capacities of sludge-based biochar

Science of the Total Environment

2020,716:137016

SCIEI同时收录

Junjie Zhang,Jingai Shao*,Qianzheng Jin,Xiong Zhang,Haiping Yang,Yingquan Chen,Shihong Zhang,Hanping Chen

100

Effect of high heating rates on products distribution and sulfur transformation during the pyrolysis of waste tires

Waste Management

2020,118:9-17

SCIEI同时收录

Hao Wang,Hongyun Hu*,Yuhan Yang,Huan Liu,Hua Tang,Sihua Xu,Aijun Li ,Hong Yao

101

Effect of occurrence modes of nickel and vanadium on gasification characteristics of petroleum coke

Fuel

2020,263:116686

SCIEI同时收录

Tianyu Li,Ben Wang*,Wei Li,Jun Nie,Zijian Song,Wu Yang,Chuan Ma,Lushi Sun

102

Effect of oxygen concentration on combustion behavior of single coal pellets from three different ranks in a concentrating photothermal reactor

Fuel

2020,269:117372

SCIEI同时收录

Hanjian Li,Huanying Chi,Song Hu,Gongxiang Song,Huini Leong,Kai Xu,Limo He,Yi Wang,Sheng Su,Jun Xiang

103

Effect of particle size on phase transitions of positive active materials made from novel leady oxide during soaking process and its influence on lead-acid battery capacity

Journal of Energy Storage

2020,28:101175

SCIEI同时收录

Wang Junxiong,Li Mingyang,Hu Jingping,Ke Yan,Yu Wenhao,Wang Zhongyi,Liang Sha,Xiao Keke,Hou Huijie*,Yang Jiakuan*

104

Effect of phosphorus-modified biochars on immobilization of Cu(II),Cd(II), and As(V) in paddy soil

Journal of Hazardous Materials

2020,390:121349

SCIEI同时收录

Han Zhang,Jingai Shao,Shihong Zhang*,Xiong Zhang,Hanping Chen

105

Effect of separated over-fire air angle on combustion and NOx emissions in a down-fired utility boiler with a novel combustion system

Process Safety and Environmental Protection

2020,138:57-66

SCIEI同时收录

Lun Ma,Shenghui Yu,Qingyan Fang,Cheng Zhang,Gang Chen

106

Effect of Sodium Bromide on CaO-Based Sorbents Derived from Three Kinds of Sources for CO2 Capture

ACS Omega

2020,5(29):17908-17917

SCI收录

Cheng Shen,Cong Luo, Tong Luo, Jiaxin Xu, Bowen Lu, Shaolong Liu,Liqi Zhang

107

Effect of temperature on multiple competitive processes for co-production of carbon nanotubes and hydrogen during catalytic reforming of toluene

Fuel

2020,264:116749

SCIEI同时收录

Limo He,Guang Liao,Song Hu*,Long Jiang,Hengda Han,Hanjian Li,Qiangqiang Ren,Mohamed E.Mostafa,XunHu,Yi Wang,Sheng Su,Jun Xiang

108

Effect of temperature on the product characteristics and fuel-nitrogen evolution during chromium-tanned solid wastes pyrolysis polygeneration

Journal of Cleaner Production

2020,254:120020

SCIEI同时收录

Han Zhang,Xiong Zhang,Jingai Shao,Haining Wang,Shihong Zhang*,Hanping Chen

109

Effect of the Composition of Additive Ash on the Thermal Behavior of Petroleum Coke Ash during Gasification

Energy & Fuels

2020,34(10):12126-12134

SCIEI同时收录

Wei Li, Ben Wang,* Jun Nie, Wu Yang, Lushi Sun, Deepak Pudasainee, and Rajender Gupta

110

Effect of thermal condition of solid wall on the stabilization of a preheated and holder-stabilized laminar premixed flame

Energy

2020,200:117548

SCIEI同时收录

Jianlong Wan*,Haibo Zhao*

111

Effects of channel length on propagation behaviors of non-premixed H2-air flames in Y-shaped micro combustors

International Journal of Hydrogen Energy

2020,45(39):20449-20457

SCIEI同时收录

Ying Xiang, Shixuan Wang, Zili Yuan, Aiwu Fan

112

Effects of gas and particle radiation on IFRF 2.5 MW swirling flame under oxy-fuel combustion

Fuel

2020,263:116634

SCIEI同时收录

Junjun Guo,Fan Hu,Xudong Jiang,Pengfei Li,Zhaohui Liu*

113

Effects of hemicellulose, cellulose and lignin on the ignition behaviors of biomass in a drop tube furnace

Bioresource Technology

2020,310:123456

SCIEI同时收录

Shusen Wang,Chun Zou*,Chun Lou,Haiping Yang,Mei Mei, Huixiang Jing,Sizhe Cheng

114

Effects of kaolin-limestone blended additive on the formation and emission of particulate matter: Field study on a 1000MW coal-firing power station

Journal of Hazardous Materials

2020,399:123091

SCIEI同时收录

Xiaowei Liu , Yishu Xu, Jiuxin Qi, Hao Wang, Tianpeng Zhang and Minghou Xu

115

Effects of KCl, KOH and K2CO3 on the pyrolysis of Cβ-O type lignin-related polymers

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

2020,147:104809

SCIEI同时收录

Li Yin,Erwei Leng*,Yang Fang,Tingfeng Liu,Xun Gong**,Junbo Zhou

116

Effects of pressure and residence time on limonene production in waste tires pyrolysis process

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

2020,151:104899

SCIEI同时收录

Sijie Ma,Huini Leong,Limo He,Zhe Xiong,Hengda Han,Long Jiang,Yi Wang,Song Hu,Sheng Su,Jun Xiang

117

Effects of temperature, atmosphere, silicon occurrences on fine particle formation from vaporization during high-silicon coal combustion

Fuel

2020,280:118649

SCIEI同时收录

Bengen Gong,Chong Tian,Zhuo Xiong,Yan Yang,Jun Wu,Wenju Li, Yi Du,Huan Liu,Yi Wang,Yongchun Zhao,Junying Zhang

118

Effects of the Gas-/Liquid-Phase Interactions on the Evolution of Bio-oil during Its Thermal Treatment

Energy & Fuels

2020,34(7):8482-8492

SCIEI同时收录

Zhe Xiong,Long Jiang,Jun Xu,Qiaoling Li,Wei Deng,Sheng Su,Song Hu,Yi Wang, Jun Xiang

119

Effects of various occurrence modes of inorganic components on the emissions of PM10 during torrefied biomass combustion under air and oxy-fuel conditions

Applied Energy

2020,259(1):114153

SCIEI同时收录

Wenyu Wang, Chang Wen*, Tianyu Liu, Changkang Li, Lichun Chen, Jianqun Wu, Yuhao Shao, Enze Liu

120

Effects of wall temperature on methane MILD combustion and heat transfer behaviors with non-preheated air

Applied Thermal Engineering

2020,174:115282

SCIEI同时收录

Shunta Xu,Yaojie Tu,Pu Huang,Congcong Luan,Zean Wang,Bing Shi,Hao Liu*,Zhaohui Liu

121

Efficient Sm modified Mn/TiO2 catalysts for selective catalytic reduction of NO with NH3 at low temperature

Applied Catalysis A-General

2020,592:117413

SCIEI同时收录

Lijun Liu,Kai Xu,Sheng Su*,Limo He,Mengxia Qing,Huanying Chi,Tao Liu,Song Hu,Yi Wang, Jun Xiang

122

Electrical Double Layer of Linear Tricationic Ionic Liquids at Graphite Electrode

Journal of Physical Chemistry C

2020,124(29):15723-15729

SCIEI同时收录

Dandan Li,Yanru Yang,Xiaodong Wang,Guang Feng

123

Elucidating the mechanism of Hg0 oxidation by chlorine species over Co3O4 catalyst at molecular level

Applied Surface Science

2020,513:145885

SCIEI同时收录

Zhen Wang,Jing Liu*,Yingju Yang,Fenghua Shen,Yingni Yu,Xuchen Yan

124

Emerging Materials and Strategies for Personal Thermal Management

Advanced Energy Materials

2020,10(17):1903921

SCIEI同时收录

Run Hu*,Yida Liu,Sunmi Shin,Shiyao Huang,Xuecheng Ren,Weicheng Shu,Jingjing Cheng,Guangming Tao,Weilin Xu,Renkun Chen,Xiaobing Luo*

125

Emission reduction of PM10 via pretreatment combining water washing and carbonisation during rice straw combustion: focus on the effects of pretreatment and combustion conditions

Fuel Processing Technology

2020,205:106412

SCIEI同时收录

Wang Wenyu, Wen Chang*, Liu Tianyu, Li Changkang, Xu Jingying, Liu Enze, Liu Haowen, Yan Kai

126

Enhanced 2,4,6-trichlorophenol degradation and biogas production with a coupled microbial electrolysis cell and anaerobic granular sludge system

Bioresource Technology

2020,303:122958

SCIEI同时收录

Qian Zhu,Chenpeng Bu,Changzhu Yang,Jingping Hu,Bingchuan Liu,Sha Liang,Keke Xiao,Jiakuan Yang,Huijie Hou*

127

Enhanced quorum sensing of anode biofilm for better sensing linearity and recovery capability of microbial fuel cell toxicity sensor

Environmental Research

2020,181:108906

SCIEI同时收录

Jingyi Pan,Jingping Hu,Bingchuan Liu,Jianfeng Li,Dongliang Wang,Chenpeng Bu,Xiaoxuan Wang,Keke Xiao,Sha Liang,Jiakuan Yang,Huijie Hou*

128

Enhanced sludge dewaterability with sludge-derived biochar activating hydrogen peroxide: Synergism of Fe and Al elements in biochar

Water Research

2020,182:115927

SCIEI同时收录

Shuangyi Tao,Sha Liang,Ye Chen,Wenbo Yu,Huijie Hou,Jingjing Qiu,Yuwei Zhu,Keke Xiao,Jingping Hu,Bingchuan Liu,Yanfei Wang,Jiakuan Yang*

129

Enhanced wet flue gas desulfurization properties by additives of organic acids, organic salts, inorganic salts, and organic amines

Energy & Fuels

2020,34(11):14429-14438

SCIEI同时收录

Jiatao Xiang, Zhen Zhang, Luning Tian, Qinghua Zhao, Haiping Yang, Xiong Zhang,* Jingai Shao,
Shihong Zhang, and Hanping Chen

130

Enhancement of CeO2modified commercial SCR catalyst for synergistic mercury removal from coal combustion flue gas

RSC Advances

2020,10(42):25325-25338

SCIEI同时收录

Shibo Zhang,Qingzhu Zhang,Yongchun Zhao,Jianping Yang,Yang Xu,Junying Zhang

131

Enrichment mechanism of arsenic in fine ash deposits during co-combustion of rice husk and coal

Fuel

2020,281:118712

SCIEI同时收录

Huimin Liu,Yueming Wang,Hongyun Hu,Biao Fu,Hong Yao,Jost O.L.Wendt

132

Ethanol steam reforming over cobalt catalysts: Effect of a range of additives on the catalytic behaviors

Journal of Cleaner Production

2020,93:165-184

SCIEI同时收录

Yuhang Li,Zhanming Zhang,Peng Jia,Dehua Dong,Yi Wang,Song Hu,Jun Xiang,Qing Liu,Xun Hu

133

Evaluation of performance of near-field thermophotovoltaic systems based on entropy analysis

Journal of Applied Physics

2020,127:063104

SCIEI同时收录

Bowen Li,Qiang Cheng*,Jinlin Song,Kun Zhou,Lu Lu,Zixue Luo

134

Evaluation of radiative entropy generation in a high temperature system including H2O, CO2 and soot with non-gray wall

Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer

2020,253:107175

SCIEI同时收录

Zhongnong Zhang,Chun Lou,Zhi Li,Yan Long

135

Evaluation, development, and application of a new skeletal mechanism for fuel-NO formation under air and oxy-fuel combustion

Fuel Processing Technology

2020,199:106256

SCIEI同时收录

Fan Hu,Pengfei Li*,Kai Wang,Wenhao Li,Junjun Guo,Lu Liu,Zhaohui Liu

136

Evaluation, Reduction, and Validation of a New Reduced Mechanism for Bio-syngas Combustion

Proceedings of the Chinese Society of Electrical Engineering

2020,40(4):4516-4525

EI收录

Liang Li,Pengfei Li,Fan Hu,Teng Guo,Zhaohui Liu

137

Evolution characteristics of different types of coke deposition during catalytic removal of biomass tar

Journal of the Energy Institute

2020,93(6):2497-2504

SCIEI同时收录

Limo He, Guang Liao, Hanjian Li, Qiangqiang Ren, Song Hu, Hengda Han, Jun Xu, Long Jiang, Sheng Su, Yi Wang, Jun Xiang

138

Evolution of nitrogen/oxygen substituted aromatics from sludge to light and heavy volatiles

Journal of Cleaner Production

2020,257:120327

SCIEI同时收录

Hengda Han,Song Hu*,Aishu Li,Yani Zhang,Zhe Xiong,Sijie Ma,Limo He,Hanjian Li,Yi Wang*,Sheng Su,Jun Xiang

139

Evolution of pore structure and fractal characteristics of coal char during coal gasification

Journal of the Energy Institute

2020,93:1999-2005

SCIEI同时收录

Daqian Wang,Haiping Yang*,Yang Wu,Chuang Zhao,Fudong Ju,Xianhua Wang,Shihong Zhang,Hanping Chen

140

Excellent performance of porous carbon from urea-assisted hydrochar of orange peel for toluene and iodine adsorption

Chemical Engineering Journal

2020,382:122997

SCIEI同时收录

Kangxin Xiao,Huan Liu*,Yang Li,Guangyan Yang,Yijie Wang,Hong Yao

141

Excess enthalpy combustion of methane-air in a novel micro non-premixed combustor with a flame holder and preheating channels

Fuel

2020,271:117518

SCIEI同时收录

Jianlong Wan*,Yongjia Wu,Haibo Zhao*

142

Experiment and simulation of the pneumatic classification and drying of coking coal in a fluidized bed dryer

Chemical Engineering Science

2020,214:115364

SCIEI同时收录

Qi Chen,Junhao Hu,Haiping Yang*,Daqian Wang,Huihui Liu,Xianhua Wang,Hanping Chen

143

Experimental and Density Functional Theory Study of the Adsorption Characteristics of CaO for SeO2 in Simulated Flue Gas and the Effect of CO2

Energy & Fuels

2020,34:10872-10881

SCIEI同时收录

Changle Yuan, Cheng Zhang,* Shenghui Yu, Hao Xu, Xin Li, Qingyan Fang, and Gang Chen*

144

Experimental and kinetic modelling investigation on the effects of crystallinity on cellulose pyrolysis

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

2020,152:104863

SCIEI同时收录

E. Leng,A.I. Ferreiro,T. Liu,X. Gong,M. Costa*,X. Li,M. Xub*

145

Experimental and Kinetic Study on CaO-based CO2 Sorbent Pellets with Different Binders

Energy & Fuels

2020,34:2028-2034

SCIEI同时收录

Yang Zhang,Xun Gong*,Yang Peng,Erwei Leng,Yang Li,Xiaomin Li

146

Experimental and numerical study on the ignition delay times of dimethyl ether/ethane/oxygen/carbon dioxide mixtures

Fuel

2020,280:118675

SCIEI同时收录

Lixin Lu,Chun Zou,Wenxiang Xia,Qianjin Lin,Haiyang Shi

147

Experimental and simulated study on the ignition delay time of dimethyl ether/n-heptane/oxygen/argon mixtures

Fuel

2020,264:116812

SCIEI同时收录

Lixin Lu,Chun Zou*,Qianjin Lin,Yang Liu,Huixiang Jing

148

Experimental and theoretical insights into the effect of syngas components on Hg0 removal over CoMn2O4 sorbent

Industrial & Engineering Chemistry Research

2020,59(16): 8078-8085

SCIEI同时收录

Zhen Wang,Yingju Yang*,Jing Liu*,Feng Liu,Xuchen Yan

149

Experimental investigation on soot formation characteristics of n-heptane/butanol isomers blends in laminar diffusion flames

Energy

2020,211:118714

SCIEI同时收录

Yang Liu, Xiaobei Cheng*, Longjiang Qin, Xin Wang, Junjie Yao, Hui Wu

150

Experimental research on denitrification and elemental mercury removal by Surface Dielectric Barrier Discharge

Process Safety and Environmental Protection

2020,125:307-316

SCIEI同时收录

Jie Yu, Dingshun Wang, Zhao Zeng, Lushi Sun

151

Experimental study and mechanism analysis of NO formation during volatile-N model compounds combustion in H2O/CO2 atmosphere

Fuel

2020,273:117722

SCIEI同时收录

Qiangqiang Ren,Huanying Chi,Jian Gao,Chunxiu Zhang,Sheng Su*,Huini Leong,Kai Xu,Song Hu,Yi Wang,Jun Xiang

152

Experimental study of microwave assisted spark ignition on expanding C2H2-Air spherical flames

Combustion and Flame

2020,222:111-122

SCIEI同时收录

Xinhua Zhang,Zhaowen Wang,Huimin Wu,Dong Zhou,Sheng Huang,Xiaobei Cheng*,Jyh-Yuan Chen

153

Experimental study of the flame propagation characteristics of pulverized coal in an O2/CO2 atmosphere

Fuel

2020,262:116678

SCIEI同时收录

Yijun Zhao,Wenda Zhang,Dongdong Feng,Pengxiang Wang,Shaozeng Sun,Jiangquan Wu,Pengfei Li

154

Experimental study on blow-off limit of a preheated and flame holder-stabilized laminar premixed flame

Chemical Engineering Science

2020,223:115754

SCIEI同时收录

Jianlong Wan,Haibo Zhao*

155

Experimental Study on Co-Firing of Coal and Brewery Wastewater Sludge

Applied Sciences

2020,10(21):7589

SCIEI同时收录

Zixue Luo*, Danxia Xu, Yanxiong Ma, Qiang Cheng.

156

Experiments and kinetic modeling of NO reburning by CH4 under high CO2 concentration in a jet-stirred reactor

Fuel

2020,270:117476

SCIEI同时收录

Pengfei Li*,Wenhao Li,Kai Wang,Fan Hu,Cuijiao Ding,Junjun Guo,Zhaohui Liu

157

Experiments for combustion temperature measurements in a sugarcane bagasse large-scale boiler furnace

Applied Thermal Engineering

2020,175:115433

SCIEI同时收录

Carlos T.Salinas*,Yang Pu,Chun Lou,Débora B.dos Santos

158

Exploring the microscopic reaction mechanism of H2S and COS with CuO oxygen carrier in chemical looping combustion

Fuel Processing Technology

2020,205:106431

SCIEI同时收录

Chaohe Zheng,Haibo Zhao*

159

Extraction of nitrogen compounds from tobacco waste via thermal treatment

Energies

2020,13(18):4619

SCIEI同时收录

Min Wei,Fu Yang,Xuyan Song,Ran Li,Xi Pan,Qiang Gao,Yunlu He,Mingqiao Ye*,Hongyun Hu

160

Fate of heavy metals during molten salts thermal treatment of municipal solid waste incineration fly ashes

Waste Management

2020,103:334–341

SCIEI同时收录

Kang Xie,Hongyun Hu*,Sihua Xu,Tongzhou Chen,Yongda Huang,Yuhan Yang,Fu Yang,
Hong Yao

161

Fe and N co-doped carbon derived from melamine resin capsuled biomass as efficient oxygen reduction catalyst for air-cathode microbial fuel cells

International Journal of Hydrogen Energy

2020,45:3163-3175

SCIEI同时收录

Dongliang Wang,Jingping Hu,Jiakuan Yang,Keke Xiao,Sha Liang,Jikun Xu,Bingchuan Liu*,Huijie Hou*

162

Flaming combustion and smoldering of active impregnated cigarette butts: A novel method for synthesis of nanostructured MnOx catalysts for NOx reduction

Fuel

2020,277:118230

SCIEI同时收录

Zijian Zhou,Xiaowei Liu,Chengpu Li,Yuandong Yang,Jie Xu,Minghou Xu

163

Flammability limit of methane-air nonpremixed mixture in a micro preheated combustor with a flame holder

Chemical Engineering Science

2020,227:115914

SCIEI同时收录

Jianlong Wan,Haibo Zhao

164

Formation of highly graphitic char derived from phenolic resin carbonization by Ni-Zn-B alloy

Environmental Science and Pollution Research

2020,27(18):22639-22647

SCIEI同时收录

Qiangqiang Ren,Limo He,Song Hu*,Hanjian Li,Shanxue Li,Zengtong Deng,Gongxiang Song,Sheng Su1,Yi Wang*,Jun Xiang

165

Gas-pressurized torrefaction of biomass wastes: Roles of pressure and secondary reactions

Bioresource Technology

2020,313:123640

SCIEI同时收录

Shan Tong,Yiming Sun,Xian Li*,Zhenzhong Hu,Omar D. Dacres,Nakorn Worasuwannarak,Guangqian Luo,Huan Liu,Hongyun Hua,Hong Yao

166

Gas-pressurized torrefaction of biomass wastes: The effect of varied pressure on pyrolysis kinetics and mechanism of torrefied biomass

Fuel

2020,276:118132

SCIEI同时收录

Omar D. Dacres,Shan Tong,Xian Li*,Yiming Sun,Feng Wang,Guangqian Luo,Huan Liu,Hongyun Hu,Hong Yao

167

Geochemistry effects of supercritical CO2 and H2O on the mesopore and macropore structures of high-rank coal from the Qinshui Basin, China

International Journal of Coal Geology

2020,223:103467

SCIEI同时收录

Yi Du,Changqing Fu*,Zhejun Pan,Shuxun Sang*,Wenfeng Wang,Shiqi Liu,Yongchun Zhao,Junying Zhang*

168

Graphitic porous carbon with multiple structural merits for high-performance organic supercapacitor

Journal of Power Sources

2020,447:228759

SCIEI同时收录

Fei Sun,Dongyang Wu,Jihui Gao,Tong Pei,Yingquan Chen,Kunfang Wang,Haiping Yang,Guangbo Zhao

169

Heat vortex in hydrodynamic phonon transport of twodimensional materials

Scientific reports

2020,10(1):8272

SCI收录

Man-Yu Shang,Chuang Zhang,ZhaoliGuo*,Jing-Tao Lü*

170

Hemicellulose pyrolysis mechanism based on functional group evolutions by two-dimensional perturbation correlation infrared spectroscopy

Fuel

2020,267:117302

SCIEI同时收录

Haiping Yang,Shujuan Li,Biao Liu,Yingquan Chen*,Jianjun Xiao,Zhiguo Dong,Meng Gong,Hanping Chen

171

Heterogeneous reactions behaviors of pulverized coal MILD combustion under different injection conditions

Fuel

2020,275:117925

SCIEI同时收录

Zewu Zhang,Bowen Lu,Zhenghong Zhao,Liqi Zhang,Yuxiao Chen,Cong Luo,Chuguan Zheng

172

Hierarchical porous carbon derived from wood tar using crab as the template: Performance on supercapacitor

Journal of Power Sources

2020,455:227982

SCIEI同时收录

Jing Wu,Mingwei Xia,Xiong Zhang,Yingquan Chen*,Fei Sun,Xianhua Wang,Haiping Yang,Hanping Chen

173

High purity H2 production from sorption enhanced bio-ethanol reforming via sol-gel-derived Ni–CaO–Al2O3 bi-functional materials

International Journal of Hydrogen Energy

2020,45(59):34449-34460

SCIEI同时收录

Liang Liu, Dikun Hong, Nana Wang, Xin Guo*

174

High-efficiency CuCe(rod) catalysts for CO2 hydrogenation with high Cu content

Fuel

2020,276:118135

SCIEI同时收录

Bowen Lu,Zewu Zhang,Xiaoshan Li,Cong Luo,Yongqing Xu,Liqi Zhang*

175

Highly efficient cycloaddition of diluted and waste CO2 into cyclic carbonates catalyzed by porous ionic copolymers

Journal of CO2 Utilization

2020,36:169-176

SCIEI同时收录

Wei Hui,Xue Mei He,Xinyi Xu,Yuemiao Chen,Yan Zhou,Zhangmin Li,Liqi Zhang,Duanjian Tao*

176

Highly efficient separations of C2H2 from C2H2/CO and C2H2/H2 in metal–organic frameworks with ZnF2 chelation: A molecular simulation study

Fuel

2020,271:117598

SCIEI同时收录

Chenkai Gu,Jing Liu*,Jianbo Hu,Dawei Wu

177

Hydrogen production via steam reforming of coke oven gas enhanced by steel slag-derived CaO

International Journal of Hydrogen Energy

2020,45:13231-13244

SCIEI同时收录

Baoxu Zhang,Yumin Chen*,Bokai Kang,Jianfeng Qian,Xing Chuai,Ruifeng Peng,Zhipeng Li,Feiqiang Guo,Weijie Yan,Junying Zhang

178

Hydrothermal Treatment of High Ash Microalgae: Focusing on the Physicochemical and Combustion Properties of Hydrochars

Energy & Fuels

2020,34(2):1929-1939

SCIEI同时收录

Huihui Liu,Yingquan Chen,Haiping Yang,Francesco G. Gentili,Ulf Söderlind,Xianhua Wang*,Wennan Zhang, Hanping Chen

179

Importance of the synergistic effects between cobalt sulfate and tetrahydrofuran for selective production of 5-hydroxymethylfurfural from carbohydrates

Catalysis Science & Technology

2020,10:2293–2302

EI收录

Kai Sun,Yuewen Shao,Qingyin Li,Lijun Zhang,Zhengmao Ye,Dehua Dong,Shu Zhang,Yi Wang,Xueli Li*,Xun Hu*

180

Improvement of sludge dewaterability by ammonium sulfate and the potential reuse of sludge as nitrogen fertilizer

Environmental Research

2020,191:110050

SCIEI同时收录

Kangyue Pei,Keke Xiao*,Huijie Hou*,Shuangyi Tao,Qi Xu,Bingchuan Liu,Zecong Yu,Wenbo Yu,Hui Wang,Ying Xue,Sha Liang,Jingping Hu,Huali Deng,Jiakuan Yang

181

Incorporating highly dispersed and stable Cu+ into TiO2 lattice for enhanced photocatalytic CO2 reduction with water

Applied Surface Science

2020,507:145095

SCIEI同时收录

Zhuo Xiong,Zuwei Xu,Youzi Li,Liangchen Dong,Junyi Wang,Jiangting Zhao,Xiaoxiang Chen,Yongchun Zhao*,Haibo Zhao*,Junying Zhang

182

In-Depth Experimental Study on Thermochemical Conversion of Furan in Molten Alkali Carbonates

Energy & Fuels

2020,34(10):12724-12733

SCIEI同时收录

Fu Yang, Hongyun Hu,* Qiang Gao, Yuhan Yang, Kai Xu, Tongzhou Chen, Xian Li, Aijun Li,Hong Yao

183

Influence of additives on lignin agglomeration and pyrolysis behavior

Fuel

2020,263:116629

SCIEI同时收录

Jian Li,Xiaowei Bai,Zhiguo Dong,Yingquan Chen,Haiping Yang*,Xianhua Wang,Hanping Chen

184

Influence of different precursors on the characteristic of nitrogen-enriched biochar and SO2 adsorption properties

Chemical Engineering Journal

2020,385:123932

SCIEI同时收录

Junjie Zhang,Jingai Shao,Danru Huang,Ye Feng,Xiong Zhang*,Shihong Zhang,Hanping Chen

185

Influence of relative humidity on real-time measurements of particulate matter concentration via light scattering

Journal of Aerosol Science

2020,139:105462

SCIEI同时收录

Jinke Han,Xiaowei Liu*,Dong Chen,Meng Jiang

186

Influence of Temperature and Residence Time of Gas on Property of Waste Tyre Pyrolysis

Journal of Biobased Materials and Bioenergy

2020,14(1):98-107

EI收录

Haiqing Sui, Xianhua Wang, Zhengshun Wu, Shenghua Wang,Hanping Chen

187

Innovative system configuration analysis and design principle study for different capacity supercritical carbon dioxide coal-fired power plant

Applied Thermal Engineering

2020,174:115298

SCIEI同时收录

Jing Zhou,Meng Zhu,Yifang Tang,Kai Xu*,Sheng Su*,Song Hu,Yi Wang,Jun Xu,Limo He,Jun Xiang

188

Insight into effects of organic and inorganic phosphorus speciations on phosphorus removal efficiency in secondary effluent

Environmental Science and Pollution Research

2020,27:11736-11748

SCIEI同时收录

Qi Xu,Keke Xiao,Hui Wang,Qiongxiang Wu,Sha Liang,Wenbo Yu,Huijie Hou, Bingchuan Liu,Jingping Hu,Jiakuan Yang*

189

Insight into KOH activation mechanism during biomass pyrolysis: Chemical reactions between O-containing groups and KOH

Applied Energy

2020,278:115730

SCIEI同时收录

Wei Chen,Meng  Gong,Kaixu Li,Mingwei Xia,Zhiqun Chen,Haoyu Xiao,Yang Fang,Yingquan Chen,Haiping Yang,Hanping Chen

190

Insight into the Oxidation Mechanism of a Cu-Based Oxygen Carrier (Cu → Cu2O → CuO) in Chemical Looping Combustion

Energy & Fuels

2020,34(7):8718-8725

SCIEI同时收录

Chaohe Zheng,Jie Cao,Yongliang Zhang,Haibo Zhao

191

Insights into the catalytic behavior of LaMnO3 perovskite for Hg0 oxidation by HCl

Journal of Hazardous Materials

2020,383:121156

SCIEI同时收录

Zhen Wang,Jing Liu*,Yingju Yang,Yingni Yu,Xuchen Yan,Zhen Zhang

192

Insights into the H2O/V2O5 Interface Structure for Optimizing Water-splitting

Chinese Journal of Structural Chemistry

2020,383:1211156

SCI收录

Zhang Bingkai,Li Zengzhu,Li Qiang,Lin Zhan*,Liu Jing,Pan Feng

193

In-situ measurement of temperature and alkali metal concentration in municipal solid waste incinerators using flame emission spectroscopy

Waste Management

2020,102:486-491

SCIEI同时收录

Xiaohuang He,Chun Lou*,Yu Qiao*,Mooktzeng Lim

194

Integration of electrochemical and calcium hypochlorite oxidation for simultaneous sludge deep dewatering, stabilization and phosphorus fixation

Science of the Total Environment

2020,750:141408

SCIEI同时收录

Shaogang Hu,Wenjin Zhao,Jingping Hu,Bingchuan Dongliang Wang Liu,Qian Zhu,Jiakuan Yang,Huijie Hou

195

Investigation into Properties of Carbohydrate Polymers Formed from Acid-Catalyzed Conversion of Sugar Monomers/Oligomers over Broslashnsted Acid Catalysts

Energy Technology

2020,8(6):1901476

SCIEI同时收录

Kai Sun,Lijun Zhang,Zhanming Zhang,Yuewen Shao,Yifan Sun,Shu Zhang,Qing Liu,Yi Wang,Guangzhi Hu,Xun Hu

196

Investigation of Gasification Atmosphere on Nickel and Vanadium Transformation of Petroleum Coke by Thermodynamic Equilibrium Calculation

Industrial & Engineering Chemistry Research

2020,58:21208-21218

SCIEI同时收录

Ben Wang,Wei Li,Wu Yang,Jun Nie,Yiding Zhou,Lushi Sun*

197

Investigation on mercury removal and recovery based on enhanced adsorption by activated coke

Journal of Hazardous Materials

2020,384:121354

SCIEI同时收录

Donghai An,Xiaofei Sun,Xingxing Cheng,Lin Cui,Xiaoyang Zhang,Yongchun Zhao,Yong Dong*

198

Investigation on the influence of sulfur and chlorine on the initial deposition/fouling characteristics of a high-alkali coal

Fuel Processing Technology

2020,198:106234

SCIEI同时收录

Shenghui Yu,Cheng Zhang*,Changle Yuan,Hao Xu,Lun Ma,Qingyan Fang,Gang Chen*

199

Investigations on combustion optimization and NOx reduction of a 600-MWe down-fired boiler: Influence of rearrangement of tertiary air and jet angle of secondary air and separated over-fire air

Journal of Cleaner Production

2020,277:124310

SCIEI同时收录

Tao Chen,Yiding Zhou,Ben Wang*,Weili Deng,Zijian Song,Wei Li,Wu Yang,Lushi Sun*

200

Ion Structure Transition Enhances Charging Dynamics in Subnanometer Pores

ACS Nano

2020,14(2):2395-2403

SCIEI同时收录

Tangming Mo,Sheng Bi,Yuan Zhang,Volker Presser,Xuehang Wang,Yury Gogotsi,Guang Feng*

201

Key issues and innovative double-tangential circular boiler configurations for the 1000 MW coal-fired supercritical carbon dioxide power plant

Energy

2020,199:117474

SCIEI同时收录

Jing Zhou,Meng Zhu,Kai Xu,Sheng Su,Yifang Tang,Song Hu,Yi Wang,Jun Xu,Limo He,Jun Xiang

202

Kinetics of redox reactions of CuO@TiO2–Al2O3 for chemical looping combustion and chemical looping with oxygen uncoupling

Combustion and Flame

2020,213:255-267

SCIEI同时收录

Tian Xin,Su Mingze,Zhao Haibo*

203

Kinetics, thermodynamics and synergistic effects analyses of petroleum coke and biomass wastes during H2O co-gasification

International Journal of Hydrogen Energy

2020,45(46):24502-24517

SCIEI同时收录

Elbager M.A. Edreis,Xian Li,Abbas H.A. Atya,Swellam W. Sharshir, Ammar H.Elsheikh,Nasreldin M. Mahmoud,Guangqian Luo,Hong Yao

204

Linking char reactivity to structural and morphological evolution during high pressure pyrolysis of Morupule coal

Chemical Engineering Science:X

2020,8:100072

SCIEI同时收录

Kagiso Bikane,Jie Yu,Xiangyi Long,Nigel Paterson,Marcos Millan

205

Liquid Thermocells Enable Low-Grade Heat Harvesting

Matter

2020,3(5):1400-1402

EI收录

Run Hu,Dongyan Xu,Xiaobing Luo

206

Local reactive boundary scheme for irregular geometries in lattice Boltzmann method

International Journal of Heat and Mass Transfer

2020,150:119314

SCIEI同时收录

Long Ju,Chunhua Zhang,Zhaoli Guo*

207

Low-temperature complete removal of toluene over highly active nanoparticles CuO-TiO2 synthesized via flame spray pyrolysis

Applied Catalysis B-Environmental

2020,264:118427

SCI收录

Lingquan Meng,Haibo Zhao*

208

Machine learning-optimized Tamm emitter for high-performance thermophotovoltaic system with detailed balance analysis

Nano Energy

2020,72:104687

SCIEI同时收录

Run Hu*,Jinlin  Song,Yida Liu,Wang Xi,Yiting Zhao,Xingjian Yu,Qiang Cheng,Guangming Tao*,Xiaobing Luo*

209

Magnetically Tunable Near-Field Radiative Heat Transfer in Hyperbolic Metamaterials

Physical review applied

2020,13:024054

SCIEI同时收录

Song Jinlin,Cheng Qiang*,Lu Lu,Li Bowen,Zhou Kun,Zhang Bo,Luo Zixue,Zhou Xinping

210

Magnetic-field control of near-field radiative heat transfer between graphene-based hyperbolic metamaterials

Applied Physics Letters

2020,117:163901

SCIEI同时收录

Bo Zhang,Jinlin Song,Lu Lu,Bowen Li,Kun Zhou,Qiang Cheng*,Zixue Luo

211

Mechanism of formaldehyde advanced interaction and degradation on Fe3O4 (1 1 1) catalyst: Density functional theory study

Applied Surface Science

2020,520:146324

SCIEI同时收录

Changsong Zhou*,Ding Ding,Wenxin Zhu,Xiong Chang,Tingting Zhang,Hao Wu,Hongmin Yang,Lushi Sun

212

Mechanism study of enhanced interaction between gaseous elemental mercury and hydroxylated UIO-66

Environmental Science and Pollution Research

2020,27:22004-22013

SCIEI同时收录

Changsong Zhou,Wenxin Zhu,Xiong Chang,Ding Ding,Tingting Zhang,Jiamin Chen,Hao Wu,Hongmin Yang,Lushi Sun

213

Mechanistic investigation of elemental mercury adsorption over silver-modified vanadium silicate: A DFT study

Journal of Hazardous Materials

2020,404:124108

SCIEI同时收录

Zijian Zhou,Tiantian Cao,Xiaowei Liu*,Jie Xu,Lidan Deng,Chengpu Li,Jing Liu,Minghou Xu

214

Mechanochemically activated Li4SiO4-based adsorbent with enhanced CO2 capture performance and its modification mechanisms

Fuel

2020,273:117749

SCIEI同时收录

Yuandong Yang,Shun Yao,Yingchao Hu,Jian Sun,Jixue Cao,Qiuwan Li,Wenqiang Liu*

215

Mesoporous N-doped carbon derived from tea waste for high-performance CO2 capture and conversion

Materials Today Communications

2020,22:100849

SCIEI同时收录

Duanjian Tao*, Feifeng Mao,Jingjing Luo,Yan Zhou,Zhangmin Li,Liqi Zhang

216

Metabolomics revealing the response of rice (Oryza sativa L.) exposed to polystyrene microplastics

Environmental Pollution

2020,266(1):115159

SCIEI同时收录

Xiang Wu, Yao Liu, Shanshan Yin, Keke Xiao, Qiao Xiong, Shijie Bian, Sha Liang, Huijie Hou, Jingping Hu and Jiakuan Yang

217

Metal-metal interactions of ternary spinel for efficient NH3-SCR of NOx at low temperature

Energy & Fuels

2020,34(12):15424–15432

SCIEI同时收录

Yingju Yang, Jing Liu*, Xiaorui Du, Junyan Ding, Feng Liu

218

Metal-organic frameworks chelated by zinc fluorides for ultra-high affinity to acetylene during C2/C1 separations

Fuel

2020,266:117037

SCIEI同时收录

Chenkai Gu,Jing Liu*,Jianbo Hu,Dawei Wu

219

Microwave enhanced solidification/stabilization of lead slag with fly ash based geopolymer

Journal of Cleaner Production

2020,272:122957

SCIEI同时收录

Yingfei Sun,Shaogang Hu,Pan Zhang,Khaled Elmaadawy,Yan Ke,Jiahao Li,Mingyang Li,Jingping Hu,Bingchuan Liu,Jiakuan Yang,Sha Liang,Keke Xiao,Huijie Hou

220

Migration and emission behavior of arsenic and selenium in a circulating fluidized bed power plant burning arsenic/selenium-enriched coal

Chemosphere

2020,263:127920

SCI收录

Huang Yongda,Hongyu Gong,Hongyun Hu,Biao Fu,Bing Yuan,Shuai Li,Guangqian Luo,Hong Yao

221

Minireview on Bio-Oil Upgrading via Electrocatalytic Hydrogenation: Connecting Biofuel Production with Renewable Power

Energy & Fuels

2020,34(7):7915-7928

SCIEI同时收录

Chunho Lam*,Wei Deng,Lin Lang,Xin Jin,Xun Hu,Yi Wang*

222

Modeling Study of Selenium Migration Behavior in Wet Flue Gas Desulfurization Spray Towers

Environmental Science & Technology

2020,54(24):16128-16137

SCIEI同时收录

Renjie Zou,Guangqian Luo,Can Fang,Haoyu Zhang,Hongyun Hu,Xian Li,Hong Yao

223

Moisture adsorption and spontaneous combustion characteristics of biomass wastes after degradative solvent extraction

Fuel

2020,266:109-117

SCIEI同时收录

Xianqing Zhu*,Weixiang Qian,Xian Li*,Shan Tong,Zhenzhong Hu,Yun Huang,Ao Xia,Hong Yao

224

Molecular Insight into Microbehaviors of n-Decane and CO2 in Mineral Nanopores

Energy & Fuels

2020,34(3):2925-2935

SCIEI同时收录

Fengjie Peng,Kaiyang Xiong,Runxi Wang,Yufeng Li,Zhaoli Guo,Guang Feng*

225

Molecular understanding of charge storage and charging dynamics in supercapacitors with MOF electrodes and ionic liquid electrolytes

Nature Materials

2020,19(5):552-558

SCIEI同时收录

Sheng Bi,Harish Banda,Ming Chen,Liang Niu,Mingyu Chen,Taizheng Wu,Jiasheng Wang,Runxi Wang,Jiamao Feng,Tianyang Chen,Mircea Dincă  ,Alexei A.Kornyshev*, Guang Feng*

226

Molecular Understanding of Heterogeneous Mercury Adsorption and Oxidation Mechanisms over the CuCl2/TiO2Sorbent

Industrial & Engineering Chemistry Research

2020,59(27):12610-12616

SCIEI同时收录

Yingni Yu,Yingju Yang,Jing Liu*,Zhen Wang,Junyan Ding

227

Molecular mechanistic nature of elemental mercury oxidation by surface oxygens over the Co3O4 Catalyst

Journal of Physical Chemistry C

2020,124(8):4605-4612

SCIEI同时收录

Zhen Wang,Jing Liu*,Yingju Yang,Feng Liu,Yingni Yu,Xuchen Yan

228

Molten salt pyrolysis of biomass: The mechanism of volatile reforming and pyrolysis

Energy

2020,213:118801

SCIEI同时收录

Kuo Zeng,Jun Li,Yingpu Xie,Haiping Yang*,Xinyi Yang,Dian Zhong,Wanxin Zhen,Gilles Flamant,Hanping Chen*

229

Multichannel tunable narrowband mid-infrared optical filter based on phase-change material Ge2Sb2Te5 defect layers

Applied Optics

2020,59(3):595-600

SCIEI同时收录

Kun Zhou, Qiang Cheng, Lu Lu, Bowen Li, Jinlin Song, Mengting Si,Zixue Luo

230

Nanosized Zn-In Spinel-Type Sorbents for Elemental Mercury

Energy & Fuels

2020,34(10):12853-12859

SCIEI同时收录

Chenkai Gu,Yang Liu,Weizhou Wang,Jing Liu*,Jianbo Hu

231

Near complete valorisation of Hybrid pennisetum to biomethane and lignin nanoparticles based on gamma-valerolactone/water pretreatment

Bioresource Technology

2020,305:123040

SCIEI同时收录

Peiwen Wu,Lianhua Li,Yongming Sun,Bing Song*,Yun Yu,Huping Liu

232

Nitrogen/Oxygen Co-Doped Porous Carbon Derived from Biomass for Low-Pressure CO2 Capture

Industrial & Engineering Chemistry Research

2020,59(31):14055-14063

SCIEI同时收录

Dawei Wu, Jing Liu,* Yingju Yang, and Ying Zheng

233

Non-ideal gas dynamics under confinement: rarefaction effect, dense effect and molecular interaction [arXiv]

arXiv

2020,32:19850849

EI收录

Baochao Shan,Peng Wang,Songze Chen,Zhaoli Guo

234

Numerical analysis and modified thermodynamic calculation methods for the furnace in the 1000 MW supercritical CO2 coal-fired boiler

Energy

2020,212:118735

SCIEI同时收录

Jing Zhou,Meng Zhu ,Sheng Su,Lei Chen,Jun Xu**, Song Hu,Yi Wang,Long Jiang,Wenqi Zhong,Jun Xiang

235

Numerical investigation into the decoupling effects of hydrogen blending on flame structure and soot formation in a laminar ethylene diffusion flame

International Journal of Hydrogen Energy

2020,45(31):15672-15682

SCIEI同时收录

Liang Qiu,Yang Hua,Yuan Zhuang,Jiangjun Wei,Yejian Qian,Xiaobei Cheng

236

Numerical Investigation of Degassing Behavior of Highly Viscous Non-Newtonian Fluids under Stirring

Chemical Engineering & Technology

2020,43(1):157-167

EI收录

Qianli Ma,Chunli Shang,Guojun Zhang,Haisheng Fang*

237

Occurrence characteristics of ash-forming elements in sea rice waste and their effects on particulate matter emission during combustion

Fuel

2020,273:117769

SCIEI同时收录

Xiaomin Li,Xun Gong*,Chuxuan Zhang,Tingfeng Liu,Wenyu Wang,Yang Zhang

238

One-step preparation of a N-CNTs@Ni foam electrode material with the co-production of H2 by catalytic reforming of N-containing compound of biomass tar

Fuel

2020,280:118601

SCIEI同时收录

Xiaofei Yin,Limo He,Syed Shatir A. Syed-Hassan,Wei Deng,Peng Ling,Yimin Xiong,Xun Hu,Sheng Su,Song Hu,Yi Wang,Jun Xiang

239

One-Step Synthesis of Nanostructured Cu–Mn/TiO2 via Flame Spray Pyrolysis: Application to Catalytic Combustion of CO and CH4

Energy & Fuels

2020,34:14447-14457

SCIEI同时收录

Xing Yuan,Menglei Qing,Lingquan Meng,Haibo Zhao*

240

Online Measurement of the Flame Temperature and Emissivity during Biomass Volatile Combustion Using Spectral Thermometry and Image Thermometry

Energy & Fuels

2020,34:907-919

SCIEI同时收录

Weijie Yan*,Kuangyu Li,Xianliang Huang,Lingbo Yu,Chun Lou,Yumin Chen

241

Optimization of the Global Reaction Mechanism for MILD Combustion of Methane Using Artificial Neural Network

Energy & Fuels

2020,34:3805-3815

SCIEI同时收录

Jicang Si,Guochang Wang,Pengfei Li,Jianchun Mi*

242

Oxygen vacancy mediated surface charge redistribution of Cu-substituted LaFeO3 for degradation of bisphenol A by efficient decomposition of H2O2

Journal of Hazardous Materials

2020,389:122072

SCIEI同时收录

Keliang Pana,Changzhu Yang,Jingping Hu,Wenlong Yang,Bingchuan Liu,Jiakuan Yang,Sha Liang,Keke Xiao,Huijie Hou*

243

Particle-resolved simulation and modeling of the conversion rate of coal char in chemical looping with oxygen uncoupling

Combustion and Flame

2020,213:331-342

SCIEI同时收录

Su Mingze,Tian Xin,Zhao Haibo*

244

Performance evaluation of microbial fuel cell for landfill leachate treatment: Research updates and synergistic effects of hybrid systems

Journal of Environmental Sciences

2020,96:1-20

SCIEI同时收录

Khaled Elmaadawy,Bingchuan Liu,Jingping Hu,Huijie Hou,Jiakuan Yang

245

Performance of calcium-added molten alkali carbonates for high-temperature desulfurization from pyrolysis gases

Renewable Energy

2020,145:2245-2252

SCIEI同时收录

Hongyun Hu*,Kang Xie,Tongzhou Chen,Sihua Xu, Fu Yang,Xian Li, Aijun Li,Hong Yao

246

Performance of CuCl2-Modified Activated Carbon on Mercury Capture after Injection in an Entrained Flow Reactor

Industrial & Engineering Chemistry Research

2020,59:5557-5565

SCIEI同时收录

Yu Chen,Huan Liu,Xin Guo*,Fan Wu,Yongchun Zhao,Junying Zhang

247

Permselective ion electrosorption of subnanometer pores at high molar strength enables capacitive deionization of saline water

Sustainable Energy & Fuels

2020,4(3):1285-1295

SCIEI同时收录

Sheng Bi,Yuan Zhang,Luca Cervini,Tangming Mo,John M.Griffin,Volker Presser*,Guang Feng*

248

Perturbation theory of thermal rectification

arXiv

2020,5:19761379

EI收录

Chuang Zhang,Meng An,Zhaoli Guo,Songze Chen

249

Phosphate sequestration by magnetic La-impregnated bentonite granules: A combined experimental and DFT study

Science of the Total Environment

2020,738:139636

SCIEI同时收录

Zhenxing Zhong,Xiejuan Lu,Rui Yan,Shuo Lin ,Xiaohui Wu,Mingjie Huang,Zhengqian Liu,Fugang Zhang,Beiping Zhang,Hongping Zhu,Xin Guo

250

Phosphorus recovery from the liquid phase of anaerobic digestate using biochar derived from iron rich sludge:A potential phosphorus fertilizer

Water Research

2020,174:115629

SCIEI同时收录

Hui Wang,Keke Xiao,Jiakuan Yang*,Zecong Yu,Wenbo Yu, Qi Xu,Qiongxiang Wu, Sha Liang,Jingping Hu, Huijie Hou, Bingchuan Liu

251

Photocatalytic CO2 reduction catalyzed by metalloporphyrin: Understanding of cobalt and nickel sites in activity and adsorption

Applied Surface Science

2020,513:145801

SCIEI同时收录

Jie Xu,Xiaowei Liu*,Zijian Zhou,Minghou Xu

252

Photocatalytic CO2 reduction over postcalcinated atomically thin TiO2 T nanosheets: Residual carbon removal and structure transformation

Journal of CO2 Utilization

2020,41:101262

SCIEI同时收录

Liangchen Dong,Zhuo Xiong*,Yuming Zhou,Jiangting Zhao,Youzi Li,Junyi Wang,Xiaoxiang Chen,Yongchun Zhao*,Junying Zhang

253

Photocatalytic removal of elemental mercury via Ce-doped TiO2 catalyst coupling with a novel optical fiber monolith reactor

Environmental Science and Pollution Research

2020,27:21281-21291

SCIEI同时收录

Feng Xin,Siming Ma,Jianping Yang,Yongchun Zhao,Junying Zhang,Chuguang Zheng

254

Plasma reforming of tar model compound in a rotating gliding arc reactor:Understanding the effects of CO2 and H2O addition

Fuel

2020,259:116271

SCIEI同时收录

Fengsen Zhu,Hao Zhang,Haiping Yang,Jianhua Yan,Xiaodong Lia,Xin Tu*

255

Plasma-Modified N/O-Doped Porous Carbon for CO2 Capture: An Experimental and Theoretical Study

Energy & Fuels

2020,34(5):6077-6084

SCIEI同时收录

Dawei Wu,Yingju Yang*,Jing Liu*,Ying Zheng

256

Pomelo peel-derived, N-doped biochar microspheres as an efficient and durable metal-free ORR catalyst in microbial fuel cells

Sustainable Energy & Fuels

2020,4(4):1642-1653

SCIEI同时收录

Yuyuan Zhang,Lifang Deng*,Huawen Hu,ORCID logo*,Yu Qiao,Haoran Yuan,Dongchu Chen,Menglei Chang,Hongyang Wei

257

Predicting the higher heating value of syngas pyrolyzed from sewage sludge using an artificial neural network

Environmental Science and Pollution Research

2020,27:785-797

SCIEI同时收录

Hongsen Li,Qi Xu,Keke Xiao,Jiakuan Yang*,Sha Liang,Jingping Hu,Huijie Hou,
Bingchuan Liu

258

Prediction of Bio-oil Yield and Hydrogen Contents Based on Machine Learning Method: Effect of Biomass Compositions and Pyrolysis Conditions

Energy & Fuels

2020,34(9):11050-11060

SCIEI同时收录

Qinghui Tang, Yingquan Chen, Haiping Yang*,Ming Liu, Haoyu Xiao,Ziyue Wu, Hanping Chen,Salman Raza Naqvi

259

Preparation of activated carbon nanofibers using degradative solvent extraction products obtained from low-rank coal and their utilization in supercapacitors

RSC Advances

2020,10(14):8172-8180

SCIEI同时收录

Weixiang Qian,Xian Li*,Xianqing Zhu,Zhenzhong Hu,Xu Zhang,Guangqian Luo,Hong Yao

260

Preparation of fly ash adsorbents utilizing non-thermal plasma to add S active sites for Hg0 removal from flue gas

Fuel

2020,266:116936

SCIEI同时收录

Ruize Sun,Hailu Zhu,Mengting Shi,Guangqian Luo*,Yang Xu,Xian Li,Hong Yao

261

Preparation of Iron- and Nitrogen-Codoped Carbon Nanotubes from Waste Plastics Pyrolysis for the Oxygen Reduction Reaction

ChemSusChem

2020,13:938-944

SCIEI同时收录

Cai Ning,Xia Sunwen,Zhang Xiong,Meng Zihan,Bartocci Pietro*,Fantozzi Francesco,Chen Yingquan,Chen Hanping,Williams Paul T.,Yang Haiping*

262

Prevention of CaO deactivation using organic calcium precursor during multicyclic catalytic upgrading of bio-oil

Fuel

2020,271:117692

SCIEI同时收录

Linlin Yi,Huan Liu*,Meiyong Li,Gaozhi Man,Hong Yao

263

Production of furfural and levoglucosan from typical agricultural wastes via pyrolysis coupled with hydrothermal conversion: Influence of temperature and raw materials

Waste Management

2020,114:43-52

SCIEI同时收录

Xianhua Wang,Yue Liu,Xiang Cui,Jianjun Xiao*,Guiying Lin,Yingquan Chen,Haiping Yang,Hanping Chen

264

Profiling of amino acids and their interactions with proteinaceous compounds for sewage sludge dewatering by Fenton oxidation treatment

Water Research

2020,175:115645

SCIEI同时收录

Yuwei Zhu,Keke Xiao,Yan Zhou,Wenbo Yu,Shuangyi Tao,Chencheng Le,Dan Lu, Zecong Yu,Sha Liang,Jingping Hu,Huijie Hou, Bingchuan Liu,Jiakuan Yang*

265

Progress in catalytic pyrolysis of municipal solid waste

Energy Conversion and Management

2020,226:113525

SCIEI同时收录

Qingyin Li,Ali Faramarzi,Shu Zhang,Yi Wang,Xun Hu*,Mortaza Gholizadeh

266

Promoting effects of Fe-Ni alloy on co-production of H2 and carbon nanotubes during steam reforming of biomass tar over Ni-Fe/α-Al2O3

Fuel

2020,276:118116

SCIEI同时收录

Limo He,Song Hu*,Xiaofei Yin,Jun Xu,Hengda Han,Hanjian Li,Qiangqiang Ren,Sheng Su,Yi Wang*,Jun Xiang

267

Pyrolysis kinetic behavior and Py-GC-MS analysis of waste dahlia flowers into renewable fuel and value-added chemicals

Fuel

2020,260:116338

SCIEI同时收录

Ranjeet Kumar Mishra,Kaustubha Mohanty*,Xianhua Wang

268

Quantification of Total Organic Carbon in Ashes from Smoldering Combustion of Sewage Sludge via a Thermal Treatment-TGA Method

ACS Omega

2020,5(51):33445-33454

SCI收录

Shan Cheng, Xiangpeng Gao, Liwen Cao, Quanbin Wang, Yu Qiao

269

Quantitative study on chemical effects of actual/simulated recirculated exhaust gases on ignition delay times of n-heptane /ethanol fuel blends at elevated temperature

Fuel

2020,263:116327

SCIEI同时收录

Can Yang,Weiye Wang,Yuhang Li,Xiaobei Cheng*

270

Quantum Dots Electrostatically Adsorbed on the Surface of SiO2 Nanoparticle-Decorated Phosphor Particles for White Light-Emitting Diodes with a Stable Optical Performance

ACS Applied Nano Materials

2020,3(12):12394-12400

SCIEI同时收录

Shuling Zhou, Xuan Yang, Xingjian Yu, Bin Xie, Xinfeng Zhang, Wei Lan, Zhaojin Wang, Kai Wang* and Xiaobing Luo*

271

Radial thermal rectification in concentric silicon ring from ballistic to diffusive regime

International Journal of Heat and Mass Transfer

2020,153:119665

SCIEI同时收录

Chuang Zhang,Zhaoli Guo,Songze Chen

272

Radiative metasurface for thermal camouflage, illusion and messaging

Optics Express

2020,28(2):875-885

SCIEI同时收录

Jinlin Song,Shiyao Huang,Yupu Ma,Qiang Cheng*,Run Hu*,Xiaobing Luo

273

Raman spectroscopy of biochar from the pyrolysis of three typical Chinese biomasses: A novel method for rapidly evaluating the biochar property

Energy

2020,202:117644

SCIEI同时收录

Jun Xu,Jiawei Liu,Peng Ling,Xin Zhang,Kai Xu*,Limo He,Yi Wang,Sheng Su,Song Hu,Jun Xiang*

274

Reaction kinetics of hydrogen shift isomerization of 1-hexyl radicals

Fuel

2020,278:118221

SCIEI同时收录

Jia Cheng,Yage Gao,Xiaoyu Li,Xiaoqing You,Chun Zou

275

Reaction mechanism of Ca2Fe2O5 oxygen carrier with CO in chemical looping hydrogen production

Applied Surface Science

2020,534:147583

SCIEI同时收录

Yuchuan Feng,Nana Wang,Xin Guo,Shuoxin Zhang

276

Reaction mechanism of CO2 methanation over Rh/TiO2 catalyst

Fuel

2020,276:118093

SCIEI同时收录

Yingju Yang,Jing Liu*,Feng Liu,Dawei Wu

277

Reaction mechanisms and chemical kinetics of mercury transformation during coal combustion

Progress in Energy and Combustion Science

2020,79:100844

SCIEI同时收录

Yingju Yang,Jing Liu,Zhen Wang

278

Reactivation mode investigation of spent CaO-based sorbent subjected to CO2 looping cycles or sulfation

Fuel

2020,266:117056

SCIEI同时收录

Jian Sun,Wenyu Wang,Yuandong Yang,Shan Cheng,Yafei Guo,Chuanwen Zhao*,Wenqiang Liu,Ping Lu

279

Reactive molecular dynamic simulations of the CO2 gasification effect on the oxy-fuel combustion of Zhundong coal char

Fuel Processing Technology

2020,199:106305

SCIEI同时收录

Dikun Hong,Ting Si,Xiaoxia Li,Xin Guo*

280

Reactive transport modeling of pollutants in heterogeneous layered paddy soils: a) Cadmium migration and vertical distributions

Journal of Contaminant Hydrology

2020,235:103735

SCIEI同时收录

Han Zhang,Shujia Ke,Shihong Zhang*,Jingai Shao,Hanping Chen

281

Reflective Phosphor-in-Glass Color Converter for Laser-Driven White Lighting

IEEE Photonics Technology Letters

2020,32 (16):983-986

SCIEI同时收录

Yang Peng,Member,Qinglei Sun,Jiaxin Liu,Yun Mou,Xinzhong Wang,Mingxiang Chen,Xiaobing Luo

282

Regenerable CoxMn3−xO4 spinel sorbents for elemental mercury removal from syngas: Experimental and DFT studies

Fuel

2020,266:117105

SCIEI同时收录

Zhen Wang,Jing Liu*,Yingju Yang,Yingni Yu,Xuchen Yan,Zhen Zhang

283

Release and transformation characteristics of Na/Ca/S compounds of Zhundong coal during combustion/CO2 gasification

Journal of the Energy Institute

2020,93:752-765

SCIEI同时收录

Shenghui Yu,Cheng Zhang*,Xiaopei Zhang*,Xin Li,Bo Wei,Peng Tan,Qingyan Fang,Gang Chen,Ji Xia

284

Removal of elemental mercury from flue gas by recyclable CuCl2 modified magnetospheres from fly ash:Part 5.Industrial scale studies at a 50 MWth coal-fired power plant

Fuel

2020,266:117052

SCIEI同时收录

Yuming Zhou,Jianping Yang,Liangchen Dong,Tian Gao,Zenghua Li,Yushan Ji,Yongchun Zhao*,Siwei Pan,Junying Zhang,Chuguang Zheng

285

Re-Recognition of the MILD Combustion Regime by Initial Conditions of Tin and XO2 for Methane in a Nonadiabatic Well-Stirred Reactor

Energy & Fuels

2020,34(2):2391-2404

SCIEI同时收录

Congcong Luan,Shunta Xu,Bing Shi,Yaojie Tu*,Hao Liu*,Pengfei Li,Zhaohui Liu

286

Research on NO and SO2 removal using TiO2-supported iron catalyst with vaporized H2O2 in a catalytic oxidation combined with absorption process

Environmental Science and Pollution Research

2020,27:18329-18344

SCIEI同时收录

Zijian Song,Ben Wang*,Wu Yang,Tao Chen,Wei Li,Chuan Ma,Lushi Sun*

287

Re-using of coal-fired fly ash for arsenic vapors in-situ retention before SCR catalyst: Experiments and mechanisms

Chemosphere

2020,254:126700

SCIEI同时收录

Shuai Li,Hongyu Gong,Hongyun Hu*,Huimin Liu,Yongda Huang,Biao Fu,Linling Wang,Hong Yao

288

Review on the Current Status of the Co-combustion Technology of Organic Solid Waste (OSW) and Coal in China

Energy & Fuels

2020,34(12):15448-15487

SCIEI同时收录

Huimin Liu, Yicheng Wang, Silan Zhao, Hongyun Hu, Chengyang Cao, Aijun Li, Yun Yu, Hong Yao

289

Role of porous structure and active O-containing groups of activated biochar catalyst during biomass catalytic pyrolysis

Energy

2020,210:118646

SCIEI同时收录

Haiping Yang,Zhiqun Chen,Wei Chen*,Yingquan Chen,Xianhua Wang,Hanping Chen

290

Roles of furfural during the thermal treatment of bio-oil at low temperatures

Journal of Energy Chemistry

2020,50:85-95

SCIEI同时收录

Zhe Xiong,Yuanjing Chen,Muhammad Mufti Azis,Xun Hu,Wei Deng,Hengda Han,Long Jiang,Sheng Su,Song Hu,Yi Wang,Jun Xiang

291

Seawater-assisted synthesis of MnCe/zeolite-13X for removing elemental mercury from coal-fired flue gas

Fuel

2020,262:116605

SCIEI同时收录

Zijian Zhou,Xiaowei Liu*,Chengpu Li,Xiangkun Elvis Cao,Minghou Xu

292

Selenium migration behaviors in wet flue gas desulfurization slurry and an in-situ treatment approach

Chemical Engineering Journal

2020,385:123891

SCIEI同时收录

Renjie Zou,Haoyu Zhang,Guangqian Luo*,Can Fang,Mengting Shi,Hongyun Hu,Xian Li,Hong Yao

293

Shock tube and modeling study of ignition delay times of propane under O2/CO2/Ar atmosphere

Combustion and Flame

2020,220:34-48

SCIEI同时收录

Wenxiang Xia,Chao Peng,Chun Zou,Yang Liu,Lixin Lu,Jianghui Luo,Qianjin Lin,Haiyang Shi

294

Simultaneous Reconstruction of the Temperature and Inhomogeneous Radiative Properties of Soot in Atmospheric and Pressurized Ethylene/Air Flames

Combustion Science and Technology

2020,192(10):1946-1962

SCIEI同时收录

Mengting Si,Qiang Cheng,Qi Zhang,Dongxu Wang,Zixue Luo

295

Simultaneous Removal of NO and SO2 from Flue Gas Using[Bmim]2FeCl4/Sulfolane Binary Mixtures

ACS Omega

2020,5:28116-28123

SCIEI同时收录

Liwei Li, Xiaoshan Li,*Yajun Bi, Bowen Lu, Wufeng Jiang, and Liqi Zhang

296

Simultaneous removal of NO and SO2 through heterogeneous catalytic oxidation-absorption process using magnetic Fe2.5M0.5O4 (M = Fe, Mn, Ti and Cu) catalysts with vaporized H2O2

Chemical Engineering Journal

2020,386:123883

SCIEI同时收录

Zijian Song,Ben Wang*,Wu Yang,Tao Chen,Chuan Ma,Lushi Sun*

297

Sludge-derived biochar with multivalent iron as an efficient Fenton catalyst for degradation of 4-Chlorophenol

Science of the Total Environment

2020,725:138299

SCIEI同时收录

Quan Gan,Huijie Hou,Sha Liang*,Jingjing Qiu,Shuangyi Tao,Liang Yang,Wenbo Yu,Keke Xiao,Bingchuan Liu,Jingping Hu,Yanfei Wang,Jiakuan Yang

298

Solidification and Leaching Behaviors of v and As in a Spent Catalyst-Containing Concrete

Energy & Fuels

2020,34(6):7209-7217

SCIEI同时收录

Lele Wang,Mengxia Qing,Xiaoning Yang,Sheng Su,Zhonghui Wang,Hanjian  Li,Lijun Liu,Yi Wang,Song Hu,Jun Xiang

299

Strain-induced phase transition and giant piezoelectricity in monolayer tellurene

Nanoscale

2020,12:167-172

SCIEI同时收录

Xueru Cai,Yangyang Ren,b Menghao Wu,Dongwei Xu*,Xiaobing Luo

300

Strengthening effect of microwave on spark ignited spherical expanding flames of methane-air mixture

Energy Conversion and Management

2020,224:113368

SCIEI同时收录

Zhang, Xinhua(1,2); Wang, Zhaowen(1,2); Zhou, Dong(1,2); Wu, Huimin(1,2); Cheng, Xiaobei(1,2); Jin, Bing(3); Chen, Jyh-Yuan(4)

301

Structural evolution and breakage of dense agglomerates in shear flow and Taylor-Green vortex

Chemical Engineering Science

2020,211:115261

SCIEI同时收录

Xuan Ruan,Sheng Chen,Shuiqing Li

302

Study on catalytic pyrolysis mechanism of seaweed polysaccharide monomer

Combustion and Flame

2020,218:1-11

SCIEI同时收录

Chuan Yuan,Ding Jiang,Shuang Wang,Bahram Barati,Xun Gong,Bin Cao,RuiPing Zhang,Chuang Zhang,Emmanuel A. Odey

303

Study on CO2 Capture Characteristics and Kinetics of Modified Potassium-Based Adsorbents

Materials

2020,13(4):877

SCIEI同时收录

Guo Baihe,Wang Yanlin,Shen Xin,Qiao Xiaolei,Jia Li,Xiang Jun,Jin Yan*

304

Study on reduction characteristics of Fe species in coal ash under SNCR condition

Fuel

2020,277:118231

SCIEI同时收录

Jianjiang Wang,Bo Wei,Xian Li,Wenjun Yang,Cheng Zhang,Inamullah Mian,Houzhang Tan,Fengyun Ma

305

Study on supercritical CO2 coal-fired boiler based on improved genetic algorithm

Energy Conversion and Management

2020,221:113163

SCIEI同时收录

Meng Zhu,Jing Zhou,Sheng Su,Jun Xu,Aishu Li,Lei Chen,Yi Wang,Song Hu,Long Jiang,Jun Xiang

306

Study on the co-operative effect of kitchen wastewater for harvest and enhanced pyrolysis of microalgae

Bioresource Technology

2020,317:123983

SCIEI同时收录

Shuang Wang,Shuanhu Hu,Hao Shang,Bahram Barati,Xun Gong,Xun Hu*,Abd El-Fatah Abomohra

307

Study on the influence factors of the release characteristics of IQOS cigarette smoke

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

2020,514:052034

EI收录

Yuxing Tong,Zhe Xiong,Song Gao,Qunshan Yan,Zhichang Liu,Ziwei Wang,Xi Le,Hao Shu,Xiangbin Tang,Pengfei Li,Yimin Xiong,Yi Wang

308

Study on the influence of small molecular gases on toluene reforming in molten salt

Renewable Energy

2020,153:832-839

SCIEI同时收录

Fu Yang,Hongyun Hu*,Qiang Gao,Yuhan Yang,Hua Tang,Kang Xie,Huan Liu,Yao He,Hong Yao

309

Study on the Interaction of the Fe-based Oxygen Carrier with ashes

Energy & Fuels

2020,34(8):9796-9809

SCIEI同时收录

Danyan Cheng,Qirun Yong,Yongchun Zhao,Bengen Gong,Junying Zhang

310

Sulfur self-doped char with high specific capacitance derived from waste tire: Effects of pyrolysis temperature

Science of the Total Environment

2020,741:140193

SCIEI同时收录

Qiangqiang Ren,Ziyue Wu,Song Hu*,Limo He,Sheng Su,Yi Wang,Long Jiang,Jun Xiang

311

Synergetic effect of magnesium citrate and temperature on the product characteristics of waste lotus seedpod pyrolysis

Bioresource Technology

2020,305:123079

SCIEI同时收录

Danchen Zhu,Haiping Yang,Yingquan Chen,Xu Chen,Jun Zou*,Shihong Zhang,Hanping Chen

312

Synthesis and characterization of magnesium oxide nanoparticle-containing biochar composites for efficient phosphorus removal from aqueous solution

Chemosphere

2020,247:125847

SCIEI同时收录

Danchen Zhu,Yingquan Chen,Haiping Yang,Shenghua Wang,Xianhua Wang,Shihong Zhang*,Hanping Chen

313

Synthesis and formation mechanism of biomass-based mesoporous graphitic carbon

Fuel Processing Technology

2020,209:106543

SCIEI同时收录

Sunwen Xia,Ning Cai,Jing Wu,Haoyu Xiao,Junhao Hu,Xu Chen,Yingquan Chen,Haiping Yang,Xianhua Wang,Hanping Chen

314

Temporal influence of reaction atmosphere and chlorine on arsenic release in combustion, gasification and pyrolysis of sawdust

Journal of Hazardous Materials

2020,382:121047

SCIEI同时收录

Zhen Zhang, Jing Liu*, Fenghua Shen, Yuchen Dong

315

Temporal release behavior of potassium during pyrolysis and gasification of sawdust particles

Renewable Energy

2020,156:98-106

SCIEI同时收录

Zhen Zhang,Jing Liu*,Fenghua Shen,Zhen Wang

316

The Chemistry and Kinetics of Polyethylene Pyrolysis: A Process to Produce Fuels and Chemicals

ChemSusChem

2020,13(7):1764-1774

SCIEI同时收录

Dongting Zhao, Xianhua Wang, James B. Miller, and George W. Huber

317

The competition between direct gas–solid reduction and oxygen uncoupling of CuO oxygen carrier in chemical looping with oxygen uncoupling: A single particle simulation study

Combustion and Flame

2020,221:219-227

SCIEI同时收录

Mingze Su,Haibo Zhao,Xin Tian

318

The effect of calcination temperature on the properties of Ni-SDC cermet anode

Ceramics International

2020,46(3):2780-2785

EI收录

Muhammad Ahsan, Muneeb Irshad,PeiFang Fu*,Khurram Siraj,Rizwan Raza,Fayyaz Javed

319

The effects of aspect ratio on CH4/air flame stability in rectangular mesoscale combustors

Journal of the Energy Institute

2020,93(2):792-801

SCIEI同时收录

Zili Yuan, Aiwu Fan

320

The Effects of Heating Conditions on the Spray Uniformity of the Mixing Nozzle

Transactions on Electrical and Electronic Materials

2020,21:208-216

EI收录

Xuran Dong,Yonghong Zhong,Haisheng Fang*

321

The Interaction of NH4HSO4 with Vanadium-Titanium Catalysts Modified with Molybdenum and Tungsten

Energy & Fuels

2020,34(2):2107-2116

SCIEI同时收录

Jie Yu,Esong Zhang,Lele Wang,Zijian Song,Fanhai Kong,Yunlong Ma,Hong Zhao,Lushi Sun

322

The intrinsic reactivity of coal char conversion compared under different conditions of O2/CO2, O2/H2O and air atmospheres

Journal of the Energy Institute

2020,93(5):1883-1891

SCIEI同时收录

Yang Liu, Peifang Fu*, Fang Yue, Kang Bie

323

The mechanism of microwave-induced mineral transformation and stabilization of arsenic in realgar tailings using ferrous sulfate

Chemical Engineering Journal

2020,393:124732

EI收录

Zezhou Zhao,He Zhang,Xin Wang,Dengke Yao,Huijie Hou,Yao Shi,Jing Chen*,Linling Wang*,Miao Ma,Jing Liu,John C. Crittendend

324

The optimization on distributions of flow field and suspended solids in a full-scale high-rate clarifier using computational fluid dynamics

Biochemical Engineering Journal

2020,155:107489

EI收录

Qi Xu,Keke Xiao*,Qiongxiang Wu,Hui Wang,Sha Liang,Wenbo Yu,Shuangyi Tao,Huijie Hou,Bingchuan Liu,Jingping Hu,Jiakuan Yang

325

The potential oxidation characteristics of CaCr2O4 during coal combustion with solid waste in a fluidized bed boiler: A thermogravimetric analysis

Chemosphere

2020,263:127974

SCI收录

Hongyu Gong,Yongda Huang,Hongyun Hu,Mengya Shi,Biao Fu,Cong Luo,Dahai Yan,Hong Yao

326

The relationship between selenium retention and fine particles removal during coal combustion

Fuel

2020,265:116859

SCIEI同时收录

Tongtong Ma,Yongda Huang,Shuang Deng*,Biao Fu,Guangqian Luo,Jinggang Wang,Hongyun Hu*,Chungang Yuan,Hong Yao

327

The relationship of structure and organic matter adsorption characteristics by magnetic cattle manure biochar prepared at different pyrolysis temperatures

Journal of Environmental Chemical Engineering

2020,8 (5) :104112

EI收录

Yao Zhu, Baojun Yi*,Hongyun Hu*,Zhixi Zong,Meijing Chen,Qiaoxia Yuan

328

The use of a low-cost oxygen carrier prepared from red mud and copper ore for in situ gasification chemical looping combustion of coal

Fuel Processing Technology

2020,205:106460

SCIEI同时收录

Yanan Wang,Xin Tian,Haibo Zhao*,Kunlei Liu

329

Thermal analysis of a 6s4p Lithium-ion battery pack cooled by cold plates based on a multi-domain modeling framework

Applied Thermal Engineering

2020,173:115216

SCIEI同时收录

Hongya Zhang,Chengshuai Li,Runjie Zhang,Yixin Lin,Haisheng Fang*

330

Thermal behavior, kinetics and gas evolution characteristics for the copyrolysis of real-world plastic and tyre wastes

Journal of Cleaner Production

2020,260:121102

SCIEI同时收录

Qiang Hu, Ziyue Tang , Dingding Yao , Haiping Yang, Jingai Shao , Hanping Chen

331

Thermal routing via near-field radiative heat transfer

International Journal of Heat and Mass Transfer

2020,150:119346

SCIEI同时收录

Jinlin Song,Lu Lu,Bowen Li,Bo Zhang,Run Hu,Xinping Zhou,Qiang Cheng

332

Thermal Sensation Modeling and Experiments for Liquid-Cooled Garments

IEEE Transactions on Components Packaging and Manufacturing Technology

2020,10(3):418-423

SCIEI同时收录

Weicheng Shu,Yiwen Fan,Xinfeng Zhang,Jiawen Wang,Xiaobing Luo*

333

Thermal transpiration in molecular gas

Physics of Fluids

2020,32:082005

SCIEI同时收录

Peng Wang*,Wei Su,Lei Wu

334

Thermochemical conversion of lignocellulosic bio-waste via fast pyrolysis in molten salts

Fuel

2020,278:118228

SCIEI同时收录

Yuhan Yang,Hongyun Hu,Fu Yang,Hua Tang,Huan Liu,Baojun Yi,Xian Li,Hong Yao

335

Thermodynamic and economic performance of oxy-combustion power plants integrating chemical looping air separation

Energy

2020,206:118136

SCIEI同时收录

Menglei Qing,Bo Jin,Jinchen Ma,Xixian Zou,Xiaoyu Wang,Chuguang Zheng,Haibo Zhao

336

Transformation of Nitrogen during Microalgae Liquefaction in Subcritical/Supercritical Ethanol

Energy & Fuels

2020,34(11):14182-14189

SCIEI同时收录

Yang Peng, Chuxuan Zhang, Xun Gong, Shuang Wang, Huping Liu, Henghui Li, Luqiu Lin, and Yun Yu

337

Transient analysis and process optimization of the spatial atomic layer deposition using the dynamic mesh method

Chemical Engineering Science

2020,217:115513

SCIEI同时收录

Wentao Cong,Zoushuang Li,Kun Cao,Guang Feng,Rong Chen*

338

Tunable narrowband shortwave-infrared absorber made of a nanodisk-based metasurface and a phase-change material Ge2Sb2Te5 layer

Applied Optics

2020,59(21):6309-6314

SCIEI同时收录

Shihao Zhang, Kun Zhou, Qiang Cheng, Lu Lu, Bowen Li, Jinlin Song, and Zixue Luo

339

Two-Dimensional Perturbation Correlation Infrared Spectroscopy for Probing Pyrolysis of Biomass : Fundamentals, Applications, and Mechanistic Understanding

Energy & Fuels

2020,34(8):9154-9174

SCIEI同时收录

Jian Li, Shujuan Li, Zhiguo Dong, Meng Gong,Yingquan Chen,Haiping Yang,Hanping Chen

340

Ultrasensitive and Simultaneous Electrochemical Determination of Pb2+ and Cd2+ Based on Biomass Derived Lotus Root-Like Hierarchical Porous Carbon/Bismuth Composite

Journal of the Electrochemical Society

2020,167:087505

SCIEI同时收录

Xiaolei Zhu,Bingchuan Liu,Sijing Chen,Longsheng Wu,Jiakuan Yang,Sha Liang,Keke Xiao,Jingping Hu,Huijie Hou

341

Using Copper Ore and Hematite Fine Particles as Raw Materials of an Oxygen Carrier for Chemical Looping Combustion of Coal: Spray Drying Granulation and Performance Evaluation

Energy & Fuels

2020,34(7):8587-8599

SCIEI同时收录

Zhao Su,Yanan Wang,Han Du,Jinchen Ma,Ying Zheng,Haibo Zhao

342

Valorization of Food Waste via Torrefaction: Effect of Food Waste Type on the Characteristics of Torrefaction Products

Energy & Fuels

2020,34(5):6041-6051

SCIEI同时收录

Jingchun Huang,Yu Qiao,Zhenqi Wang,Huping Liu,Bo Wang,Yun Yu

343

Vapor-solid interaction among cellulose, hemicellulose and lignin

Fuel

2020,263:116681

SCIEI同时收录

Haiping Yang,Ming Liu,Yingquan Chen*,Shanzhi Xin,Xiong Zhang,Xianhua Wang,Hanping Chen

344

Virtual Special Issue of 7th Sino-Australian Symposium on Advanced Coal and Biomass Utilisation Technologies

Energy & Fuels

2020,34:3981-3983

SCIEI同时收录

Hongwei Wu,Yun Yu,Xiangpeng Gao,Minghou Xu,Xun Gong

345

Water-in-Salt Electrolytes: An Interfacial Perspective

Current Opinion in Colloid & Interface Science

2020,47:99-110

SCIEI同时收录

Ming Chen,Guang Feng,Rui Qiao

346

White-light-emitting diodes from directional heat-conducting hexagonal boron nitride quantum dots

ACS Applied Nano Materials

2020,3(3):814-819

SCIEI同时收录

Shuling Zhou, Yupu Ma, Xinfeng Zhang, Wei Lan, Bin Xie, Kai Wang* and Xiaobing Luo*

347

300MW电站煤粉锅炉大比例掺烧半焦的试验研究

热力发电

2020,49(7):69-76

其他

杨剑锋,杜进,黄璞,黎海平,陈一平,申明,王志超,刘豪

348

660MW超临界二氧化碳燃煤机组锅炉设计及经济性分析

热力发电

2020,49(10):136-143

其他

朱萌,周敬,陈磊,李艾书,苏胜,江龙,汪一,胡松,向军

349

670MW锅炉生物质气与煤耦合燃烧特性的数值模拟

能源研究与管理

2020,1:21-28+37

其他

魏子明,王凯,于洁,孙路石

350

PtCu共改性TiO2选择性光催化还原CO2CH4

洁净煤技术

2020,26(4):162-167

其他

李长华,赵江婷,熊卓,赵永椿

351

不同煤种下单颗粒煤粉着火特性研究

工程热物理学报

2020,41(8):2052-2058

SCIEI同时收录

陈前云,王昱升,栗晶,卢科,柳朝晖

352

超滤黑液木质素催化热解特性研究

太阳能学报

2020,41(2):58-65

SCIEI同时收录

董志国,刘紫灏,李建,杨海平,王磊,陈汉平

353

典型高氮厨余垃圾烘焙过程氮转化研究

燃烧科学与技术

2020,26(5):452-459

其他

周俊童,张轩,乔慧坡,王泉斌,黄经春,乔瑜,徐明厚

354

典型燃煤电厂SCR脱硝系统超低排放运行优化

热力发电

2020,49(9):156-162

其他

王乐乐,杨敏,吴善森,黄春艳,张庆文,朱磊,姚燕,何金亮,孔凡海,向军

355

典型生物质流化床气化中试试验研究

能源与环境

2020,3:42-45+51

其他

李姜昊,张世红,邵敬爱,杨海平,陈汉平

356

多孔板除雾器除雾性能模拟研究

华中科技大学学报(自然科学版)

2020,48(4):1-6

EI收录

罗光前,方灿,邹仁杰,姚洪

357

二氧化碳加氢制甲醇铜基催化剂性能的研究进展

化工进展

2020,39(9):3658-3668

其他

贾晨喜,邵敬爱,白小薇,肖建军,杨海平,陈汉平

358

粉煤灰湿式化学法合成沸石及其对重金属的吸附脱除研究

洁净煤技术

2020,26(5):97-102

其他

王文霞,郑梓涵,张轩,乔瑜,徐明厚

359

复合聚并协同脱除燃煤颗粒物及颗粒态重金属的中试研究

燃料化学学报

2020,48(11):1378-1385

EI收录

刘天雨,温昶*,邵宇浩,刘恩泽,潘祖明,陈晟,徐明厚

360

复合粘结剂对生物质成型颗粒密度与能耗的影响

太阳能学报

2020,41(5):196-203

SCIEI同时收录

蔡键,司耀辉,邵敬爱,米铁,张世红,陈汉平

361

改性煤基活性炭对燃煤烟气中汞的脱除

工程热物理学报

2020,41(4):1035-1041

SCIEI同时收录

李扬,李向阳,鲁子龙,黄攀,赵永椿,张军营,胡浩权

362

钙基吸附剂循环吸附性能对增强式生物质气化制氢的影响研究

化工学报

2020,71(2):777-787

EI收录

李扬,张扬,陈宣龙,龚勋

363

高碱金属煤燃烧过程中渣体抗剪特性研究

热能动力工程

2020,35(7):84-88+158

其他

卢琪,魏博,马凤云,李显

364

高硫石油焦高温热解过程及硫析出特性研究

燃料化学学报

2020,48(6):683-688

EI收录

赵创,吴阳,汪大千,杨海平,张世红,陈汉平

365

高氯煤燃烧过程中氯的释放及迁移特性

燃烧科学与技术

2020,26(4):340-347

其他

宁坚,徐顺塔,靳虎,王泽安,涂垚杰,刘豪

366

烘焙方式对生物质燃料特性的影响

太阳能学报

2020,41(8):364-369

其他

曲磊,聂士伟,胡国荣,王贤华,杨海平,陈汉平

367

化学链中失活铁矿石载氧体的改性提质研究

工程热物理学报

2020,41(5):1270-1278

SCIEI同时收录

陈国平,马琎晨,赵海波

368

混合润湿对多孔介质内驱替压差和采收率的影响

工程热物理学报

2020,41(1):46-54

SCIEI同时收录

张春华,郭照立,刘卫东

369

火焰喷雾热解合成Cu-Mn/TiO2纳米催化剂的CO催化燃烧研究

能源与环境

2020,3:2-4

其他

卿梦磊,赵海波

370

基于金属网反应器的煤颗粒着火特性研究

热力发电

2020,49(6):128-133

其他

陈文,刘庭峰,何洪浩,龚勋

371

基于空气分级的循环流化床锅炉低氮燃烧模拟

锅炉技术

2020,51(5):30-36

其他

彭丹,王贲,李威,许超

372

挤出滚圆法批量制备铁铜矿石复合氧载体

工程热物理学报

2020,41(10):2604-2611

其他

董云昌,王亚男,马琎晨,郑瑛,赵海波

373

加压富氧条件下单烟煤颗粒的着火燃烧特性

工程热物理学报

2020,41(9):2299-2304

其他

王昱升,陈前云,栗晶,柳朝晖,黄晓宏

374

聚光太阳能气化含碳物料驱动联合循环发电系统研究

太阳能学报

2020,41(4):243-248

SCIEI同时收录

宋杨,曾阔,杨海平,邵敬爱,何肖,陈汉平

375

矿物质氧化物对燃煤烟气中砷/铅的吸附特性研究

燃料化学学报

2020,48(11):1345-1355

EI收录

余圣辉,张成*,袁昌乐,马仑,方庆艳,陈刚

376

磷基钙盐对玉米秸秆燃烧过程中颗粒物排放特性的影响

中国电机工程学报

2020,40(18):5955-5963

其他

杨鹏,朱有健,樊纪原,成伟,吴贵豪,邵敬爱,杨海平,陈汉平

377

磷酸二氢铵对生物质燃烧过程中颗粒物排放特性的影响

中国电机工程学报

2020,40(1):176-182+385

EI收录

樊纪原,朱有健,吴贵豪,成伟,刘恒,邵敬爱,杨海平,陈汉平

378

磷酸二氢钙对玉米秆灰熔融烧结特性的影响研究

化工学报

2020,71(7):3313-3321

EI收录

朱有健,张显显,陈奕名,吴学红,杨海平,陈汉平

379

/石油焦共气化过程中AAEM的催化转化行为

燃烧科学与技术

2020,26(2):105-112

SCI收录

刘虎平,张轩,于敦喜,于戈,喻鑫,吴建群,徐明厚,乔慧坡,王泉斌

380

煤粉富氧燃烧着火温度预测的优化随机森林(GA-RF)模型

洁净煤技术

2020,26(1):71-76

其他

彭潮,兰彦冰,邹春,蔡磊

381

煤粉高压着火特性及影响因素

洁净煤技术

2020,26(1):59-64

其他

傅培舫,龚雪琦,张斌,刘洋,龚宇森,许天瑶

382

煤和生物质化学链气化中铜基载氧体与灰分的碳热反应研究

燃料化学学报

2020,48(1):18-27

EI收录

程丹琰,雍其润,龚本根,赵永椿,张军营

383

煤基化学链燃烧过程中硫的演变

工程热物理学报

2020,41(1):229-237

SCIEI同时收录

王朝泉,马琎晨,赵海波,郑瑛

384

煤与废弃物混烧过程中PM(10)生成特性

燃烧科学与技术

2020,26(5):438-443

其他

张煜枫,刘小伟,徐义书,綦久鑫,胡子文,徐明厚

385

镍基催化甲苯分解过程中无定形碳与石墨型碳生成及转化特性

太阳能学报

2020,41(10):347-354

其他

廖广,何立模,胡松,陈小芳,任强强,向军

386

葡萄糖催化热解制备左旋葡萄糖酮特性研究

化工学报

2020,71(8):3594-3601

EI收录

徐坤,方阳,宫梦,陈应泉,陈旭,王贤华,杨海平,陈汉平

387

燃煤过程中砷的迁移转化及控制技术综述

中国电机工程学报

2020,40(22):7337-7352

EI收录

龚泓宇,胡红云*,刘慧敏,李帅,黄永达,付彪,罗光前,姚洪

388

燃煤烟气中Hg迁移转化特性研究

发电技术

2020,41(5):489-496

其他

安晓雪,苏胜,向军,黄见勋,许积庄,王乐乐,汪一,胡松,尹子骏,王中辉

389

升温速率影响下AAEM对热解油重质组分生成影响

工程热物理学报

2020,41(9):2345-2350

其他

郭俊豪,熊哲,韩亨达,许凯,苏胜,胡松,汪一,向军

390

生物炭催化生物质热化学转化利用的研究进展

化工进展

2020,39(4):1302-1307

SCIEI同时收录

毛俏婷,胡俊豪,姚丁丁,杨海平,陈汉平

391

生物质和废塑料混合热解协同特性研究

燃料化学学报

2020,48(3):286-292

EI收录

毛俏婷,胡俊豪,赵雨佳,闫舒航,杨海平,陈汉平

392

生物质基合成气燃烧详细机理的评估、简化与验证

中国电机工程学报

2020,40(14):4516-4525+4731

其他

李亮,李鹏飞,胡帆,郭腾,柳朝晖